Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2728. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002, stran 6406.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/95 in 87/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 6. redni seji dne 22. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje- Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje-Kozina leto 2002 z naslednjo višino:
--------------------------------------------------------------------------------------
Zap.              Bilanca      Račun      Račun    Skupaj
št.                      prihodkov    finančnih financiranja
              in odhodkov     terjatev
                        in naložb
                                         v SIT
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Prihodki skupaj     575,883.000        –        –  575,883.000
2. Odhodki skupaj      602,074.000        –        –  602,074.000
3. Presežek oziroma
  primanjkljaj (1.–2.)   26,191.000        –        –  26,191.000
--------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2002 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                         Zaključni račun 2002
---------------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  575,883.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        382,200.000
70   DAVČNI PRIHODKI                        302,499.000
    700 Davek na dohodek in dobiček                213,991.000
    703 Davek na premoženje                     54,588.000
    704 Domači davki na blago in storitve              33,920.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI                        79,701.000
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki premoženja                       57,559.000
    711 Upravne takse                        3,637.000
    714 Nedavčni prihodki                      18,505.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                       76,296.000
    720 Prodaja osnovnih sredstev                  2,022.000
    722 Prodaja zemljišč in
    nematerialnega premoženja                    74,261.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                      117,387.000
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih institucij                117,387.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   602,074.000
40   TEKOČI ODHODKI                         143,213.000
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenih              39,372.000
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost                         5,942.000
    402 Blago in storitve                      97,899.000
41   TEKOČI TRANSFERJI                       248,403.000
    410 Subvencije                          5,362.000
    411 Transferji posameznikom                   58,567.000
    412 Transferji neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                          12,453.000
    413 Drugi domači transferji                  172,021.000
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                     200,602.000
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev                       200,602.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERJI                     9,856.000
    430 Investicijski transferji                   9,856.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                   26,191.000
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)                        –
---------------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    KAP. DELEŽEV (75)                            –
    750 Prejeta vračila danih posojil                    –
    750 Prejeta vračila danih pos. - od fin. instit.             –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)             –
    440 Dana posojila fin. instit.                      –
VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)    –
---------------------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)                             –
    500 Domače zadolževanje                         –
    VIII. ODPLAČILO DOLGA                          –
    550 Odplačilo domačega dolga                       –
IX. NETO ZADOLŽEVANJE                              –
---------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada občine Hrpelje-Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2002 naslednje stanje:
------------------------------------------------
Rezervni sklad               v SIT
------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 2001         8,005.600
2. Priliv v letu 2002             –
3. Odliv v letu 2002              –
4. Stanje na dan 31. 12. 2002     8,005.600
------------------------------------------------
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje-Kozina na dan 31. 12. 2002 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4033-2/2003
Hrpelje, dne 22. maja 2003
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.