Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2733. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2003, stran 6412.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 5. seji dne 22. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Markovci (Uradni list RS, št. 12/03) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč tolarjih
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                    Proračunsko
                                  leto 2003
----------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               691.269
    Tekoči prikodki (70+71) 661.265
70   Davčni prihodki                        636.435
    700 Davki na dohodek in dobiček               125.458
    703 Davki na premoženje                   487.103
    704 Domači davki na blago in storitve             23.874
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki                       24.830
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.         17.174
    711 Takse in pristojbine                    2.946
    712 Denarne kazni                         50
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            160
    714 Drugi nedavčni prihodki                  4.500
72   Kapitalski prihodki                      17.204
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           14.204
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.       3.000
73   Prejete donacije
74   Transferni prihodki 12.800
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih       12.800
      institucij
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 830.762
40   Tekoči odhodki                        123.252
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenih             23.000
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        11.900
    402 Izdatki za blago in storitve               73.352
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                          15.000
41   Tekoči transferi                       187.196
    410 Subvencije                        12.500
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         71.350
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in društvom                        34.107
    413 Drugi tekoči domači transferi               69.239
    414 Tekoči transferi v tujino
42   Investicijski odhodki                     479.603
    420 Nakup in gradnja OS                   479.603
43   Investicijski transferi                    40.711
    430 Investicijski transferi                  40.711
III.  Proračunski presežek
    (proračunski primanjkljaj)                  –139.493
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                    Proračunsko
                                  leto 2003
----------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                         –
V.   Dana posojila in povečanje kapital. deležev           4.000
44   Dana posojila in povečanje kapit. deležev
    440 Dana posojila                       4.000
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev                –4.000
 
C)   Račun financiranja
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                    Proračunsko
                                  leto 2003
----------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu             -143.493
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Stanje sredstev na računih ob koncu              143.493
    preteklega leta
----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-3
Markovci, dne 22. maja 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.