Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2709. Pravilnik o izvajanju obrambnih priprav izvajalcev zdravstvene dejavnosti, stran 6385.

Za izvajanje drugega odstavka 70. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZmatD, 47/02 in 67/02 – popr.) in v zvezi z uredbo o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 15/96 in 41/99) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o izvajanju obrambnih priprav izvajalcev zdravstvene dejavnosti
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrambne priprave, ki jih izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti.
2. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti v vojni so javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so dolžni v vojnih razmerah zagotoviti zdravstveno varstvo ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu ter pripadnikom Slovenske vojske, policije, civilne zaščite ter državnim organom in drugim obrambnim silam.
3. člen
Javni zdravstveni zavodi, ki izdelujejo obrambne dokumente, določijo potrebne organizacijske, materialne, tehnične in kadrovske rešitve za opravljanje svojih nalog v vojni, v skladu z uredbo o obrambnem načrtovanju.
4. člen
Obrambni dokumenti iz prejšnjega člena vsebujejo:
1. seznam odgovornih oseb in delavcev, potrebnih za opravljanje nalog izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
2. organizacijo in izvedbo pozivanja delavcev (samosklic, sklic po sredstvih zvez, sklic po kurirju);
3. popolnitev na delovno dolžnost (akt vodje obrambnih priprav o organizaciji in sistemizaciji za delo v vojni, obrazec) skladno z določili uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97, 42/98 in 124/00);
4. povečano pripravljenost zavoda;
5. delovanje v času mobilizacije;
6. organizacijo dela v vojnih razmerah;
7. nadomestno lokacijo javnega zdravstvenega zavoda;
8. seznam opreme za delo v vojni;
9. zaloge sanitetnega materiala in zdravil;
10. način oskrbe s sanitetnim materialom in zdravili ter servisiranje opreme;
11. seznam potrebnih vozil.
5. člen
Vodja priprav civilne obrambe je odgovoren za izdelavo akta o organizaciji in sistemizaciji za delo v vojni, na podlagi katerega predlaga pristojni upravi za obrambo Ministrstva za obrambo razporeditev potrebnih delavcev na delovno dolžnost.
Vodja priprav civilne obrambe javnega zdravstvenega zavoda imenuje upravitelja obrambnih dokumentov.
6. člen
Upravitelj obrambnih dokumentov opravlja naslednje naloge:
– organizira izdelavo in dopolnjevanje obrambnega dokumenta;
– usmerja in usklajuje naloge ter aktivnosti izvajalcev pri izdelavi in dopolnjevanju obrambnih dokumentov;
– skrbi za ustrezno hranjenje in varovanje obrambnih dokumentov.
7. člen
Javni zdravstveni zavod je dolžan zagotoviti usposabljanje delavcev, določenih za opravljanje nalog v vojnih razmerah, po programih, ki jih predpiše minister, pristojen za zdravje.
8. člen
Druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, se vključijo v izvajanje obrambnih priprav in opravljanje zdravstvenega varstva v času izvajanja mobilizacije in vojnih razmer v okviru javnih zdravstvenih zavodov na svojem območju.
9. člen
Pri izdelavi obrambnih dokumentov se upoštevajo strokovna navodila, ki jih izda minister, pristojen za zdravje.
10. člen
Določila tega pravilnika ne veljajo za tiste javne zdravstvene zavode, katerih dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-8/2003
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EVA 2003-2711-0015
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje