Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2734. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Markovci, stran 6413.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94. odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 51/02), 26. člena zakona o političnih stankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 22. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Markovci
1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Markovci, sorazmerno številu glasov volilcev, ki so jih dobile na volitvah. Glede na večinski volilni sistem, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.
2
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč zakona in predpisov, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustreznih nalog (primerna poraba). Strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana v občinski svet, pripada 40 SIT na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te stranke.
3
Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo trimesečno po četrtinah na njihove transakcijske račune.
4
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta z dne 17. 6. 1999 pod št. 414-10.35/99.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/03-2
Markovci, dne 22. maja 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.