Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

208. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

273. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
274. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)

MINISTRSTVA

209. Pravilnik o omrežju GSM

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

210. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1995
211. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
212. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
213. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
214. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
215. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
216. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Brezovica

217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 1995
218. Redne volitve v organe Krajevnih skupnosti Občine Brezovica

Cankova-Tišina

219. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1995

Cerkno

220. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Dobrepolje

221. Sklep o podaljšanju sklepa o financiranju političnih strank
222. Sklep o soglasju k statutu JVIZ Osnovne šole Dobrepolje
223. Spremembe in dopolnitve statuta

Grosuplje

224. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1995

Hodoš-Šalovci

225. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1995

Hrpelje-Kozina

226. Odlok o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina
227. Odlok o odmeri odškodnine za uzurpirano stavbno zemljišče

Kranj

228. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 1996

Krško

229. Odredba o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996
272. Odlok o lokacijskem načrtu plinifikacije mesta Krško I. faza

Kuzma

230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1995

Laško

231. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Laško v I. trimesečju leta 1996
233. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Laško
234. Odlok o občinskem nadzoru v Občini Laško
235. Sklep o določitvi cene oskrbnih stroškov na otroka in višini subvencije Občine Laško k oskrbnini na otroka v Vrtcu Laško
236. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
237. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
238. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško

Lenart

232. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Laško
239. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak
240. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Benedikt
241. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lenart
242. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lokavec
243. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol
244. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah
245. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Trojica
246. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Voličina, ki zajema naselja Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja...
247. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma

Lendava

248. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

Metlika

249. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

250. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom

Murska Sobota

251. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
252. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, ki je bil izveden 14. januarja 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci

Novo mesto

253. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Straža
254. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 14. januarja 1996

Odranci

255. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi
256. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Odranci, ki se ne urejajo s PIN

Radeče

257. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radeče

Rogaška Slatina

258. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina

Sežana

259. Odlok o ukinitvi delovanja Sklada stavbnih zemljišč Občine Sežana

Šentjur pri Celju

260. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur pri Celju

Škofja Loka

261. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka
262. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem
263. Pravilnik o dodeljevanju občinskih neprofitnih stanovanj v najem

Štore

264. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Štore za leto 1995
265. Odlok o pokopališkem redu

Turnišče

266. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1995

Veržej

267. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Veržej, Banovci in Bunčani

Vojnik

268. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995

Vuzenica

269. Razpis nadomestnih volitev za člane občinskega sveta v 4. volilni enoti Občine Vuzenica

Žalec

270. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije v Občini Žalec
271. Sklep o določitvi višine komunalnih taks

POPRAVKI

1. Popravek odloka o krajevni turistični taksi v Občini Bled
2. Popravek odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj
3. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
4. Popravek odloka o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice
5. Popravek odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič
6. Popravek poslovnika Občinskega sveta občine Destrnik-Trnovska vas
7. Popravek odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
8. Popravek sklepa Občine Gorenja vas-Poljane
9. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
10. Popravek odloka o spremembi odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti