Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

242. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lokavec, stran 294.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94) in odločbe Ustavnega sodišča RS, (Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18. člena statuta Krajevne skupnosti Lokavec je svet Krajevne skupnosti Lokavec na seji dne 26. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lokavec
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Lokavec se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinancirala na območju Krajevne skupnosti Lokavec:
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– sanacija krajevnega vodovoda,
– razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– urejanje mrliške veže in pokopališča.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Lokavec in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta 1995 39,500.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo 9,500.000 SIT.
Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7. do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih poklicnih dejavnostih, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svojo socialno stanje. Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Lokavec, št. 51850-645-50480.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren svet Krajevne skupnosti Lokavec.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Krajevna skupnost Lokavec in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Lokavec in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Lokavec se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje Krajevne skupnosti Lokavec, za sofinanciranje asfaltiranja in vzdrževanja krajevnih cest, sanacije krajevnega vodovoda, razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave, urejanja mrliške veže in pokopališča in v skladu s sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 4/96).
GLASUJEM
  ZA                              PROTI
                (Žig)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA” če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI” pa če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Lokavec sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovalo večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7/95
Lokavec, dne 9. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Lokavec
Jože Srčič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina