Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

251. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci, stran 304.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci (Uradni list RS, št. 70/95) in izida referenduma je Svet Krajevne skupnosti Nemčavci na seji dne 16. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil izveden 14. januarja 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju in delu.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom bodo uporabljena za:
– izgradnjo kanalizacije meteornih voda v naselju Nemčavci,
– obnovo cest in ureditev pločnikov v naselju Nemčavci,
– rekonstrukcijo ulične razsvetljave,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov v naselju Nemčavci,
– urejevanje pokopališča,
– nadaljevanje izgradnje rekreacijskega centra v Nemčavcih,
– urejevanje in vzdrževanje objektov v lasti KS Nemčavci,
– financiranje funkcionalnih obveznosti Krajevne skupnosti Nemčavci,
– sofinaciranje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– sofinanciranje vseh drugih nalog in investicij pomembnejših za naselje Nemčavci,
– financiranje delovanja Krajevne skupnosti Nemčavci.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Nemčavci, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki - nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v Krajevni skupnosti Nemčavci in sicer v naslednji višini:
a) v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 10.000 SIT letno lastniki nepremičnin (gradbenih objektov) v Krajevni skupnosti Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v Krajevni skupnosti Nemčavci,
– 2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje.
b) v delovni obveznosti:
– tri delovne dni po 8 ur letno za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
– en strojni delovni dan (traktor, tovornjak, gradbeni stroj itd.) letno, ki traja 8 ur letno, za krajana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor poseduje lastni ali najemni stroj.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur letno znaša 4.000 SIT, za neopravljeni strojni dan pa 8.000 SIT.
5. člen
V skladu z 12. členom zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) so plačevanja samoprispevka oproščeni krajani od naslednjih prejemkov: socialnih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin in štipendij ter učenci in študenti od prejemkov, ki izhajajo iz proizvodnega dela ter delovne prakse.
6. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk 4. člena tega sklepa, ki bi nastale v času trajanja tega samoprispevka, bo Svet Krajevne skupnosti Nemčavci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražale dejansko obremenitev iz razpisa. O uskladitvi nesorazmerij bo zavezance samoprispevka obvestil na krajevno običajen način.
7. člen
Za izvršitev programa iz 3. člena tega sklepa bo potrebno 31,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 9,500.000 SIT. Ostala potrebna sredstva bo Krajevna skupnost Nemčavci zagotavljala iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, namenskih združevanj krajanov in drugih virov.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Republiška uprava za javne prihodke - izpostava Murska Sobota. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Nemčavci dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci iz tretje in šeste alinee 4. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Nemčavci in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost Nemčavci dostavi zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta vroči pri banki za določen čas.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun Krajevne skupnosti Nemčavci, št. 51900-842-080-0082539.
Za zbiranje sredstev in izvajanje programov samoprispevka je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Nemčavci. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka bo Svet Krajevne skupnosti Nemčavci najmanj enkrat letno poročal na Zboru občanov Krajevne skupnosti Nemčavci.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka nadzoruje Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Republiška uprava za javne prihodke - izpostava Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti.
13 člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1996.
Št. 3/96
Nemčavci, dne 16. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Nemčavci
Štefan Barbarič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti