Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

227. Odlok o odmeri odškodnine za uzurpirano stavbno zemljišče, stran 282.

Na podlagi prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter druge alinee drugega odstavka 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 11. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o odmeri odškodnine za uzurpirano stavbno zemljišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način odškodnine za uzurpirano stavbno zemljišče ter za drugačne oblike zasedbe stavbnega zemljišča, ki niso urejene s kakršnimi koli pravnimi posli.
2. člen
Zavezanci plačila po tem odloku so vse pravne in fizične ter civilno pravne osebe.
3. člen
Določila tega odloka varujejo tudi javne stavbne površine ter javno dobro s tem, da javno dobro ni v pravnem prometu in ga je treba takoj razbremeniti sleherne uzurpacije ali drugačne oblike zasedbe.
V javne stavbne površine se štejejo tudi javne prometne površine, kolikor niso javno dobro.
II. VIŠINA ODŠKODNINE IN NAČIN OBRAČUNA
4. člen
Odškodnina po tem odloku se obračunava po vrednosti kvadratnega metra zazidanega stavbnega zemljišča in lahko znese največ toliko, kolikor znese cena kvadratnega metra zemljišča, namenjenega za gradnjo.
Višina odškodnine in način obračuna ter plačila se določi s sporazumom ali listino, ki nadomešča sporazum.
5. člen
Plačilo odškodnine po tem odloku ni podlaga za pridobitev lastninske pravice na zasedenem oziroma uzurpiranem stavbnem zemljišču, lahko pa se poračuna s kupnino v primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe ali s poračunom pri zamenjavi oziroma podobnih pravnih poslih.
III. UGOTAVLJANJE OBVEZNOSTI IN NADZOR
6. člen
Za nadzor uzurpiranega oziroma drugače zasedenega zemljišča je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu druga oseba.
Ugotavljanje uzurpiranja oziroma drugačne zasedbe stavbnega zemljišča opravljajo subjekti iz prvega odstavka tega člena.
Župan začne postopek ugotavljanja po tem členu po uradni dolžnosti, brž ko zve za tako dejstvo. Vodenje postopka lahko župan prepusti drugi uradni osebi v občinski službi z odredbo.
IV. UKREPI ZARADI NEPLAČILA ODŠKODNINE
7. člen
V primeru, da uzurpator stavbnega zemljišča noče plačati odškodnine, se začne postopek za odstranitev objekta, ki zaseda to zemljišče ali pa se v skladu s predpisi prenese v občinsko last in upravljanje oziroma koriščenje.
Zoper plačnika odškodnine po tem odloku se lahko sproži tudi sodni spor in izvršba zaradi realizacije plačila odškodnine.
O ukrepih odloča župan, izvaja pa jih pooblaščena oseba po županovem pooblastilu ali odredbi.
V. OBVEZNA ODSTRANITEV OBJEKTA ALI MOTEČEGA ELEMENTA IN STVARI
8. člen
Kadar se objekt na zasedenem oziroma uzurpiranem zemljišču ne more vključiti v zazidavo tega območja, se obvezno odstrani na stroške osebe, kateri objekt (stvar ali moteči element) služi.
Kot stvar po tem členu se šteje tista stvar, ki se ne more brez večjega truda odstraniti.
Moteči elementi so v smislu tega člena vsi posegi v prostor, ki onemogočajo redno rabo takega zemljišča ali če ta moteči element služi le v dobro koristnika ali skupine koristnikov, brez pravnega naslova (deponija, smetišče, odlagališče). Tu šteje tudi zasedba prostora za opravljanje katerekoli dejavnosti brez dovoljenja, da se ista opravlja na tem prostoru.
9. člen
Za odstranitev objekta je pristojna inšpekcija, ki je za posamezne primere pristojna.
V drugih primerih se odstranitev izvede po sodni poti.
10. člen
Ukrepe nadzora lahko vselej opravijo organi za notranje zadeve po lastni presoji ali na podlagi zahteve za intervencijo.
VI. UKREPI ZA STANJE IZ PRETEKLOSTI
11. člen
Na občinskem stavbnem zemljišču ni možno priposestvovanje pravic, ki izvirajo iz nedovoljenih posegov. Zaradi tega se tudi v prej nastalih primerih postopa po določilih tega odloka, z vsemi možnimi posledicami.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, izvajati pa se začne v roku 30 dni po objavi na oglasni deski, da vsi občani, ki zasedajo občinsko stavbno zemljišče, prijavijo to dejstvo občinski službi.
Določilo prvega odstavka tega člena velja tudi za vse ostale osebe civilnega prava.
Št. 195
Hrpelje-Kozina, dne 11. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Vitomir Počkaj l. r.

AAA Zlata odličnost