Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

257. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radeče, stran 307.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) ter 13. in 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 11. seji dne 20. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za gospodarjenje z občinskimi stavbnimi zemljišči in namenskimi sredstvi za pridobivanje, urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč se ustanovi Sklad stavbnih zemljišč Občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon, ta odlok in akti sklada.
Sklad v okviru svoje dejavnosti posluje v imenu in za račun občine. Strokovne, administrativne in tehnične naloge opravlja sklad v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti sklad odgovarja z vsem svojim premoženjem.
3. člen
Ime sklada: Sklad stavbnih zemljišč Občine Radeče.
Sedež sklada: Ul. Milana Majcna 1, Radeče.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika upravnega odbora sklada.
II. SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sklad pridobiva sredstva;
– iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– s prodajo stavbnih zemljišč,
– s prispevkom investitorjev k stroškom priprave in opremljanja stavbnih zemljišč,
– z najemninami iz sklenjenih pogodb,
– z darili, zapuščinami, donacijami
– iz proračuna in drugih virov.
Sredstva iz občinskega proračuna in iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se skladu zagotavljajo na podlagi letnega programa dela sklada.
5. člen
Premoženje sklada je sestavni del premoženjske bilance občine. Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičnin.
Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za dejavnost sklada. Sredstva sklada se vodijo na posebni podpartiji žiro računa Občine Radeče.
III. DEJAVNOST SKLADA
6. člen
Sklad opravlja dejavnost javne uprave (L 75.11). Na podlagi splošnih aktov občine izvaja njeno politiko na področju pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč za graditev in pri tem zlasti;
– pridobiva stavbna zemljišča,
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč in odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem,
– spremlja in nadzoruje izvajanje investicijskih programov,
– je investitor izgradnje nadomestnih objektov v zvezi s pridobivanjem stavbnih zemljišč,
– oddaja občinska stavbna zemljišča investitorjem,
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada in opravlja druge naloge, določene z zakoni in občinskimi predpisi.
IV. ORGANI SKLADA
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika ter tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj za dobo štirih let.
8. člen
Upravni odbor sprejema statut sklada, dologoročni program sklada in letni načrt izvedbe programa ter skrbi za njuno realizacijo, pripravlja in sprejema investicijske programe, oddaja investicijska dela, vodi izvajanje del ter zagotavlja investicijski in projektni nadzor, prevzema dokončana dela, predlaga višino točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, spremlja zbiranje nadomestila, vodi postopke za nakup in prodajo stavbnih zemljišč, sprejema finančne akte sklada ter opravlja druge naloge, določene s pravili sklada.
9. člen
Pogodbe o nakupu in prodaji zemljišč se sklepajo v imenu občine na podlagi odločitve upravnega odbora sklada, podpisuje jih župan.
10. člen
Zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada nadzira nadzorni odbor Občine Radeče.
11. člen
Člani upravnega in nadzornega odbora ter vodilni delavci sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive s funkcijo pri skladu.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
12. člen
Ustanovitelj potrebuje:
– statut sklada,
– naložbeno politiko,
– finančne akte in poročila o poslovanju sklada.
VI. AKTI SKLADA
13. člen
S statutom sklada se podrobneje določi področje in način dela sklada, zlasti pa:
– notranjo organizacijo in način dela sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– pristojnosti organov,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
Strokovna in administrativna dela za sklad opravlja občinska uprava.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sklad prevzema vse pravice in dolžnosti Sklada stavbnih zemljišč, ustanovljenega z odlokom Občine Laško (Uradni list SRS, št. 33/85), ki se nanašajo na območje Občine Radeče.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje Občine Radeče preneha veljati odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 37/85).
Do sprejema statuta sklada se uporabljajo določbe statuta sklada stavbnih zemljišč, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
Naloge komisije za oddajo stavbnih zemljišč opravljajo člani upravnega odbora sklada v sestavi treh članov, ki jih za posamezen primer določi predsednik upravnega odbora.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost