Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

232. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Laško, stran 284.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) ter 17. in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 10. seji dne 21. decembra sprejel
O D L O K
o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško ustanavlja stanovanjski sklad Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: sklad) in določa njegovo dejavnost, organiziranost ter način dela.
Namen sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa, pridobivanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj, izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega fonda v lasti občine, spodbujanje gradnje in prenove stanovanj.
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statutom sklada.
Sklad je neprofitna stanovanjska organizacija.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti sklad odgovarja z vsem svojim premoženjem.
3. člen
Sklad nastopa v pravnem prometu z imenom: stanovanjski sklad Občine Laško.
Sedež sklada je: Laško, Mestna ul. 2.
Sklad upravlja Upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja predsednik Upravnega odbora.
II. DEJAVNOST SKLADA
4. člen
Sklad iz zbranih sredstev:
– namenja sredstva za izvedbo občinskega stanovanjskega programa;
– organizira in financira izgradnjo socialnih, neprofitnih in drugih stanovanj;
– daje posojila za adaptacije, gradnjo in nakup stanovanj;
– najema kredite;
– organizira upravljanje stanovanj;
– zagotavlja kontinuirano prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu s sprejetim programom prenove;
– skrbi za fond stanovanj s katerimi upravlja;
– posluje s finančnimi sredstvi sklada;
– prevzema stanovanja družbenih subjektov, ki v postopku lastninjenja niso bila prodana;
– vodi register stanovanj;
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom.
Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih naložb domači pravni osebi.
V tem primeru za izbiro izvajalca izvede javni natečaj.
III. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna;
– iz dela sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občine;
– iz najemnih stanovanj s katerimi upravlja;
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem;
– iz sredstev refundacij od republiškega stanovanjskega sklada;
– z vračili stanovanjskih kreditov;
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb;
– iz drugih virov.
IV. UPORABNIKI SREDSTEV SKLADA
6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada v skladu z določili stanovanjskega zakona.
V. ORGANIZACIJA SKLADA
7. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in 6 članov. Imenuje in razrešuje jih Občinski svet občine Laško. Predsednik in člani upravnega odbora se imenujejo za dobo štirih let.
8. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah o bistvenih vprašanjih poslovanja in delovanja sklada.
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt,
– sprejema statut sklada,
– sprejema pravilnik in objavi razpis za pridobitev sredstev sklada,
– sprejema splošne akte sklada,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju sklada ter o tem poroča občinskemu svetu,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema splošne akte sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu občine Laško.
Predsednik upravnega odbora:
– zastopa in predstavlja sklad brez omejitev,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– usklajuje in vodi delo sklada.
9. člen
Organ za nadzor poslovanja je nadzorni odbor, ki šteje tri člane, ki jih imenuje občinski svet za dobo štirih let.
10. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela ter finančno poslovanje sklada. Nadzorni odbor enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Laško.
11. člen
Občinski svet daje soglasje k:
– finančnemu načrtu;
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada.
VI. SPLOŠNI AKTI SKLADA
12. člen
Sklad ima statut, s katerim podrobneje določa področje dela sklada, zlasti pa:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– določa način delovanja in pristojnosti organov sklada,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
Statut sprejme upravni odbor s soglasjem občinskega sveta občine najkasneje tri mesece po sprejetju tega odloka.
13. člen
Administrativno-tehnična in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava občine Laško.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese Občina Laško v sklad vsa stanovanja v lasti občine in vsa sredstva iz virov po 5. členu tega odloka.
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdela zaključna bilanca po stanju na dan konstituiranja sklada. Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.
15. člen
Stanovanjski sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora.
Konstituiranje sklada ugotovi občinski svet občine Laško. Sklad bo zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo sklepa o vpisu stanovanjskega sklada Občine Laško v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 36200-084/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost