Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

263. Pravilnik o dodeljevanju občinskih neprofitnih stanovanj v najem, stran 315.

Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I. in 21/94) in 18. člena statuta občine Škofja Loka, je Občinski svet občine Škofja Loka na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo splošni in posebni pogoji, normativi, postopek ter merila za uveljavljanje pravice do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA ALI PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, so:
1. da je prosilec državljan Republike Slovenije,
2. da imajo prosilec in njegovi ožji družinski člani stalno prebivališče v Občini Škofja Loka,
3. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni najemnik socialnega ali neprofitnega stanovanja oziroma lastnik stanovanja, ki presega 50% površinskega normativa iz 6. člena tega pravilnika ali stanovanje oddaja v profiten najem,
4. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja oziroma ni vrnil izpraznjeno ali zamenjal primerno stanovanje za manjše in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja,
5. na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj in državljani, ki so lastniki primernega stanovanja ali stanovanjske hiše,
6. na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
7. stalno prebivališče v Občini Škofja Loka ni pogoj za najem profitnega stanovanja.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 3 leta pred objavo razpisa), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
Prosilec za osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, to skupno bivanje dokazuje s potrdilom UNZ o prijavi bivališča.
III. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
4. člen
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
1. da so ožji družinski člani prosilca državljani Republike Slovenije,
2. da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja ali druge nepremičnine, ki presega 50% vrednosti primernega stanovanja.
5. člen
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo izpolnjevati pogoj, da mesečni dohodki na družinskega člana v letu dni pred razpisom ne presegajo naslednjega merila:
--------------------------------------------------------------------------------
Število članov           Skupni dohodek družine, preračunan na
                  družinskega člana, ne sme presegati spodaj
                  navedenega odstotka nad povprečno neto plačo
                  v državi (v letu dni pred razpisom)
--------------------------------------------------------------------------------
1                  80%
2                  50%
3                  20%
4                  5%
5 in veččlanskonajveč do povprečne plače v državi 
                  (oziroma 0%)
--------------------------------------------------------------------------------
Posebni pogoj je, da skupni prihodek na člana družine presega višino, določeno s predpisi s področja socialnega varstva za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja.
IV. POSEBEN POGOJ ZA PRIDOBITEV PROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
6. člen
Prosilec za dodelitev profitnega stanovanja mora dokumentirati, da je plačilno sposoben za poravnavo profitne najemnine in ostalih obveznosti za uporabo stanovanja.
V. NORMATIVI ZA NEPROFITNA STANOVANJA
7. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se upoštevajo naslednji normativi:
------------------------------------------------------------------------
Število Stanovanjska     Število sob v stanovanju
članov  površina v m˛
------------------------------------------------------------------------
1    24 - 30        garsonjera ali enosobno,
2    30 - 40        enosobno, enosobno + kabinet, dvo-sobno,
3    40 - 60        enosobno + kabinet, dvosobno
4    60 - 80        dvosobno, dvosobno + kabinet, tri- sobno
5    80 - 90        trisobno, trisobno + kabinet, štirisob-no
------------------------------------------------------------------------
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in to v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (npr. tri generacije v družini, težja invalidnost ali bolezen, ki terja nego) ter v primerih večje nefunkcionalno razporejene površine (stara stanovanja).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzdol in to v primerih, ko ni ustreznih razpoložljivih stanovanj glede na uvrstitev prosilca na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V teh primerih se prosilec pozove, naj poda pismeno izjavo, ali soglaša z dodelitvijo stanovanja z manjšo površino.
Če ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na listi.
VI. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE NEPROFITNIH IN PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
8. člen
Postopek po tem pravilniku izvaja tričlanska komisija za dodeljevanje neprofitnih in profitnih stanovanj v najem (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje župan Občine Škofja Loka.
9. člen
Razpis za neprofitna in profitna stanovanja se izobesi na oglasni deski Občine Škofja Loka, v regijskem časopisu pa se objavi obvestilo o razpisu.
Razpis za neprofitna stanovanja mora določati zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev stanovanja,
– dokumentacijo in potrdila, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– okvirno število stanovanj, ki bodo na razpolago,
– morebitne druge pogoje,
– razpisni rok,
– uporabo predpisanih obrazcev za oddajo vlog zaradi podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi,
– kraj in čas zbiranja vlog.
Razpis za profitna stanovanja je enak kot razpis za neprofitna stanovanja, razen v tretji alinei, kjer mora biti določeno natančno število, vrsta, lega in standard opremljenosti stanovanja ter višina in vrsta najemnine za m˛.
10. člen
V razpisu se posebej opredeli vrsta profitne najemnine; izhodiščna ali točno določena profitna najemnina. Pri točno določeni profitni najemnini imajo ob enakem številu točk prednost prosilci, ki v skladu z 19. členom tega pravilnika dobijo več točk pri posebnih okoliščinah, pri izhodiščni profitni najemnini pa prosilci, ki na javnem razpisu ponudijo višjo najemnino, vendar ta ne sme dosegati oderuške najemnine. V primeru enakovrednih ponudb se prednost določi enako kot pri točno določeni profitni najemnini.
11. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema (požar, povodenj, elementarna nesreča, rušitev ali prenova dosedanjega stanovanja, ki je v občinskem stanovanjskem programu, postpenalna pomoč ali izredno težka socialna problematika), lahko župan občine dodeli stanovanje za določen čas brez razpisa za neprofitno najemnino.
12. člen
Za izvedbo točkovanja oziroma preveritev meril za uvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem župan občine lahko imenuje posebne delovne skupine.
13. člen
V oddelku za javne službe in občinsko premoženje (v nadaljevanju besedila: izvajalec) sproti pregledujejo prispele vloge in ugotavljajo, ali prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in ali so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostojnost predloženih potrdil. Prosilci so dolžni na osnovi obvestila izvajalca vloge dopolniti v osmih dneh po prejemu obvestila. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
14. člen
Na podlagi prejetih vlog in zapisniške preveritve meril točkovanja komisija pripravi listo za dodelitev neprofitnega stanovanja. Izvajalec na podlagi liste za dodelitev neprofitnega ali profitnega stanovanja obvesti vse prosilce o uvrstitvi na listo. Lista se izobesi in s tem objavi na enak način kot razpis.
15. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritožijo na župana občine, ki v 30 dneh po prejemu odloči o pritožbi.
16. člen
Sklep o dodelitvi neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem izda župan občine, izvajalec pa zagotovi vročitev. Pred vročitvijo sklepa iz prvega odstavka tega člena komisija ponovno preveri, če upravičenec še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega ali profitnega stanovanja v najem.
VII. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE
17. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za pridobitev stanovanja se poleg splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi merila po tem pravilniku. Merila služijo za sestavo in razvrstitev na listo za dodelitev neprofitnega in profitnega stanovanja. Ob enakem številu točk ima v primeru dodelitve neprofitnega stanovanja prednost upravičenec, ki ima daljši čas bivanja v Občini Škofja Loka.
18. člen
Merila za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem
I. Stanovanjski status prosilca               točk
0. prosilec nima spodaj naštetega statusa           0
1. prosilec ima družino in je podnajemnik           30
2. prosilec ima družino in živi s starši
v najemniškem stanovanju                   20
3. prosilec je sam in je podnajemnik             20
4. prosilec ima družino in živi s starši,
ki so lastniki hiše                      20
5. prosilec je sam in živi s starši v
najemniškem stanovanju                    10
6. prosilec ima družino in je najemnik            10
7. prosilec je sam in živi s starši, ki so lastniki hiše    5
8. prosilec je sam in je najemnik               5
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja, mora ob vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.
II. Stanovanjske razmere
1. Prosilec ima po površini na stanovalca neustrezno stanovanje:
.                              točk
do 5 m˛                            30
nad 5 m˛ do 8 m˛                       20
nad 8 m˛ do 12 m˛                       15
nad 12 m˛ do 20 m˛                      10
nad 20 m˛                           0
2. Prosilec ima glede gradbeno-sanitarnih pogojev neustrezno stanovanje:
.                              točk
1. stanovanje brez posameznih delov
0. – vsi deli                         0
1. – brez kuhinje                       30
2. – brez kopalnice                      30
3. – brez WC                         30
4. – brez kuhinje in brez kopalnice              60
2. souporaba posameznih delov stanovanja
5. – ni souporabe                       0
6. – souporaba kuhinje                    20
7. – souporaba kopalnice                   20
8. – souporaba WC ali izven stanovanja            20
9. – souporaba kuhinje in kopalnice              40
Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre za souporabo izven sorodstvenih vezi.
3. vodovod
– vodovod je v stanovanju                   0
1. – izven stanovanja                     5
2. – izven zgradbe                      10
3. – brez tekoče vode                     20
4. – brez pomožnih prostorov;
0. – so pomožni prostori                    0
1. – kleti drvarnica, (če prosilec ne živi
pri starših ali ožjih sorodnikih)               5
5. – neustrezno stanovanje je:
1. – v kleti (če je vsaj 1,5 m pod nivojem
zemljišča)                          15
2. – podstrešno stanovanje brez ustrezne
izolacije                           15
3. – provizorij                        15
4. – baraka                          15
5. – visoki stropi nad 3 m                  10
6. – nizki stropi pod 2,10 m                 10
6. – vlažnost stanovanja:
– popolna                           15
– delna                            5
III. Družinsko stanje:
1. Mlada družina, določilo velja v primerih
 družin, v katerih roditelja nista starejša
 od 30 let                          60
2. Starost udeleženca razpisa do 30 let (samski)       30
3. Število družinskih članov:
 2 otroka do 10 let                     10
 2 otroka nad 10 let                     20
 3 ali več otrok nad 10 let                 30
4. Splošne zdravstvene in socialne razmere:
 težje ozdravljive bolezni:
 1. – en družinski član                   20
 2. – dva ali več družinskih članov             40
  ostala trajna ali ponavljajoča se obolenja
 3. – en družinski član                   10
 4. – dva ali več družinskih članov             20
Trajna obolenja se dokazujejo z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
5. Invalidnost ali telesna okvara
 5. – I. kategorija ali 70% do 100% telesna
  okvara                          30
 6. – II. kategorija ali 30% do 70% telesna
  okvara                          15
 7. – duševna obolenja v primeru, da je član
  ožje družine v domači oskrbi               50
 8. – sodna odpoved stanovanja (odločba
  sodišča), izdana pred objavo razpisa           30
 9. – družine, ki živijo ločeno, ker nimajo
  pogojev za skupno življenje (živijo ločeno
  najmanj 1 leto pred objavo razpisa)            30
IV. Čas bivanja
1. Čas stalnega bivanja v občini - upošteva se čas do objave razpisa:
– do 5 let                           0
– od 5 let do 10 let                     20
– od 10 let do 15 let                     40
– od 15 let do 20 let                     60
– nad 20 let                         80
2. Čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah - upošteva se čas do objave razpisa:
– do 1 leta                          5
– nad 1 do 5 let                       10
– nad 5 let                          15
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Škofja Loka in večje število zbranih točk, čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah.
MERILA ZA PRIDOBITEV PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
19. člen
I. Stanovanjski status prosilca
– prosilec ima družino in je podnajemnik           30
– prosilec ima družino in živi s starši
v najemniškem stanovanju                   20
– prosilec je sam in je podnajemnik             20
– prosilec ima družino in živi s starši,
ki so lastniki hiše                      10
– prosilec je sam in živi s starši v najemniškem
stanovanju                          10
– prosilec ima družino in je najemnik             10
– prosilec je sam in živi s starši, ki so lastniki hiše    5
– prosilec je sam in je najemnik                5
II. Čas bivanja
Čas stalnega bivanja v Občini Škofja Loka - upošteva se čas do objave razpisa:
– do 2 leti                          0
– nad 2 do 5 let                       15
– nad 5 do 10 let                       25
– nad 10 do 15 let                      40
– nad 15 do 20 let                      60
– nad 20 let                         80
III. Posebne okoliščine
Pri posebnih okoliščinah se upoštevajo okoliščine, ki niso zajete v merilih, kot so npr.: družinske razmere, mladi strokovnjaki, službene obveznosti in s tem vezana prisotnost na določeni lokaciji, oddaljenost delovnega mesta itd.
(Opisna ocena komisije)                    30
VIII. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
20. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja in stanovanja, dodeljena po 10. členu, se določa na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Višina najemnine za profitna stanovanja se oblikuje prosto, če z zakonom ni drugače določeno. Izhodiščna profitna najemnina je najmanj za 50% večja kot neprofitna.
IX. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-104/95
Škofja Loka, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti