Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

244. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah, stran 296.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94 in odločbe US RS, Uradni list RS, št. 13-663/95 in 18. člena statuta Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah, je Svet Krajevne skupnosti Sv. Ana na seji dne 25. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega Samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Sv. Ana:
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– razširitev in vzdrževanje krajevnega vodovoda,
– sofinanciranje komunalnih akcij,
– urejevanje mrliške veže in pokopališča.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta 1995 105,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo 45,000.000 SIT.
Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7. do 19. ure.
Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne in od davčne osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Sv. Ana, št. 51850-645-50475.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Sv. Ana.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Krajevna skupnost Sv. Ana in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Sv. Ana in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Ana se spremlja z letnimi in zaključnim poročilom.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOSTI SV. ANA V SLOVENSKIH GORICAH
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje Krajevne skupnosti Sv. Ana v Slovenskih Goricah, za sofinanciranje asfaltiranja in vzdrževanja krajevnih cest, razširitve in vzdrževanja krajevnega vodovoda, raznih komunalnih akcij, urejevanja mrliške veže in pokopališča in v skladu s sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 4/96)
GLASUJEM
ZA                                 PROTI
                (žig)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI”, pa če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Sv. Ana sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovalo večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30/95
Sv. Ana v Slovenskih Goricah, dne 9. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Sv. Ana v Slovenskih Goricah
Janez Zemljič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti