Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

262. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 313.

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Škofja Loka, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra zaposlenega v občinski upravi in javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti. To so: Zdravstveni dom Škofja Loka, Vzgojnovarstveni zavod Škofja Loka, Knjižnica Ivan Tavčar Škofja Loka, Osnovna Šola Peter Kavčič Škofja Loka, Osnovna Šola Ivana Groharja Škofja Loka, Osnovna Šola Cvetko Golar Škofja Loka, Osnovna Šola Jelo Janežič Škofja Loka, Glasbena šola Škofja Loka in občinska uprava Občine Škofja Loka.
3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, naštetih v 2. členu tega pravilnika.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ
4. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
I. Pomembnost delovnega mesta               točke
1. direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar        35
2. pomočnik ravnatelja, vodja oddelka ali službe
in višji upravni delavec s posebnimi pooblastili       30
3. profesor, doktor, strokovni delavec            25
4. učitelj, vzgojitelj, strokovni delavec           20
5. administrativni delavec                  15
II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe
.                             točke
1. VIII. stopnja - doktorat                  25
2. VII/2 stopnja - magisterij in visoka izobr.
s specializacijo                       15
3. VII/1 stopnja - visoka izobrazba              13
4. VI/2 stopnja - višja izobrazba s specializacijo      11
5. VI/1 stopnja - višja izobrazba               10
6. V. stopnja - srednja izobrazba               8
7. manj kot V stopnja                     6
V primeru, da imata dva kandidata enako število točk, ima prednost kandidat:
1. za katerega je pisno izkazana posebna potreba zavoda ali občinske uprave za kadrom z izobrazbo in znanji kot jih ima kandidat in ga zavod oziroma občinska uprava nujno potrebuje,
2. ki ima večje število ožjih družinskih članov.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
5. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji maximalni standardi:
-------------------------------------------
Število            Stanovanjska
družinskih članov       površina m˛
-------------------------------------------
    1              32
    2              45
    3              58
    4              70
-------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m˛. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico in predsobo in balkon.
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
6. člen
Oddelek za javne službe in občinsko premoženje Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek občinske uprave) pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem, v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja na podlagi sklepa župana občine.
Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2. O poteku razpisa se obvesti tudi organizacije navedene v 2. členu tega pravilnika, ki razpis obesijo na svojih oglasnih deskah.
7. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je treba vložiti prijave,
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
8. člen
Obrazloženi prijavi na razpis je potrebno priložiti vsa zahtevana dokazila. Po preteku 8-dnevnega roka, ko je bil prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil, se vloga zavrže kot nepopolnoma.
9. člen
Pristojni oddelek občinske uprave pripravi na podlagi prispelih vlog predlog razdelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Na predlog pristojnega oddelka občinske uprave izda vodja tega oddelka sklepe o dodelitvi službenih stanovanj v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate, kakor tudi kandidate, ki jim stanovanja niso dodeljena.
11. člen
Na sklep vodja pristojnega oddelka občinske uprave je možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.
12. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
13. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 47/95 z dne 11. 8. 1995.
14. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlogov navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
15. člen
Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
16. člen
Če upravičenci iz 2. člena nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Župan občine lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo.
Po poteku te dobe so upravičenci dolžni stanovanje vrniti.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
18. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, ki ga je objavil Izvršni svet občine Škofja Loka dne 15. 7. 1993 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/93.
19. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-253/92
Škofja Loka, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost