Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

253. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Straža, stran 306.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85, 48/86), 56. člena statuta Krajevne skupnosti Straža, sklepa zborov krajanov z dne 29. 11. 1995 je svet krajevne skupnosti sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Straža
1. člen
Uvede se samoprispevek v višini 1,5% v denarju za naslednja dela:
– izgradnja sekundarne kanaliazcije (25%),
– asfaltiranje in vzdrževanje cest, ulic in poti (10%),
– izgradnja pločnikov Straža–Podgora, Vavta vas–Potok (20%),
– pridobitev dokumentacije za vodovod (10%),
– mrliške vežice Draganja sela, D. Straža, Zalog (15%),
– javna razsvetljava (10%),
– vzdrževanje javnih objektov (5%),
– pomoč pri delu društev (5%).
2. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti uporabila za program iz 1. člena tega sklepa, ki ga je sprejel Svet Krajevne skupnosti Straža. Zbirala se bodo na ŽR KS Straža št. 52100-645-50181.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. februarja 1996 do 31. januarja 2001.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Straža, in sicer:
1. delovni ljudje od svojih čistih osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov, od katerih se plačujejo prispevki iz osebnega dohodka, po stopnji 1,5%, razen tistih, ki prejemajo zajamčene osebne dohodke,
2. delovni ljudje in občani od dohodkov iz kmetijske dejavnosti v višini 1,5% od katastrskega dohodka negozdnih površin in od vrednosti za posek nakazanega lesa, razen tistih, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživljanja, njihov KD pa znaša manj kot petkratni najnižji katastrski dohodek ugotovljen za tekoče leto,
3. upokojenci od pokojnin po stopnji 1,5%, razen tistih:
– katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– katerih pokojnina ne presega 14% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki plačujejo od pokojnine 0,5%,
4. delovni ljudje in občani, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– če se jim ugotavlja osebni dohodek po stopnji 1,5% od čistih osebnih dohodkov,
– če se jim ne ugotavlja osebni dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 1,5% od dohodka.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študnetov, od nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
6. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni organ sveta krajevne skupnosti, ki ga posebej pooblasti in določi. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih osebnega dohodka Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Novo mesto, v okviru svoje pristojnosti.
7. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
8. člen
Za izvršitev del in uporabo sredstev je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Straža, ki o tem najmanj enkrat letno poroča na zboru krajanov.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Straža, dne 14. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Straža
Tomo Salopek l. r.

AAA Zlata odličnost