Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

250. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom, stran 302.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 17. in 97. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 13/95), je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na seji dne 21. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe; območje izvajanja gospodarske službe; uporabnike ter razmerja do uporabnikov; pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; javna pooblastila koncesionarja; splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo; vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja; začetek in čas trajanja koncesije; vire financiranja gospodarske javne službe; način plačila koncesionarja (plačilo odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma varščine): nadzor nad izvajanjem gospodarske službe; prenehanje koncesijskega razmerja; organ, ki opravi izbor koncesionarja; organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Oskrba naselij z zemeljskim plinom, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se na območju Občine Miren-Kostanjevica izvaja kot gospodarska javna služba.
3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je oskrba prebivalstva in ostalih porabnikov z zemeljskim plinom. V koncesijski pogodbi bodo navedena naselja na območju Občine Miren-Kostanjevica, za katera mora koncesionar zgraditi plinovodno omrežje ter zagotoviti upravljanje z njim.
4. člen
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo prebivalstva in ostalih porabnikov izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in izgradnje ter upravljanje z omrežjem za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva in industrije,
b) da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov, z oceno vrednosti naprave, potreben čas za izgradnjo, finančni plan investicije, pogoje in načine za upravljanje z omrežjem,
c) da pripravi in predloži analizo programov prodaje plina,
d) da da potrebne reference za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
e) da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,
f) da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za realizacijo izgradnje in upravljanje omrežja za distribucijo.
Da kandidat za koncesionarja izpolnjuje pogoje, izkaže z ustreznimi poročili o dosedanjih izkušnjah na tem področju.
6. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
1. izključno pravico uporabe na zgrajenem omrežju za distribucijo zemeljskega plina za čas trajanja koncesije,
2. izključno pravico prodaje zemeljskega plina v, s koncesijsko pogodbo določenih, naseljih na območju Občine Miren-Kostanjevica,
3. pravico izgradnje omrežja za distribucijo zemeljskega plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo,
4. pravico do upravljanja z omrežjem za distribucijo zemeljskega plina,
5. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,
6. pravico določiti način in pogoje za plačilo uporabljenega plina, vključno z možnostjo depozita uporabnika,
7. pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila,
8. pravico zahtevati od uporabnika prispevek za postavitev priključka.
7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške izgradi omrežje za distribucijo zemeljskega plina,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
8. člen
Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina v, s koncesijsko pogodbo določenih, naseljih na območju Občine Miren-Kostanjevica za potrebe prebivalstva in industrije pod naslednjimi pogoji:
a) da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti,
b) da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
c) da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom,
d) da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije,
e) da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prejšnje stanje,
f) da upošteva program podjetja Geoplin, ki upravlja magistralno plinovodno omrežje v Sloveniji.
9. člen
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene Občinski svet občine Miren-Kostanjevica.
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja devetindvajset let. Doba trajanja koncesije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska mreža pričela delovati. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan zagotoviti sredstva za izvedbo priključkov zemeljskega plina vključno z notranjo instalacijo, trošili zemeljskega plina in porabniki medija iz trošil v javnih objektih. Zadnji rok izdelave priključkov, notranjega omrežja in trošil v objektih navedenih v pogodbi, je začetek obratovanja omrežja zemeljskega plina v naseljih.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli na izgradnji distribucijske mreže takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana vsa potrebna dovoljenja ter ko se zagotovi podpis pogodbe za dobavo plina med koncedentom, koncesionarjem in podjetjem Geoplin v Ljubljani.
Koncesionar se obvezuje izgotoviti v roku 10 mesecev 40% del, predvidenih s koncesijsko pogodbo, v roku 18 mesecev pa vsa dela, računano od pričetka del določenega v koncesijski pogodbi.
10. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega ja bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi ne podaljšata.
12. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe,
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za več kot tri dni,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo in povrne koncesionarju vložena sredstva.
13. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
14. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za izgradnjo plinovodnega omrežja iz lastnih virov.
15. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja iz sredstev, ki se zbirajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in višina se podrobno določijo s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja ter premoženjska bremena in davke.
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgradnjo priključkov javnih objektov iz sredstev, ki se zbirajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in višina se podrobno določijo s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, premoženjska bremena, davke in razliko v ceni za izgradnjo priključkov javnih objektov. Ko so sredstva povrnjena, se cena korigira z odbitjem stroškov za zgrajene priključke javnih objektov.
16. člen
Prodajno ceno plina potrjuje Občinski svet občine Miren-Kostanjevica in se izraža v SIT. Cena ne sme presegati cen kurilnega olja glede na kalorično vrednost obeh goriv.
Ta pogoj je koncesionar dolžan upoštevati, če same tarife dopuščajo gospodarsko, finančno in upravljalsko ravnotežje.
17. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta in pridobljenih ponudb, na predlog strokovne komisije Občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica, Občinski svet občine Miren-Kostanjevica.
Občinski svet odloči o izbiri koncesionarja z odločbo. Odločba je dokončna.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
18. člen
Nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije ter neposredni nadzor nad strokovnostjo izvajanja koncesije organizira pristojni odbor občinskega sveta, na stroške koncesionarja.
Posebno vlogo ima odbor uporabnikov sestavljen iz predstavnikov uporabnikov zemeljskega plina. Odbor uporabnikov daje pripombe in predloge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu odboru zadolženemu za nadzor.
Sestavo odbora, njegovo delovno področje ter pristojnosti in pravice določi akt o njegovi ustanovitvi. S tem aktom se določi tudi način imenovanja tega odbora in organ, ki opravlja za odbor administrativno-strokovna opravila.
19. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim osebam, se uporabljajo pravila, ki urejajo odgovornost podjetja.
20. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
21. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z odkupom, kolikor pride do predčasnega prenehanja koncesionarske pogodbe. Načini in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
Koncedent bo v primeru predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe predhodno zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo objektov in naprav, ki ostanejo v lasti koncedenta.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
24. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionarne gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
25. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem redno ali pogodbeno zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
26. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
27. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-1995
Miren, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Miren-Kostanjevica
Peter Budin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti