Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

246. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Voličina, ki zajema naselja Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja..., stran 299.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Voličina je Svet Krajevne skupnosti Voličina na seji dne 27. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Voličina, ki zajema naselja Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja Voličina
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje celotne Krajevne skupnosti Voličina za naselja: Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Straže, Zavrh in Zgornja Voličina.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za naslednje namene:
– 70% zbranih sredstev se nameni za sofinanciranje asfaltiranja odsekov krajevnih cest na območju Krajevne skupnosti Voličina,
– 30% zbranih sredstev se nameni za sofinanciranje:
– gradnje telovadnice v Voličini,
– gradnje kanalizacije in čistilne naprave v Voličini,
– gradnje povezave primarne linije na mariborsko vodovodno omrežje za naselja KS Voličina.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Voličina, dne 19. 11. 1995 in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Po ocenah iz konca leta 1995 znaša skupna vrednost sofinanciranega dela programa 120,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo letno zbralo 11,511.804 SIT, torej v petih letih 57,559.020 SIT.
Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi bodo zagotovili:
– proračun Občine Lenart,
– sredstva občanov, zbrana na osnovi sklenjenih pogodb,
– drugi viri.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, 25. februarja 1996 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih: Osnovna šola Voličina, GD Selce, Kulturni dom Zavrh.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Voličina, v naseljih: Črmljenšak, Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Sp. Voličina, Straže, Zavrh in Zg. Voličina:
– zaposleni od neto plače, nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarstva, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva in kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa, odkazanega za posek po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Voličina, št. 51850-645-50524.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren odbor za izvedbo samoprispevka, ki ga imenuje Svet KS Voličina.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Krajevna skupnost Voličina in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo ter ga objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Voličina in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Voličina se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 25. februarja 1996; za dobo pet let za območje Krajevne skupnosti Voličina, ki zajema naselja: Črmljenšak. Dolge Njive, Gradenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Sp. Voličina, Straže, Zavrh in Zg. Voličina za sofinanciranje naslednjih programov:
– 70% zbranih sredstev samoprispevka se nameni za asfaltiranje odsekov krajevnih cest v naseljih KS Voličina:
--------------------------------------------------------------------
Naselje       Smer ceste              Domače ime
--------------------------------------------------------------------
Straže        Straže–Destrnik         Kapela – Kopčič
           Straže–Rogoznica       Kapela – Kraner –
                              Rogoznica
Rogoznica      nadaljevanje          Škerget – Krajnc
           Rogoznica–Prodni vrh–
           Vurberk           Kapela – Prodni vrh
           nadaljevanje           Goznik – Ornik
Selce        Selce–Trnovska vas         Selška graba
Zavrh        Kapela–Bezgovec
Črmljenšak      Črmljenšak–Selce       Toplak – Hameršak
                          Voglar – Domajnko
                         in drugi priključki
                          na lokalno cesto
Gradenšak      Gradenšak – Sp. Voličina   Damiš – Kranvogel
Sp. Voličina     Sp. Voličina–Lormanje 
           Strma Gora–Lormanje       Čuček – Muršak
Zg. Voličina                     Lorbek – Pihler
                          Kocbek – Ribniki
           Sp. Voličina–Zg. Voličina  Domajnko – Zelenko
                                Černa
--------------------------------------------------------------------
– 30% zbranih sredstev krajevnega samoprispevka se nameni za sofinanciranje:
– gradnje telovadnice v Voličini,
– gradnje kanalizacije in čistilne naprave v Voličini,
– gradnje povezave primarne linije na mariborsko vodovodno omrežje za naselja KS Voličina.
GLASUJEM
ZA                              PROTI
               (žig)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, besedo “PROTI” pa, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Za vse ostalo, kar ni navedeno v tem sklopu, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
18. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Voličina, dne 9. januarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Voličina
Franc Jurša l. r.

AAA Zlata odličnost