Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

241. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lenart, stran 293.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list SRS, št. 15-561/94 in odločbe US RS, Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18. člena statuta Krajevne skupnosti Lenart je svet Krajevne skupnosti Lenart na seji dne 27. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lenart
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Lenart se razpisuje referendum za uvedbo Krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Lenart;
1. ureditev platoja med Partizansko-Cmureško cesto za rekreativne namene,
2. asfaltiranje krajevnih cest,
3. izgradnja dodatnih prostorov ob mrliški veži s pokritim platojem in dokončna ureditev pokopališča,
4. izgradnja primarnega vodovoda v Vinički vasi,
5. izgradnja avtobusnih postajališč (10 komadov),
6. pomoč pri praznovanju 800-letnice Lenarta,
7. urejanje vaških centrov.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje Krajevne skupnosti Lenart in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konca leta 1995 220,000.000 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 150,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7. do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačilo prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Lenart, št. 51850-645-50449.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren svet Krajevne skupnosti Lenart.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Krajevna skupnost Lenart in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Lenart in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Lenart se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LENART
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje Krajevne skupnosti Lenart za sofinanciranje ureditve platoja Partizanska–Cmureška cesta za rekreacijske namene, asfaltiranje krajevnih cest, izgradnjo dodatnih prostorov ob mrliški veži s pokritim platojem in dokončno ureditev pokopališča, izgradnje primarnega vodovoda v Vinički vasi, izgradnja avtobusnih postajališč (10 komadov), pomoč pri praznovanju 800-letnice Lenarta, urejanje vaških cest in v skladu s sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 4/96).
GLASUJEM
    ZA                          PROTI
                (žig)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI”, pa če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Lenart sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/95
Lenart, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Lenart
Edi Golob l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti