Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

245. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Trojica, stran 298.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94 in odločba US RS, Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18. člena statuta KS Sv. Trojica, je Svet KS Sv. Trojica na seji dne 13. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Trojica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sv. Trojica se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo gramoziranje krajevnih cest, asfaltiranje krajevnih cest, urejanje kanalizacije, obnova glavnih vodovodnih linij, novogradnja vodovodov Osek in Zgornji Porčič na območju Krajevne skupnosti Sv. Trojica.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih in času je bil usklajen na zboru občanov na območju Krajevne skupnosti Sv. Trojica in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta 1995 117,710.000 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 58,855.000 SIT. Razlika sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– KS Sv. Trojica,
– občani po pogodbah,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 25. februarja 1996, od 7. do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov nadomestil ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno;
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno;
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne osnove po stopnji 2,3%;
– občani, ki se jim davek odmerja pavšalno v letnem znesku od samostojnega opravljanja gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic in patentov od davčne osnove po stopnji 2,3%;
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva, od kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek, po stopnji 7,3%;
– občani, ki so na začasnem delu v tujini, od izplačanega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti ter drugim iz pete alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo po posebni podpartiji žiro računa KS Sv. Trojica št. 51850-645-50496.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren Svet Krajevne skupnosti Sv. Trojica.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Sv. Trojica in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Trojica se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SVETA TROJICA
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje Krajevne skupnosti Sv. Trojica za sofinanciranje gramoziranja krajevnih cest, asfaltiranja krajevnih cest, urejanja kanalizacije, obnove glavnih vodovodnih linij, novogradnje vodovoda Osek in Zg. Porčič in v skladu s sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 4/96)
GLASUJEM
ZA                                PROTI
                (žig)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedico “PROTI” pa če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Sv. Trojica sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-59/95
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, dne 13. novembra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
Feliks Vogrin l. r.

AAA Zlata odličnost