Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

239. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak, stran 290.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list SRS, št. 15-561/94 in odločbe ustavnega sodišča RS Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18. člena statuta Krajevne skupnosti Cerkvenjak je svet Krajevne skupnosti Cerkvenjak na seji dne 20. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Cerkvenjak:
1. Asfaltiranje krajevnih cest v vrednosti 80% zbranih sredstev, na naslednjih relacijah:
Leto 1996:
– Komarnica - Cogetinci
– Cerkvenjak - Kuri - Zelenik
– Kadrenci - Andrenška graba
– Cenkova - Brengova
Leto 1997:
– Čagona - Zorko - Hrčki vrh
Leto 1998:
– Ivanjski vrh - Cogetinci
– Cogetinci - Grabonoški vrh
– Čagona - Smej - klanec Sp. Čagona
– Vanetina - povezava asfaltov
Leto 1999:
– Vanetina - odcep do Mojzer
– Cenkova - Muhič - Žižek - Tretnjak
Leto 2000:
– Stanetinci - Bratkovič - Kuri - lokalna cesta
– Čagona - Bezjak - Kajnih
– Smolinci - Čurič
– Župetinci - klanec - Župetinska graba.
2. Gramoziranje krajevnih cest v vrednosti 20% zbranih sredstev po ključu delitve sredstev po komunalno - vaških odborih: Cogetinci 20%, Čagona 20%, Brengova 12%, Vanetina 6%, Župetinci 12%, Smolinci 7%, Peščeni vrh 3%, Cerkvenjak 8%, Andrenci 12%.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih in času je bil usklajen na zboru krajanov za območje celotne Krajevne skupnosti Cerkvenjak in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konca leta 1995 91,995.000 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 42,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– proračun občine Lenart
– lastna sredstva krajevne skupnosti.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7. do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnostih, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek po stopnji 7,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačilo prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet Krajevne skupnosti Cerkvenjak.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezancem od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke - izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Krajevne skupnosti Cerkvenjak 51850-645-50503.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren svet Krajevne skupnosti Cerkvenjak.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Krajevna skupnost Cerkvenjak in Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Cerkvenjak in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Cerkvenjak se spremlja z letnimi in zaključnimi poročili.
16. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST CERKVENJAK
G L A S O V N I C A
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 25. februarja 1996 za dobo 5 let za območje Krajevne skupnosti Cerkvenjak, za sofinanciranje asfaltiranja krajevnih cest in gramoziranja krajevnih cest v skladu z objavljenim sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 4/96)
G L A S U J E M
   ZA                           PROTI
                (žig)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, besedo “PROTI” pa če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Cerkvenjak sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3-1/96
Lenart, dne 15. januarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne
skupnosti Cerkvenjak
Rihard Rojs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti