Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

243. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol, stran 295.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35-1452/85) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 16-561/94 in odločbe Ustavnega sodišča RS - Uradni list RS, št. 13-663/95) in 18. člena statuta Krajevne skupnosti Jurovski Dol je svet Krajevne skupnosti Jurovski Dol na seji 23. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Jurovski Dol:
– asfaltiranje krajevnih cest,
– vzdrževanje gramoziranih in že asfaltiranih krajevnih cest,
– za obnovo centra KS Jurovski Dol, ureditev pločnika od osnovne šole Jurovski Dol do vrtca Jurovski dol.
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih in času je bil usklajen na zborih krajanov Krajevne skupnosti Jurovski Dol in je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša 104,644.300 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 52,322.150 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– proračun Občine Lenart.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje pet let, in sicer od 1. aprila 1996 do 31. marca 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 25. februarja 1996 od 7. do 19. ure.
Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so dolžni plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2,3% mesečno,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2,3% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in od davčne osnove po stopnji 2,3%,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini od izplačanega povprečnega zneska osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po stopnji 2,3% mesečno.
8. člen
Samoprispevek se plačuje od prejemkov iz dohodka skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačilo prispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svojo socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu.
Zavezanci od kmetijske dejavnosti iz pete alinee 7. člena tega sklepa pa Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa KS Jurovski Dol 51850-645-50454.
11. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren svet Krajevne skupnosti Jurovski Dol.
12. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Krajevna skupnost Jurovski Dol in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lenart.
13. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Jurovski Dol in so vpisani v volilni imenik.
15. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Jurovski Dol se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
16. člen
Na referendumu glasujejo upravičenci neposredno in tajno z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST JUROVSKI DOL
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 25. februarja za dobo 5 let za območje Krajevne skupnosti Jurovski Dol za sofinanciranje asfaltiranja krajevnih cest, za vzdrževanje gramoziranih in že asfaltiranih krajevnih cest in za ureditev centra Krajevne skupnosti Jurovski Dol in ureditev pločnika od Osnovne šole Jurovski Dol do vrtca Jurovski Dol in v skladu s sklepom o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 2/96)
glasujem
ZA                                 PROTI
                 (žig)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “za” če se strinja z uvedbo referenduma, ali besedo “proti” če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
17. člen
Svet Krajevne skupnosti Jurovski Dol sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
18. člen
Ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-95
Lenart, dne 16. januarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Jurovski Dol
Stanislav Senekovič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina