Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

261. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka, stran 310.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91,19/91-I in 21/94), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Škofja Loka
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da izpolnjuje vse pogoje in merila ter kriterije po tem pravilniku,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Škofja Loka in na naslovu tudi resnično prebiva,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih prostorov, iz katerih so bili v preteklosti že rešeni stanovanjski problemi,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik ali solastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja, pa je tega odtujil,
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.
Prosilec ni upravičen do dodelitve socialnega stanovanja, če je on ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga je odtujil.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v življenjski skupnosti nepretrgoma najmanj 3 leta pred objavo razpisa,
– njuni otroci oziroma posvojenci prosilca,
– starši in posvojitelji prosilca,
– ter osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonskih in družinskih razmerjih dolžan preživljati.
POSEBNI POGOJI
4. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 7. leta starosti 29% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za otroke od 14. leta starosti do zaključka rednega šolanja 45% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne plače v državi.
5. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču in podatki o članih skupnega gospodinjstva,
– podatki o vseh denarnih prejemkih,
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo gmotne in socialne ter zdravstvene razmere.
6. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:
-------------------------------------------------------------------
Število       Stan. površina v m2
druž. članov     maximalno        Vrsta stanovanja
------------------------------------------------------------------
1          do 20 m˛         garsonjera
2          do 25 m˛         garsonjera
3          do 30 m˛         enosobno
4          do 45 m˛         enosobno ali dvosobno
5          do 58 m˛         dvosobno ali dvosobno
                       s kab. ali trisobno
-------------------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m˛.
7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega in spalnega prostora v naslednjih primerih: če to zahtevajo družinske ali zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno).
8. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča oddelek za javne službe in občinsko premoženje Občine Škofja Loka (v nadaljevanju besedila: pristojni oddelek občinske uprave), upoštevaje mnenje centra za socialno delo v občini.
9. člen
Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma onemogočeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu in izhodu iz stanovanja, kakor tudi zadostne površine za gibanje z vozičkom.
OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
10. člen
Župan Občine Škofja Loka praviloma enkrat letno, glede na število prostih stanovanj, objavi v časopisu Gorenjski glas javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem (v nadaljevanju besedila: razpis).
11. člen
Razpis, ki ga oblikuje pristojni oddelek občinske uprave, mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi,
– dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
– okvirno število socialnih stanovanj v Občini Škofja Loka in
– okvirni datum razpoložljivosti le-teh,
– razpisni rok.
12. člen
Po preteku razpisnega roka pristojni oddelek občinske uprave prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah upravičencev.
Pristojni oddelek občinske uprave tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
13. člen
Župan občine na predlog pristojnega oddelka občinske uprave imenuje tričlanske komisije za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za udeleženca razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– predsednik, ki je zaposlen v pristojnem oddelku občinske uprave,
– en član, ki je zaposlen v pristojnem oddelku občinske uprave,
– en član, ki je zaposlen v Centru za socialno delo v Občini Škofja Loka, in ga predlaga center.
14. člen
Na podlagi določil tega pravilnika komisija pri ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
15. člen
Vodja pristojnega oddelka občinske uprave na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na oglasni deski Občine Škofja Loka.
16. člen
Udeleženec razpisa ima zoper svojo uvrstitev na občinsko listo možnost ugovora županu Občine Škofja Loka najkasneje v 15 dneh po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
17. člen
Vodja pristojnega oddelka občinske uprave zavrže vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali vseh razpisnih pogojev ali so vloge oddali po končanem razpisnem roku.
18. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo z novimi dokazili.
DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
19. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda vodja pristojnega oddelka občinske uprave Občine Škofja Loka.
20. člen
Pristojni oddelek občinske uprave pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
21. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona.
22. člen
V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.
23. člen
Pristojni oddelek občinske uprave preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Občina lahko odpove pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status upravičenca za dodelitev socialnega stanovanja.
24. člen
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
25. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko župan Občine Škofja Loka na predlog pristojnega oddelka občinske uprave dodeli socialno stanovanje v najem mimo prednostne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar, povodenj ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu,
– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog Centra za socialno delo Občine Škofja Loka).
26. člen
Stanovanje se za izredno nujne probleme dodeljuje za določen čas, katerega določi pristojni oddelek občinske uprave glede na posamezni primer.
27. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov občine in centra za socialno delo.
28. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje, izda vodja pristojnega oddelka občinske uprave sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
29. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev uporablja tudi merila določena po tem pravilniku.
Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev socialnih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih v občini Škofja Loka.
30. člen
Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno prebivajo,
– socialne razmere,
– zdravstvene razmere.
31. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                   točk
0. prosilec nima statusa                    0
1. prosilec je brez stanovanja, če ima
  pravnomočno sodno odpoved                 150
2. prosilec stanuje z družino pri starših
  ali sorodnikih                      100
3. prosilec stanuje v samskem domu
ali je podnajemnik                      120
Točkovanja se med seboj izključujejo.
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mora ob vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.
2. Kvaliteto bivanja:                    točk
0. kvaliteta, ki se ne točkuje                 0
1. bivanje v stanovanju nižje kategorije,
  provizoriju ali baraki                  120
2. bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju        65
3. bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju          35
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja.
Za kletno ali podstrešno stanovanje se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni bilo predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne toplotne in hidroizolacije.
3. Stanovanjsko površino:                  točk
– do 4 m˛ na družinskega člana                120
– nad 4 m˛ do 8 m˛ na družinskega člana            80
– nad 8 m˛ do 10 m˛ na družinskega člana           60
– nad 10 m˛ do 12 m˛ na družinskega člana           20
– nad 12 m˛ na družinskega člana                0
4. Neprimernost stanovanja - stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
1. stanovanje brez posameznih delov             točk
0. – vsi deli                         0
1. – brez kuhinje                       40
2. – brez kopalnice                      40
3. – brez kuhinje in brez kopalnice              80

2. souporaba posameznih delov stanovanja          točk
4. – ni souporabe                       0
5. – souporaba kuhinje                    20
6. – souporaba sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori zunaj stanovanja          20
7. – souporaba kuhinje in kopalnice              40
Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre za souporabo izven sorodstvenih vezi.
5. Funkcionalnost stanovanja:točk
0. funkcionalnost, ki se ne točkuje              0
1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami
 (če gre za invalida, ki je gibalno oviran)         50
2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča         20
3. stanovanje z nestandardno visokimi stropovi
 (nad 3 m) ali nizkimi stropovi (pod 2,10 m)         10
32. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
33. člen
6. Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
.                              točk
0. – ni ločenega življenja                   0
1. – ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)          60
2. – status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo
in varstvo (samohranilec)                   50
3. – ločeno življenje roditeljev, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer               50
4. – status prosilca z družinskim članom,
za katerega je po predpisih o zaposlovanju
ocenjeno, da je nezaposljiv                  20
34. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:
.                              točk
0. – ni trajnih obolenj                    0
1. – trajna obolenja mladoletnih otrok,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami          80
2. – trajna obolenja, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami                   60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
35. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
.                              točk
– družina, v kateri nobeden od zakoncev oziroma
 roditeljev ni starejši od 35 let (mlada družina)      80
– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno
 težjo ali težko duševno bolezen ali težko
 telesno motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji     70
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
 član nesposoben za samostojno življenje in delo,
 in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne
 komisije                          60
36. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas stalnega bivanja prosilca v Občini Škofja Loka do dneva razpisa:
.                              točk
– do 5 let                           0
– od 5 let do 10 let                     20
– od 10 let do 15 let                     40
– od 15 let do 20 let                     60
– nad 20 let                         80
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Škofja Loka.
KONČNI DOLOČBI
37. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 63/93).
38. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-0260/93
Škofja Loka, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost