Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

234. Odlok o občinskem nadzoru v Občini Laško, stran 287.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; - 6/94 odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95), 9. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92, 58/93) ter 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87, in Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93) ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o občinskem nadzoru v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo organiziranost, pristojnosti in delovanje službe občinskega nadzora v Občini Laško.
2. člen
Služba občinskega nadzora opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi tega odloka in drugih posameznih odlokov, v katerih jo občinski svet pooblašča za izvajanje nadzora.
Služba občinskega nadzora opravlja naloge iz svoje pristojnosti po določbah zakona o splošnem upravnem postopku in ob smiselni uporabi poglavja VII zakona o upravi - izvrševanja inšpekcijskega nadzora.
3. člen
Služba občinskega nadzora nadzira izvajanje predpisov Občine Laško na območju Občine Laško ter drugih predpisov na podlagi prenesene pristojnosti.
Služba občinskega nadzora izvaja pravice in dolžnosti iz svoje pristojnosti zoper vsakogar, ki krši predpise.
II. ORGANIZIRANOST
4. člen
Služba občinskega nadzora se kot gospodarska javna služba zagotavlja v režijskem obratu, ki se ustanovi v občinski upravi Laško.
Za delovanje službe občinskega nadzora je odgovoren tajnik občinske uprave.
5. člen
Službo občinskega nadzora opravljajo komunalno cestni inšpektor in občinski nadzorniki.
Število občinskih nadzornikov predpiše župan v sistemizaciji delovnih mest.
6. člen
Komunalno cestni inšpektor in občinski nadzorniki morajo imeti pri opravljanju službe službeno izkaznico, s katero izkazujejo pooblaščenost za opravljanje nadzora.
Službeno izkaznico izda župan ob smiselni uporabi pravilnika o obrazcu službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ob postopku za njeno izdajo (Uradni list RS, št. 27/95 in 55/95).
III. PRISTOJNOSTI
7. člen
Služba občinskega nadzora nadzira izvajanje predpisov občinskega sveta, ki se nanašajo na komunalno urejenost mesta in okolice in ureditev prometa.
Služba občinskega nadzora nadzira predvsem izvajanje občinskih predpisov, ki urejajo:
– vzdrževanje objektov in naprav,
– urejenost, vzdrževanje in varovanje javnih zelenih površin,
– urejenost in vzdrževanje javnih prometnih površin,
– urejenost in vzdrževanje funkcionalnih površin,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– urejenost gradbišč z okolico in ravnanje s plodno zemljo pri gradbenih delih,
– vrtičkarstvo,
– plakatiranje in nameščanje reklam,
– promet in parkiranje,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– druge zadeve, določene z občinskimi in drugimi predpisi.
8. člen
Če komunalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik pri opravljanju službe občinskega nadzora ugotovi, da je kršen predpis, katerega izvajanje nadzoruje, ali zakon, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma izreči mandatno kazen,
– prijaviti kazniva dejanja,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen.
IV. DELOVANJE
9. člen
Osebne podatke in istovetnost storilca prekrška, ki se zaloti na kraju prekrška, ugotavlja komunalno cestni inšpektor in občinski nadzornik z legitimiranjem.
Državljani Slovenije dokazujejo svojo istovetnost z osebno izkaznico ali drugo listino, na kateri je fotografija imetnika s potrebnimi podatki in jo je izdal pristojni organ. Istovetnost se lahko ugotavlja tudi na podlagi listin, ki sicer niso primerne za dokazovanje istovetnosti, vsebujejo pa nekatere podatke o legitimirani osebi (npr. zdravstvena izkaznica, indeks, mesečna vozovnica in podobno).
Tujci dokazujejo svojo istovetnost z listinami, ki jih dobijo in uporabljajo po predpisih svoje države, naše države ali po mednarodnih sporazumih med njihovo in našo državo.
Komunalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik mora legitimirani osebi pokazati službeno izkaznico, ji obrazložiti razloge za legitimiranje in z njo ravnati vljudno.
Če se oseba upira legitimiranju, zaprosi komunalni cestni inšpektor ali občinski nadzornik za pomoč policista, ki sme ob predhodno ugotovljeni upravičenosti legitimiranja v zakonsko določenih primerih osebo privesti v uradne prostore policije in opraviti identifikacijski postopek.
10. člen
Če gre za prekršek, za katerega je z odlokom predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izterja komunalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik znesek denarne kazni od tistega, ki ga je zalotil pri prekršku, takoj na kraju prekrška.
O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Zoper izterjano denarno kazen takoj na kraju prekrška ni pritožbe.
Če storilec prekrška ne plača denarne kazni takoj na kraju prekrška, mu komunalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik izda plačilni nalog z navedbo predpisa, člena in točke kršitve, ter položnico. Storilec prekrška je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem roku ugovarjati pri službi občinskega nadzora.
Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se pošlje obvestilo o prekršku, plačilni nalog in položnica. Tudi v tem primeru lahko storilec kazen plača ali vloži ugovor v roku 8 dni.
Če storilec prekrška vloži ugovor zoper plačilni nalog, sestavi komunalno cestni inšpektor predlog za uvedbo postopka o prekršku in ga skupaj s plačilnim nalogom in ugovorom pošlje sodniku za prekrške.
Če storilec prekrška ne plača kazni v roku osmih dni, niti ne vloži ugovora, pošlje komunalno cestni inšpektor plačilni nalog v izterjavo organu, pristojnemu za izterjavo po prebivališču storilca, ki opravi prisilno izterjavo v skladu z določbami zakona o davkih občanov.
Ugovor iz tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena se poda ustno na zapisnik ali pisno priporočeno po pošti.
11. člen
Takoj na kraju prekrška ni dovoljeno izterjati denarne kazni za več prekrškov, storjenih v steku.
V primeru steka mora komunalno cestni inšpektor ali občinski nadzornik vložiti predlog za uvedbo postopka o prekršku pri sodniku za prekrške.
Od oseb, ki uživajo diplomatsko imuniteto in od mladoletnikov (oseb, ki v času prekrška še niso bile stare osemnajst let) se denarna kazen za prekršek ne sme izterjati takoj na kraju prekrška.
12. člen
Služba občinskega nadzora je dolžna voditi evidenco prekrškov. Služba letno poroča o delu županu in občinskemu svetu.
13. člen
Fizične in pravne osebe so dolžne komunalno cestnemu inšpektorju ali občinskemu nadzorniku omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora.
Policisti so v skladu s 47. členom zakona o notranjih zadevah komunalno cestnemu inšpektorju ali občinskemu nadzorniku dolžni nuditi pomoč, če jo ta zahteva.
V. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, če komunalno cestnemu inšpektorju ali občinskemu nadzorniku onemogoči nemoteno izvrševanje nadzorstva s tem, da se nedostojno vede pri uradnem poslovanju ali ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa komunalno cestnega inšpektorja ali občinskega nadzornika (prvi odstavek 13. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za isti prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik, ki je storil prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Kršitve dolžnosti komunalno cestnega inšpektorja in občinskega nadzornika iz prvega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 9. člena se sankcionirajo v pravilniku o disciplinskih prestopkih.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi, nalogah in pristojnostih komunalne inšpekcije za območje Občine Laško (Uradni list SRS, št. 11/78).
17. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02100-044/95-02
Laško, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost