Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1996 z dne 26. 1. 1996

Kazalo

267. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Veržej, Banovci in Bunčani, stran 322.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 58. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ter statutarnih določil KS Veržej, je svet KS na podlagi opravljenih zborov krajanov dne 21. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Veržej, Banovci in Bunčani
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselja Veržej, Banovci in Bunčani.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:
v naselju Veržej
– sofinanciranje dokončanja izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje preplastitve ulic Prvomajska, Prešernova, Mlinska, Cankarjeva, povezava med Gozdno in Ribiško,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v Kolodvorski, Prvomajski, Prešernovi, Mlinski in Gozdni ulici,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– pomoč pri investicijah v društvih,
– vzdrževanje poljskih cest,
– delovanje KS;
v naselju Bunčani
– za dokončanje izgradnje javne razsvetljave,
– ureditev poljskih cest,
– pomoč pri investicijah društev,
– delovanje KS;
v naselju Banovci
– za ureditev vaške kapele,
– za ureditev cest,
– za sofinanciranje požarne varnosti,
– sofinanciranje društvene dejavnosti,
– vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– za delovanje KS po vloženem delu.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 18. 2. 1996 od 7. do 19. ure v gasilskih domovih Veržej, Bunčani in Banovci.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001 leta.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik naselij Veržej, Banovci in Bunčani in vsi zaposleni krajani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik ter lastniki nepremičnin, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
6. člen
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 4% od neto zavarovalne osnove obrtnikov,
– 300 DEM letno v tolarski protivrednosti obrtniki in podjetniki, ki imajo stalno prebivališče v naseljih Veržej, Banovci in Bunčani,
– 500 DEM v tolarski protivrednosti letno obrtniki in podjetniki, ki v navedenih naseljih opravljajo svojo dejavnost, pa tu nimajo stalnega prebivališča,
– 2% od pokojnin,
– 9% od KD kmetovalcev,
– 300 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni v tujini,
– predpisano poravnavo dolga za izgradnjo mrliške veže z zakonitimi zamudnimi in rednimi obrestmi vsi tisti, ki predpisanega zneska še niso poravnali.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh virov plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance Republike Slovenije, izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini in zavezanci iz tretje in četrte alinee 6. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun KS Veržej, in sicer do 31. 12. tekočega leta, ko jim KS dostavi položnice.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah ocenjen na 30,000.000 tolarjev, kar se bo predvidoma s samoprispevkom tudi zbralo in tudi izključno porabilo za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa. Sredstva se bodo zbirala na zbirnem računu KS Veržej 51930-842-029-82112.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem sredstev samoprispevka opravlja svet KS, ki mora vsaj enkrat letno zboru krajanov poročati o porabi in gospodarjenjem s sredstvi.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance, izpostava Ljutomer.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci s tajnim glasovanjem z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VERŽEJ
naselja Veržej
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 18. 2. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001, v naselju Veržej za sofinanciranje naslednjih programov:
– sofinanciranje dokončanje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje preplastitve ulic Prvomajska, Prešernova, Mlinska, Cankarjeva, povezava med Gozdno in Ribiško,
– sofinanciranje izgradnje pločnikov,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v ulicah Kolodvorska, Prvomajska, Prešernova, Mlinska in Gozdna,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– pomoč pri investicijah v društvih,
– vzdrževanje poljskih cest,
– delovanje KS,
GLASUJEM
 “ZA”                             “PROTI”
Glasuje se tako, da obkrožite besedo ZA, če se z uvedbo samoprispevka strinjate, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
KRAJEVNA SKUPNOST VERŽEJ
naselje Banovci
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 18. 2. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001 v naselju Banovci za sofinanciranje naslednjih programov:
– za ureditev vaške kapele,
– za ureditev cest,
– za sofinanciranje požarne varnosti,
– sofinanciranje društvene dejavnosti,
– vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– za delovanje KS po vloženem delu,
GLASUJEM
 “ZA”                            “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinjate.
KRAJEVNA SKUPNOST VERŽEJ
za naselje Bunčani
za glasovanje na referendumu dne 18. 2. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001 v naselju Bunčani za sofinanciranje naslednjih programov:
– za dokončanje izgradnje javne razsvetljave,
– ureditev poljskih cest,
– pomoč pri investicijah društev,
– delovanje KS,
GLASUJEM
“ZA” “PROTI”
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se z uvedbo samoprispevka strinjate, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Rezultati glasovanja se ugotavljajo za vsako naselje posebej.
14. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
Veržej, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Veržej
Matko Galunder l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti