Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1648. Odlok o razrešitvi ministra za zunanje zadeve

Drugi akti

1649. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
1650. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1739. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnjo hrane za leto 1996
1740. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1741. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
1742. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1743. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
1744. Odlok o spremembah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine

Sklepi

1745. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč

MINISTRSTVA

1651. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1746. Odredba o prepovedi uporabe govejih možgan, hrbtenjače, vranice, priželjca, črevesja in vidnega limfatičnega tkiva za prehrano ljudi
1747. Odredba o prepovedi uporabe mesno-kostne moke v prehrani prežvekovalcev
1748. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu v nazive
1749. Pravilnik o spremembah pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva

USTAVNO SODIŠČE

1652. Odločba o razveljavitvi statuta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
1653. Odločba o ugotovitvi, da zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ni v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

1750. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1654. Poročilo o gibanju plač za marec 1996
1655. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1995
1656. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1996
1657. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1658. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1659. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1660. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1661. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1662. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1663. Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

OBČINE

Črenšovci

1664. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Bukovje v Krajevni skupnosti Polana
1665. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Bukovje v Krajevni skupnosti Polana

Črnomelj

1666. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
1667. Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza

Dobrepolje

1668. Odlok o davku od premoženja v Občini Dobrepolje
1669. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje
1670. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti "Ciciban Kompolje " v Kompoljah
1671. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

1672. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dol pri Ljubljani

Dornava

1673. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Dornava - v naseljih: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci
1674. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 21. 4. 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju na območju Občine Dornava v naseljih: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad,...
1675. Poročilo o izidu volitev

Gornja Radgona

1676. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta "Industrijska cona Gornja Radgona"

Gornji Petrovci

1677. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Petrovci
1678. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v I. polletju leta 1996

Kamnik

1679. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1995
1680. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 1996
1681. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1682. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 1996
1683. Sklep o povišanju ekonomske cene vzgojnovarstvenih storitev in valorizacije prispevkov staršev
1684. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pšajnovica
1685. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Tuhinj

Kranj

1686. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
1687. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje
1688. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje
1689. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave
1690. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
1691. Spremembe dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986-2000
1692. Spremembe družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990

Krško

1693. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Krško
1694. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra

Lendava

1695. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lendava
1696. Poročilo Volilne komisije KS Lendava o izidu glasovanja na referendumu dne 21. 4. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Lendava
1697. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava

Litija

1698. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1995
1699. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1996

Ljutomer

1700. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Logarovci-Berkovci

Majšperk

1701. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1995
1702. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1996
1703. Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
1704. Odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk
1705. Odlok o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk
1706. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Majšperk v letu 1996
1707. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk
1708. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov

Metlika

1709. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za predsednike svetov KS Občine Metlika
1710. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane svetov KS Občine Metlika

Mislinja

1711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1995
1712. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
1713. Sklep o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije Občine Mislinja in o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mislinja

Murska Sobota

1714. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
1715. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za razlaščeno stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 1996
1716. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Mestni občini Murska Sobota za leto 1996

Novo mesto

1717. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996 ter prostorskih sestavin srednjeročnega...

Ormož

1718. Razpis naknadnih volitev za enega člana sveta KS Sv. Tomaž v 1. volilni enoti, ki obsega območje Gornjih Ključarovcev in dva člana sveta KS Kog, ki obsega območje Gomile, Koga, Lačevesi, Jastrebcev, Vitana in Vodrancev

Pivka

1719. Odlok o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 1995
1720. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka
1721. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka
1722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za naselja Občine Pivka

Postojna

1723. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
1724. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1996
1725. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1995

Rogaška Slatina

1726. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1996
1727. Odlok o krajevnih skupnostih
1728. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
1729. Odlok o krajevni turistični taksi
1730. Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina
1731. Sprememba statuta Občine Rogaška Slatina
1732. Sklep o ukinitvi nepremičnine v splošni rabi
1733. Sklep o ustanovitvi poravnalnega sveta
1734. Sklep o ustanovitvi Komisije o raziskovanju povojnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti
1735. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega sistema Rogaška Slatina
1736. Tarifni sistem ter merila in kriteriji za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini

Rogatec

1737. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 1996
1738. Program priprave prostorskih sestavin planskih aktov Občine Rogatec

POPRAVKI

1. Popravek iz Uradnega lista RS, št. 25/96
AAA Zlata odličnost