Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1677. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Petrovci, stran 2211.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 29. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje, odlaganje, način obračunavanja odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Gornji Petrovci.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov;
2. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka;
3. vračanje odpadkov v ponovno uporabo;
4. sprejemljivost ukrepov za okolje in
5. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj“.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Gornji Petrovci;
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) in;
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo komunalni odpadki.
4. člen
Sistem ravnanja z odpadki
Na območju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev;
2. odlaganje ostanka ostalih odpadkov na urejenih odlagališčih in;
3. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Obveznost ravnanja z odpadki
Na celotnem območju Občine Gornji Petrovci je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in skladno s 4. členom tega odloka.
6. člen
Obveznost določb
Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje in izvajalce, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki.
7. člen
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Gornji Petrovci, ki ga potrdi Občinski svet občine Gornji Petrovci v skladu s predpisi in s tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Gornji Petrovci.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
Komunalni odpadki so:
1. bio masa rastlinskega in živalskega izvora;
2. odpadni papir;
3. odpadno steklo;
4. odpadne umetne mase in gumi;
5. odpadne kovine;
6. posebni gospodinjski odpadki in nevarni odpadki;
7. preostali komunalni odpadki.
III. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
9. člen
Odpadni gradbeni material in jalovina, ki ne vsebuje naravi škodljive snovi, se v dogovoru glede na možnosti in potrebe odlaga v opuščene gramoznice in za navoz poljskih in gozdnih cest.
Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme ogrožati podtalnice, vodovodov ter virov pitne vode.
Organizacija tega dela ravnanja z odpadki je v pristojnosti vaških odborov v koordinaciji z odborom za varstvo okolja v Občini Gornji Petrovci.
10. člen
Odvoz večjih kosovnih odpadkov – pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, nevozna vozila, hišna in stanovanjska oprema in podobno, se zbiranje organizira ob določenem terminu po sistemu od hiše do hiše dvakrat letno.
Organizacija tega dela zbiranja in odvoza odpadkov je v pristojnosti Občine Gornji Petrovci oziroma pristojnega odbora v koordinaciji s krajevnimi skupnostmi.
Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov od gospodinjstev (akumulatorjev, avtomobilskih plaščev, onesnažene embalaže, barv, lakov, ostankov pesticidov in zdravil ter odpadnega strojnega olja) se organizira na za to določenih lokacijah ločeno od drugih odpadkov dvakrat letno in v ta namen določenih lokacijah ob napovedanem času, ki je dogovorjen z izvajalcem.
Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov od obrti in industrije pa si morajo po pogodbi z izvajalcem zagotoviti povzročitelji – onesnaževalci sami.
11. člen
Vaški odbori so dolžni organizirati odvoz smeti z avtobusnih postajališč in drugih javnih mest, ki so v njihovi pristojnosti.
12. člen
Zbirno in odjemno mesto
Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke in plastične vrečke skladno s 13. členom tega odloka.
Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo komunalne odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno mesto in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 10m od mesta, do koder je možen dostop s tem vozilom.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke.
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij.
13. člen
Vrste posod za odpadke
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične posode volumna 120, 240 in 1100 litrov;
2. tipizirane kovinske posode volumna 1100 litrov;
3. tipizirane kovinske kesone volumna 5–10 m3;
4. druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi izvajalec v soglasju s povzročitelji v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter strukturo in vrsto odpadkov.
14. člen
Prepoved odlaganja odpadkov izven posod
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih ter izven odlagališča komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati komunalne odpadke.
15. člen
Prepoved nepravilnega odlaganja odpadkov v posamezne posode
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86);
4. odpadni gradbeni material ter;
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, hišna in stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
V posode iz 3. točke 13. člena tega odloka, ki so po programu zbiranja in odvažanja odpadkov namenjene za zbiranje ostalih odpadkov iz 7. točke 8. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
16. člen
Realizacija zbirno-odjemno mesto
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke za odpadke, razen posode iz 3. točke 13. člena tega odloka, pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
17. člen
Vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne ovirajo prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje posode in okolice, kjer se opravlja delo.
V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi pospraviti in počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta. Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod, vrečk in kesonov za odpadke.
18. člen
Ravnanje s posodami za odpadke
Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo komunalnega ali zdravstvenega inšpektorata ter ustrezne službe v občini čistiti in vzdrževati, lastnik jih mora sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
19. člen
Nabava posod za odpadke
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške.
V primeru, da jih nabavijo izvajalci zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode, skladno z navodili izvajalcev.
IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
20. člen
Frekvence odvozov
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s 7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi in vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekopi...) so izvajalci dolžni opraviti odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovir oziroma po praznikih.
21. člen
Način odvoza
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.
V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
22. člen
Odlagališče odpadkov
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
23. člen
Sprejemljivost odlaganja odpadkov
Na odlagališču komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati samo komunalne odpadke iz 1. in 2. točke 8. člena tega odloka.
Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališčih komunalnih odpadkov razen odpadkov, ki se lahko odlagajo pod posebnimi pogoji, za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščene strokovne inštitucije in inšpekcijskih organov.
24. člen
Upravljanje z odlagališčem
Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja upravljalec odlagališča, ki sprejme na osnovi tehnologije odlaganja pravilnik o odlaganju in saniranju odlagališča.
25. člen
Režim odlaganja odpadkov
Upravljalec s pravilnikom določi režim odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču.
26. člen
Obratovalni čas
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Povzročitelji in izvajalci so dolžni komunalne odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
27. člen
Odlaganje odpadkov izven odlagališča
Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške upravljalci odlagališča takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega inšpektorja ali občinske službe komunalnega nadzora.
VI. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
28. člen
Določanje cen
Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavno zakonodajo.
29. člen
Načelo “povzročitelj plača“
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
30. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Petrovci, ki jo skleneta Občina Gornji Petrovci in izvajalec.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za ostale odpadke.
Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na deponijo, se zaračunajo stroški vgrajevanja in deponiranja po m3 za pripeljano količino po redni ceni, ki je določena po veljavnem ceniku.
31. člen
Spremembe podatkov
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki ga ti določajo.
32. člen
Pridobivanje podatkov
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
33. člen
Obveznost plačila
Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali prično uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov.
VII. NADZOR
34. člen
Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja odbor za varstvo okolja Občine Gornji Petrovci.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Kazenske določbe za izvajalca in odgovorno osebo
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 20. člena);
2. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek 20. člena);
3. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili (21. člen);
4. ne postavijo kovinskih kesonov na primerna odjemna mesta;
5. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča, odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne odpadke in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega mnenja (23. člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Kazenske določbe za povzročitelje odpadkov
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka;
2. ne odlagajo komunalnih odpadkov v posode za odpadke, odlagajo komunalne odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča komunalnih odpadkov (14. člen);
3. odlagajo odpadke v nasprotju s 15. členom;
4. ne vzdržuje zbirnega ali odjemnega mesta, skladno z navodili izvajalcev (drugi odstavek 17. člena);
5. ne nabavi posode za odpadke (19. člen);
6. odlagajo komunalne odpadke na odlagališču komunalnih odpadkov izven obratovalnega časa ali izven mesta, ki ga določijo izvajalci (26. in 27. člen);
7. ne plača ravnanja z odpadki (29. člen);
8. obrt in industrija – če nima pogodbe in soglasje za odvoz komunalnih odpadkov in kolikor nima pogodbe za odvoz nevarnih in posebnih odpadkov, se lahko odvzame dovoljenje za obratovanje (delavnice, obrt, proizvodnja itd.).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Prenehanje veljavnosti odloka
Ob uveljavitvi tega odloka preneha za Občino Gornji Petrovci veljati odlok o odvozu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Murska Sobota (Uradne Objave, št. 1/91).
38. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
39. člen
Pravica do odlaganja odpadkov
Do ureditve premoženjsko pravnih odnosov med novimi občinami na območju bivše Občine Murska Sobota, ima Občina Gornji Petrovci pravico odlagati komunalne odpadke na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih.
Št. 353-1/96
Gornji Petrovci, dne 30. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti