Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1726. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1996, stran 2260.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 27. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1996 znašajo 577,540.000 SIT.
3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razporejanju z njimi.
7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike do konca leta, za katero je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati občinskemu svetu.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje uporabljajo sredstva rezerv ali najame kredit, katerega odplačilo v tekočem letu ne presega 10% sredstev zagotovljene porabe. O najetju kredita odloča župan.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Od sredstev zagotovljene porabe izločimo 1% sredstev v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina.
Izplačevanje v rezerve se praviloma izvrši vsaki mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Rogaška Slatina za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna.
Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnimin poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-01/96
Rogaška Slatina, dne 2. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti