Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1708. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, stran 2241.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na svoji seji dne 27. februarja 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov
1. člen
Poslovne stavbe in poslovni prostori na območju Občine Majšperk, ki so last Občine Majšperk se oddajo v najem v skladu z določili tega pravilnika.
2. člen
Poslovne stavbe in poslovni prostori se oddajo v najem s pogodbo ob pogojih, ki jih določa zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88), prostorski izvedbeni akt za posamezno območje in ta pravilnik.
3. člen
O oddaji poslovnih prostorov odloča petčlanski odbor za gospodarstvo, ki ga je imenoval Občinski svet občine Majšperk.
4. člen
Poslovni prostor se oddaja v najem s pogodbo na osnovi javnega natečaja ali neposredno s pogodbo za določen ali nedoločen čas.
Odbor za gospodarstvo lahko zaprosi svet krajevne skupnosti za mnenje glede namena uporabe poslovnega prostora.
5. člen
Javni natečaj se izvede z zbiranjem pisnih ponudb. Javni natečaj se objavi v javnih informativnih sredstvih najmanj 15 dni pred obravnavo in izbiro na osnovi pisnih ponudb.
6. člen
Javni natečaj mora vsebovati:
– naziv in sedež najemodajalca
– podatke o poslovnem prostoru oziroma stavb
– podatki o možni namembnosti poslovnega prostora
– višino minimalne najemnine ter višino, način in delež sovlaganja pri obnovi poslovnega prostora
– rok za preložitev pisnih ponudb
– višino in način plačila varščine
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri
– rok za sklenitev najemne pogodbe in ali se pogodba sklepa za določen ali nedoločen čas
– druge pogoje določene v skladu s politiko poslovnih prostorov v občini in v skladu s pogoji urejanja prostora.
7. člen
Če je poslovni prostor zaščiten z odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov za območje Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89), mora javni razpis vsebovati tudi pogoje, ki jih zahteva Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
8. člen
Ponudnikom ki so se udeležili razpisa zagotavljajo prednost merila po naslednjem vrstnem redu:
1. ponudba najkvalitetnejšega programa v okviru predvidene dejavnosti,
2. opravljanje redne dejavnosti, kot edino dejavnost,
3. odstotek vlaganja v obnovo,
4. čas stalnega prebivališča v Občini Majšperk,
5. čas dela v Občini Majšperk,
6. število zaposlenih z dnem, ko začne s poslovanjem,
7. višina ponujene najemnine,
8. rok v katerem namerava odpreti poslovni prostor.
9. člen
Udeleženci javnega natečaja morajo s pisno ponudbo priložiti potrdilo o plačani varščini, ki je določena z razpisom.
Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, tistemu, ki s ponudbo ni uspel, pa vrne.
V primeru, da uspeli ponudnik brez upravičenega razloga odstopi od ponudbe in v roku ne sklene najemne pogodbe, varščina zapade v korist sredstev najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore.
10. člen
Odbor izdela vrstni red ponudnikov na osnovi meril iz 8. člena tega pravilnika.
O izbiri ponudnika po tem pravilniku, obvesti komisija pisno vse ponudnike, ki so se udeležili javnega natečaja v roku 8 dni, ki ga določa razpis.
11. člen
Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega natečaja ima pravico vložiti ugovor županu Občine Majšperk v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, če meni, da je z odločitvijo o izbiri kršena njegova pravica.
Župan Občine Majšperk mora odločiti o ugovoru v roku 30 dni od dneva, ko je bil ugovor vložen. Odločitev župana Občine Majšperk je dokončna.
12. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem neposredno s pogodbo v naslednjih primerih:
– preselitev najemnika iz poslovnega prostora zaradi rušenja zgradbe ali drugih gradbenih posegov v zgradbi ali pogodbe za določen čas,
– razširitev poslovnega prostora na prostor, ki ga je možno z obstoječim neposredno povezati v isti zgradbi (hišna številka), če gre za opravljanje iste dejavnosti,
– če sedanji najemnik prenaša svojo dejavnost na ožjega družinskega člana (otrok, zakonec, izvenzakonski partner),
– če najemnik umre in namerava dejavnost nadaljevati ožji družinski član (otrok, zakonec, izvenzakonski partner),
– poslovni prostor, za katerega na javnem natečaju ni bilo ponudnikov,
– v posebnih utemeljenih primerih, na predlog Župana Občine Majšperk, ki ga potrdi Občinski svet občine Majšperk.
13. člen
Pogodbo o najemu poslovnega prostora mora, razen z zakonom določenih sestavin, vsebovati še naslednje sestavine:
– naslov poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri se poslovni prostor nahaja,
– točno navedbo dejavnosti, za katero se poslovni prostor uporablja,
– navedbo funkcionalnega in pomožnega prostora,
– čas, za katerega se poslovni prostor oddaja,
– razloge za prenehanje najemne pogodbe,
– obveznosti najemnika glede vzdrževanja poslovnega prostora in morebitnih skupnih prostorov v zgradbi,
– ostale obveznosti najemnika in druge pogoje, ki izhajajo iz uporabe poslovnega prostora.
14. člen
Najemna pogodba se lahko odpove pod pogoji in na način, ki ga določa zakon in najemna pogodba. O odpovedi najemne pogodbe odloča odbor za gospodarstvo.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 1/91).
Št. 363-2/96
Majšperk, dne 27. februarja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti