Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1728. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina, stran 2264.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 8. redni seji dne 20. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb v občini.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Rogaška Slatina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
Javne dobrine so pod enakimi in s tem odlokom določenimi pogoji dostopne vsakomur na območju občine.
2. člen
Občina z akti iz svoje pristojnosti podrobneje ureja način opravljanja posamezne ali več javnih služb ter z akti določa obliko njihovega opravljanja, tako da določa še:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih gospodarskih služb, ki so v lasti občine,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne gospodarske službe.
II. VRSTE IN OBSEG GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Obvezne gospodarske javne službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. oskrba naselij z zemeljskim plinom,
9. gasilska služba.
4. člen
Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
1. urejanje lokalnih cest,
2. urejanje javnih parkov, parkovnih gozdov in javnih parkirišč,
3. komunalno-kabelski informacijski sistem,
4. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
5. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
6. upravljanje tržnic,
7. urejanje prometne in neprometne signalizacije s splošno informativnimi in usmerjevalnimi označbami,
8. deratizacija in dezinfekcija,
9. plakatiranje in obveščanje,
10. javni mestni promet, ki obsega javni prevoz v mestu in ostalih naseljih občine z javnimi prevoznimi sredstvi,
11. gospodarjenje z javnimi objekti.
III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei,
– z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti.
6. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih funkcij gospodarskih javnih služb v občini se lahko ustanovi direkcija javnih služb.
Občina v primeru, da ne ustanovi direkcije iz prejšnjega odstavka, lahko prenese na obstoječe subjekte izvajanja gospodarskih javnih služb kot javno pooblastilo določene strokovno-tehnične, organizacijske ter razvojne naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– usklajevanje razvoja in priprava razvojnih programov,
– vodenje investicij na področju gospodarskih javnih služb,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– vodenje informacijske baze podatkov za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor in za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave.
IV. VARSTVO UPORABNIKOV
7. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov Občine Rogaška Slatina.
Svet uporabnikov, ki ga imenuje občinski svet ima 7 članov.
Svet uporabnikov se ustanovi v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
8. člen
Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje naloge:
– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij občine (krajevnih skupnosti) in predlaga skupne predloge občinskemu svetu in županu,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb v razmerju do občine,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotavlja materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
9. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvodov in storitev,
– iz proračuna občine,
– z lokalnimi davki in taksami,
– iz prihodkov oblik opravljanja javnih gospodarskih služb,
– s posojili in najemninami,
– z izdajo vrednostih papirjev,
– iz sredstev vlaganj tujih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih posojil,
– iz dobička oblik opravljanja javnih gospodarskih služb,
– iz ostalih virov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Podrobnejše strokovne, tehnične in druge normative za izvajanje sistema gospodarskih javnih služb bo predpisal pristojni organ občine v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalni dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 23/86) na območju Občine Rogaška Slatina.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-4/95
Rogaška Slatina, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti