Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1685. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Tuhinj, stran 2220.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta KS Tuhinj, je svet KS Tuhinj na seji dne 17. 5. 1996 po predhodni odločitvi na zboru krajanov KS Tuhinj, ki je bil 24. 2. 1996, sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Tuhinj
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Tuhinj.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 30. 6. 1996, na glasovalnem mestu v dvorani kulturnega doma na Lazah v Tuhinju.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 31,000.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za naslednji referendumski program:
– za ureditev cest, kanalizacije, javne razsvetljave, telefonije in kabelske televizije – 80%,
– za vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih naprav v KS – 15%,
– za sofinanciranje društev, organizacij in delovanje organov KS – 5%.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij določa svet KS Tuhinj z letnim planom.
4. člen
Na referendumu se bodo krajani izrekali o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Tuhinj.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tuhinj. Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Tuhinj od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na območju KS Tuhinj, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 4%.
7. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Tuhinj dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu, bo upravljal svet KS Tuhinj, ki je odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko porabo sredstev.
Svet KS Tuhinj je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne RUJP, po reformi davčne uprave pa organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Tuhinj, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
GLASOVNICA
Na referendumu dne 30. 6. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001, za območje KS Tuhinj, ki se bo uporabil za ureditev cest, kanalizacije, javne razsvetljave, telefonije, kabelske televizije, vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih naprav v KS in ostalih dejavnosti po programu krajevnega samoprispevka
.                   glasujem
           za                 proti
.                   (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Tuhinj.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
14. člen
Poročilo o izidu referenduma in po pozitivnem izidu glasovanja tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka objavi volilna komisija KS Tuhinj v Uradnem listu RS.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zg. Tuhinj, dne 17. maja 1996.
Predsednik
sveta KS Tuhinj
Zdravko Hribernik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti