Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1730. Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina, stran 2266.

V skladu s 3. in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi 2. in 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (sprejetega na 8. redni seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, dne 20. 9. 1995) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 25. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja splošna razmerja za varstvo javnih koristi na plinovodnem omrežju ter splošne pogoje za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja na območju Občine Rogaška Slatina.
Podrobnejše pogoje za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja predlaga organizacija, ki v Občini Rogaška Slatina izvaja dejavnost oskrbe naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj plina), sprejme in potrdi pa jih Občinski svet občine Rogaška Slatina.
2. člen
Plinovodno omrežje sestavljajo: javno plinovodno omrežje in naprave, vključno s hišnimi priključki. Hišni priključek je priključni cevovod za dovod plina do posamezne zgradbe s potrebnimi napravami na omrežju in glavnim zapornim elementom na koncu priključka.
3. člen
Odjemalec plina za namene široke potrošnje (v nadaljnjem besedilu: odjemalec plina) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji dobavitelj plina dobavlja plin iz javnega plinovodnega omrežja, ob pogojih predpisanih s tem odlokom in pravilnikom o pogojih.
4. člen
Javno plinovodno omrežje in naprave so v upravljanju dobavitelja plina. V Občini Rogaška Slatina dobavitelja plina določi občinski svet v skladu z veljavno zakonodajo.
Lastninski odnosi med dobaviteljem plina in vlagatelji sredstev v izgradnjo plinovodnega omrežja se uredijo najkasneje do zaključka izgradnje.
5. člen
Upravljalec plinovodnega omrežja zagotavlja varstvo javnih koristi z gospodarjenjem po načelu dobrega gospodarja ter z dajanjem usmeritev, mnenj, soglasij in dovoljenj pri razvoju, zaščiti in posegih v zgrajeno plinovodno omrežje.
II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO OMREŽJE
6. člen
Priključevanje na javno plinovodno omrežje dovoljuje in ureja dobavitelj plina v skladu s pravilnikom o pogojih. Sestavni del tega odloka in pravilnika so pravice in dolžnosti udeležencev programa samoprispevka v obdobju 1994–1999 od člena 8. do vključno 16. na območju M-KS Rogaška Slatina.
7. člen
Zavezanec za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje je lastnik ali investitor stavbe, če ga za priključitev zavezuje ta odlok (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za priključitev).
8. člen
Na območjih, kjer zgrajeno plinovodno omrežje omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 24 kW.
Za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje, nastane obveznost priključitve na javno plinovodno omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku uporabe stavbe.
Za obstoječe stavbe, ki jih je v smislu določil prvega odstavka tega člena obvezno priključiti na javno plinovodno omrežje, je rok priključitve dve leti po tem, ko je dobavitelj plina pisno obvestil zavezanca za priključitev o možnosti priključitve na javno plinovodno omrežje.
9. člen
Stavbe, za katere po tem odloku ni predpisana obvezna priključitev na javno plinovodno omrežje, se lahko priključijo na javno plinovodno omrežje le po postopku in ob pogojih, ki so s tem odlokom predpisani za obvezno priključitev.
10. člen
Zavezanec oziroma povpraševalec za priključitev mora pri dobavitelju plina vložiti zahtevek za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje. Vsebina zahtevka se določi s pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem.
11. člen
Dobavitelj plina je dolžan na podlagi pravilno sestavljenega zahtevka izdati zavezancu oziroma povpraševalcu za priključitev soglasje v roku 30 dni. Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora zavezanec oziroma povpraševalec izpolniti za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje.
12. člen
Zavezanec oziroma povpraševalec je dolžan plačati prispevek za priključitev na javno plinovodno omrežje in nositi stroške izgradnje hišnega priključka. Višino prispevka za priključitev določa občinski svet glede na skupne stroške izgradnje in sprejete splošne pogoje izgradnje javnega plinovodnega omrežja ter glede na velikost in namen uporabe stavbe.
Plačilo prispevka za priključitev in plačilo drugih stroškov v zvezi z ureditvijo priključka se ureja s pogodbo, skladno z letnim programom in letnim finančnim planom, ki temelji na odobrenih cenah plina.
13. člen
Zavezanec oziroma povpraševalec za priključitev mora, ko izpolni vse pogoje iz soglasja za priključitev, zaprositi dobavitelja plina za dovoljenje za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje.
Zahtevku za izdajo dovoljenja za priključitev se mora priložiti potrebna dokumentacija, iz katere je razvidno, da so vsa izvedena dela na plinski napeljavi in na plinskih trošilih v stavbi izvedena v skladu s strokovno tehničnimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu s pogoji soglasja za priključitev. Dela lahko izvaja vsaka fizična in pravna oseba, ki ima ustrezno dovoljenje pristojnih državnih organov.
14. člen
Dobavitelj plina sme izdati dovoljenje za priključitev po tem, ko je na podlagi predložene dokumentacije in pregleda izvedenih del ugotavil, da priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje ne pomeni nevarnosti glede požara, prometa ter življenja in zdravja ljudi v stavbi in njeni okolici.
Dobavitelj plina lahko zavrne izdajo dovoljenje za priključitev, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pred izdajo dovoljenja za priključitev mora dobavitelj plina vročiti zavezancu za priključitev navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Zavezanec oziroma povpraševalec za priključitev mora podpisati sprejem navodil in se zavzeti, da bo poskrbel za seznanitev odjemalcev plina v stavbi z navodili.
15. člen
Stroški prvega pregleda, preizkusov in atestov plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi bremenijo lastnika, upravljalca ali investitorja stavbe. Stroški rednih in izrednih pregledov po priključitvi objekta na javno plinovodno omrežje bremenijo dobavitelja plina in so sestavni del cene plina.
16. člen
V dovoljenju za priključitev, ki ga izda dobavitelj plina, mora le-ta navesti imena odgovornih oseb, ki so izvedle pregled plinske napeljave do plinskih porabnikov v stavbi.
Dovoljenja za priključitev mora dobavitelj plina trajno hraniti v svojem arhivu.
17. člen
Pred neposredno priključitvijo stavbe na javno plinovodno omrežje, mora bodoči odjemalec plina podpisati izjavo o sprejemanju pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina, ki jih neposredno predpisuje pravilnik.
Neposredno priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje sme opraviti le pooblaščena oseba dobavitelja plina.
III. DOBAVA IN PLAČILO PLINA
18. člen
Dobavitelj plina je dolžan odjemalcu plina dobavljati plin po pogojih, predpisanih s pravilnikom. O spremembi pogojev dobave plina, do katerih bi prišlo z izvajanjem ukrepov na omrežju s strani dobavitelj plina, mora dobavitelj plina pravočasno obvestiti odjemalce plina in jim dati ustrezna navodila glede varnega ravnanja s plinsko napeljavo in plinskimi porabniki v stavbi.
19. člen
Količina dobavljenega plina se ugotavlja s predpisanim plinomerom, ki mora imeti slovenski atest.
Dobavitelj plina mora plinomere redno pregledovati in jih zamenjati v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
Odjemalec plina je dolžan dobavljene količine plina plačati po pogojih, ki so določeni s pravilnikom in po ceni, ki jo določi dobavitelj plina v skladu z merili in kriteriji za oblikovanje cen plina v občini Rogaška Slatina ter v skladu z veljavnimi splošnimi predpisi in ukrepi, ki veljajo za določanje cen komunalnih storitev.
Merila in kiriterije za oblikovanje cen plina sprejme Občinski svet na predlog dobavitelja plina.
21. člen
Dobavitelj plina sme po predhodnem pismenem opozorilu, prekiniti dobavo plina odjemalcu plina, če le-ta ni poravnal zapadlih obveznosti za dobavljeni plin v predpisanih rokih.
Dobavitelj plina mora prekiniti dobavo plina brez predhodnega opozorila, če ugotovi, da je stanje plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi tako, da bi nadaljnja dobava plina ogrožala varnost ljudi in premoženja v stavbi ali njeni okolici.
22. člen
Prepovedan je kakršenkoli neopravičen odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja.
Za neopravičen odjem plina se šteje vsakršen odjem plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na plinomeru. Neopravičen odjem plina se odjemniku plina obračuna po pogojih, ki jih določa pravilnik.
23. člen
Odjemalec plina mora vzdrževati plinske napeljave in plinska trošila v stavbi v brezhibnem stanju.
Dobavitelj plina ima pravico in dolžnost redno pregledovati plinsko napeljavo in plinska trošila v stavbi, izvajati preizkus brezhibnosti plinske napeljave in plinskih trošil ter izvajati funkcionalni preizkus priključenih plinskih trošil.
Dobavitelj plina ima pravico do izrednega pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi, kadar obstoja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski napeljavi, o neustreznosti plinskih trošil ali o neoupravičenem odjemu plina.
24. člen
Redne in izredne preglede in preizkuse izvajajo pooblaščeni predstavniki dobavitelja plina, ki imajo za ta opravila pisna pooblastila.
Odjemalec plina je dolžan omogočiti pooblaščenim predstavnikom dobavitelja plina dostop v prostore stavbe zaradi izvajanja pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih porabnikov ali odčitavanja, pregleda, vzdrževanja in zamenjave plinomera.
25. člen
Odjemalec plina je dolžan pisno ali osebno odjaviti dobavo plina za določen čas ali trajno, če so za to podani razlogi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka. Odjava mora dospeti na sedež dobavitelja plina najmanj 7 dni pred predlaganim dnem prekinitve dobave plina.
V primeru odjave plina za določen čas, je odjemalec plina dolžan plačevati del tarife za priključno moč.
IV. VARSTVO IN RAZVOJ PLINOVODNEGA OMREŽJA
26. člen
Za vzdrževanje, razvoj in širitev plinskega omrežja na območju Občine Rogaška Slatina sta odgovorna in zadolžena upravljalec plinovodnega omrežja in občina.
Upravljalec plinovodnega omrežja na območju Občine Rogaška Slatina je dolžan na plinovodnem omrežju izvajati ukrepe, predvidene s posebnimi predpisi, ki prispevajo k varovanju plinovodnega omrežja pred poškodovanjem in ukrepe, ki opozarjajo občane na lego plinovodnega omrežja in morebitne nevarnosti.
27. člen
Plinovodno omrežje ima s posebnimi predpisi določene varovalne pasove, predpisane odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezni za vse subjekte, ki z načrtovanjem posegov ali z izvajanjem dejavnosti posežejo v varovalne pasove.
Za kakršenkoli poseg v varovalni pas plinovodnega omrežja, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je potrebno soglasje upravljalca plinovodnega omrežja.
28. člen
Upravljalec plinovodnega omrežja daje, na zahtevo investitorja ali izdelovalca dokumentacije, programske in tehnične smernice za izdelavo prostorske izvedbene in projektne dokumentacije za razvojne programe in objekte, ki bodo oskrbovani s plinom iz plinovodnega omrežja.
29. člen
Na območjih, kjer je že zgrajeno plinovodno omrežje ali se gradnja plinovodnega omrežja načrtuje, je v postopkih izdelave dokumentacije za vse posege v prostor oziroma v postopku izdaje dovoljenj za posege v prostor, obvezno pridobiti soglasje upravljalca plinovodnega omrežja.
Soglasje mora vsebovati pogoje glede zaščite plinovodnega omrežja, pogoje in usmeritve glede možnosti priključevanja na plinovodno omrežje in druge usmeritve in pogoje, ki jih mora izpolniti investitor objekta.
30. člen
Upravljalec plinovodnega omrežja je dolžan v skladu s posebnimi predpisi voditi kataster plinovodnega omrežja, za geodetske zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu pa posredovati podatke za vodenje zbirnega katastra komunalnih naprav.
V. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 360.000 SIT se kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če ne vloži zahtevka za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje po določilih 10. člena tega odloka,
– če ne seznani odjemalcev plina v stavbi z navodili glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina,
– če izvede ukrepe za neopravičen odvzem plina,
– če preprečuje pooblaščenim osebam dobavitelja plina preglede plinske napeljave in plinskih porabnikov v stavbi ali odčitavanje, vzdrževanje in zamenjavo plinomera,
– če ne javi dobavitelju plina podatkov o spremenjenih potrebnih količinah plina ali če ne odjavi plina v predpisanem roku,
– če ne javi zaznane okvare ali če opusti izvedbo ukrepov po 26. členu odloka.
Odgovorno osebo pravne osebe ali občana, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT.
32. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 360.000 SIT se kaznuje dobavitelj plina:
– če ne vodi in hrani dokumentacije o priključitvah odjemalcev na javno plinovodno omrežje v skladu z določili 16. člena tega odloka,
– če ne obvešča odjemalcev plina v skladu z določili 18. člena tega odloka,
– če ne zamenjuje plinomera v skladu z določili 19. člena tega odloka,
– za opustitev aktivnosti in ukrepov določenih v 27. členu tega odloka,
– če ne vodi katastra plinovodnega omrežja v skladu s posebnimi predpisi.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorno osebo dobavitelja plina z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT.
VI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Dobavitelj plina mora predložiti občinskemu svetu občine predlog iz drugega odstavka 1. člena najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
34. člen
Do konca izgradnje plinovodnega omrežja v Rogaški Slatini vodi investicijo Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina z gradbenim odborom v soglasju z upravljalcem plinskega omrežja na območju Občine Rogaška Slatina v skladu z 27. členom tega odloka. Sredstva, zbrana z vplačili priključkov se do zaključka izgradnje plinske mreže vlagajo v to investicijo.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-10/95
Rogaška Slatina, dne 25. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti