Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1704. Odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk, stran 2236.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Majšperk
1. člen
Z namenom spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin, se s tem odlokom predpisuje taksa za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode na območju Občine Majšperk.
2. člen
Ta odlok določa višino takse in povračila, način obračunavanja in plačevanje, ter pogoje za oprostitev plačevanja takse oziroma povračila.
3. člen
Zavezanci za plačilo takse in povračila so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so po posebnem odloku zavezani k zbiranju in sortiranju komunalnih odpadkov in uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovodnega sistema.
4. člen
Taksa se plačuje ob plačilu odvoza odpadkov in znaša:
1. za gospodinjstvo: 387,20 SIT/mesec, od tega 238 SIT/mesec za sanacijo in širitev komunalne deponije v Brstju in 149,20 SIT/mesec za obratovanje in vzdrževanje komunalne deponije v Brstju,
2. za podjetja in ostale (lasten dovoz) 1.943,20 SIT/m3 od tega 1.276 SIT/m3 za sanacijo in širitev komunalne deponije v Brstju in 667,20 SIT/m3 za obratovanje in vzdrževanje komunalne deponije.
5. člen
Povračilo 35 SIT/m3 vode plačujejo ob vodarini koristniki javnih vodovodov v Občini Majšperk za izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Majšperk. Koristniki javnih vodovodov, ki nimajo vodomernih naprav pa plačujejo za isti namen po vodovodnem priključku pavšalni znesek v višini 200 SIT mesečno.
Koristniki mestnega vodovoda Ptuj pa še plačajo povračilo za izgradnjo globinskih vodnjakov in varovanje vodnih virov v višini 10,25 SIT/m3 in za tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in naprav 12 SIT/m3.
6. člen
Plačevanje takse in povračila je mesečno.
Takso zaračunava izvajalec odvoza komunalnih odpadkov in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mesecu na žiro račun Mestne občine Ptuj.
Povračilo zaračunava upravljalec vodovoda in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mesecu:
– na žiro račun Mestne občine Ptuj za izgradnjo globinskih vodnjakov,
– na žiro račun Občine Majšperk za izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Majšperk in za tekoče ter investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in naprav.
7. člen
Izvajalcu odvoza odpadkov in upravljalcu vodovoda se za storitev zaračunavanja takse oziroma povračila priznajo manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.
8. člen
Vzdrževanje in obratovanje komunalne deponije se izvaja na osnovi vsakoletnega programa in pogodbe, ki jo skleneta Mestna občina Ptuj in izvajalec vzdrževanja in obratovanja komunalne deponije.
9. člen
Tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in naprav izvaja javno podjetje – Komunalno podjetje Ptuj, ki je dolžno pripraviti vsakoletni program in obračun porabe povračila in o tem obveščati občino.
10. člen
Obračunavanje takse se prične prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi tega odloka in se plačuje do 31. 12. 2004.
Obračunavanje povračila se prične prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi tega odloka in se plačuje:
– 10,25 SIT/m3 do 31. 5. 2001
– 12 SIT/m3 do preklica
– 35,00 SIT/m3 do 31. 5. 2001.
11. člen
Višina takse in povračila se povišujeta v skladu z rastjo cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji.
Občinski svet občine Majšperk bo tekoče spremljal izvajanje tega odloka in v skladu z rastjo cen komunalnih storitev s sklepom valoriziral višino takse in povračila.
12. člen
Plačila povračila ob vodarini in takse ob odvozu komunalnih odpadkov so oproščeni občani v času odsotnosti, ki traja najmanj 6 mesecev. Oprostitev preneha, ko prenehajo obstajati razlogi zanjo. Občan se je ob vrnitvi v domači kraj dolžan v osmih dneh prijaviti podjetju za distribucijo vode in izvajalcu odvoza odpadkov.
Plačilo takse ob odvozu komunalnih odpadkov so oproščeni zavezanci, do katerih zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest, izvajalci odvoza komunalnih odpadkov ne morejo pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, oziroma uporabniki posod za odpadke le-teh ne morejo dostaviti do najbližnjega odjemnega mesta ob prevozni cesti. Upravičenosti izjeme po tem odstavku odloča Občinski urad Občine Majšperk.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnem prispevku v Občini Majšperk (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/94).
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati 1. 5. 1996.
Št. 417-1/96
Majšperk, dne 25. 4. 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti