Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1705. Odlok o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk, stran 2237.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/87, 24/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 9. 4. 1996 prejel
O D L O K
o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa vsebina ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti. Določajo se pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.
2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana, načrtovana in nadzorovana gospodarska javna služba. Izvaja se v skladu z zakoni, tem odlokom in tehničnimi pravili pristojnih organov države.
3. člen
Na območju Občine Majšperk so urejena pokopališča: Bolfenk, Janški vrh, Majšperk, Ptujska Gora, Stoperce in Žetale.
Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki spadajo v določeni pokopališki okoliš in najemniki grobov oziroma njihovi sorodniki.
Za posamezna pokopališča skrbijo njihovi upravljalci.
4. člen
V Občini Majšperk opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč Občina Majšperk in podjetja ter zasebniki na podlagi podeljene koncesije. Te osebe lahko tudi gospodarijo s posameznimi objekti in napravami kot upravljalci pokopališč.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov, zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč in
– določanje posamezne zvrsti grobov.
6. člen
Vsako pokopališče mora imeti svoj načrt ureditve grobov (parcelizacije). Načrt razdelitve grobov izdela upravljalec pokopališča.
Načrt vrstnega reda grobov mora biti javno izobešen na pokopališču.
7. člen
Pokopališča so razdeljena na pokopališka polja, pokopališka polja na vrste grobov, vrste grobov pa na grobove.
Pokopališka polja, vrste grobov in grobovi morajo biti oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v pokopališko knjigo.
8. člen
Grobovi se delijo na:
– enojne grobove za eno osebo,
– družinske grobove in
– grobnice,
– žarni grobovi.
Razdalja med grobovi in pokopališkimi potmi se določi s pokopališkim načrtom.
9. člen
Enojni in družinski grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo do 2,50 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je od 0,70 m do 1,40 m in dolžina 2,0 m, širina družinskega groba je od 1,50 m do 2,0 m in dolžine 2,20 m.
10. člen
Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih, grobnicah ali v za to posebaj zgrajenih žarnih nišah.
Globina žarnega groba je 0,70 m, širine 0,60 m do 1,0 m, dolžine 0,60 m do 1,20 m.
Žar ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.
11. člen
Ponoven pokop v isti grob je mogoče po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let.
Če je grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred pretekom 10 let. Pri odprtju groba pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje.
12. člen
Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopališča. V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– onesnaževanje pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje grobov, nasadov, objektov in predmetov na območju pokopališča,
– odtujevanje predmetov iz tujih grobov, objektov in prostorov v območju pokopališča,
– v času pogreba ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, ključavničarskih in drugih del na pokopališču,
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil izvajalcev pokopaliških dejavnosti,
– brez dovoljenja upravljalca pokopališča ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, ključavničarskih in podobnih del,
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča.
13. člen
Zasajanje visokorastočega drevja je dovoljeno le s pristankom upravljalca pokopališča in to na prostorih, ki so za to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje je lahko visoko 2 m in ne sme biti prosto rastočo, temveč oblikovano. Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, trajnic in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo ovirati dostopa do drugih grobov.
14. člen
Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki v skladu z opredelitvami pokopališkega načrta. Za postavitev ograje, okvirov, pokrivnih plošč in spomenika je potrebno pridobiti soglasje upravljalca pokopališča.
Če najemnik groba postavi ali odstrani nagrobnik v nasprotju s soglasjem upravljalca mora nepravilnost odpraviti v 30 dneh po prejemu pismenega obvestila.
V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi, opravi to upravljalec na stroške najemnika.
15. člen
Najemnik prostorov za grobove in grobnice so dolžni skrbeti za njihovo vzdrževanje tako, da se s tem ne kazi kulturen izgled pokopališča.
Najemniki grobov so dolžni najmanj dvakrat letno očistiti grobove, če tega ne storijo, opravi to upravljalec na stroške najemnika groba.
Če je grob zanemarjen in je poteklo od zadnjega pokopa več kot 10 let ter je tudi potekla najemna pogodba, se smatra, da je grob zapuščen. Zapuščen grob se lahko odda drugemu najemniku.
16. člen
Za vzdrževanje pokopaliških objektov, poti in nasadov, čistoče, reda in miru na pokopališču skrbijo upravljalci pokopališč oziroma izvajalci storitev iz 4. člena tega odloka.
III. POKOPALIŠKE STORITVE
17. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov in
– prva ureditev groba.
18. člen
Za vsa pokopališča na območju Občine Majšperk, ki imajo na pokopališčih urejene mrliške vežice, se umrli praviloma polagajo na mrtvaški oder v mrliški vežici.
19. člen
Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi ali anonimnimi, skladno z voljo umrlega ali najbližjega sorodnika.
20. člen
Pogrebne svečanosti se odvijajo na krajevno običajen način.
Na pokopališčih potekajo pogrebne svečanosti na naslednji način: najprej verski obred, nato spust krste v jamo, nato govorniki, nato pevci oziroma godba, če je vse to v skladu z voljo umrlega oziroma njegovih najbližnjih sorodnikov.
V primeru, ko se pogrebna svečanost odvija v sklopu mrliške vežice, se po končani svečanosti oblikuje pogrebni sprevod in izvrši pokop pokojnika.
Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi pooblaščena oseba upravljalca pokopališča v skladu s krajevnimi običaji ter predhodnem sporazumnem naročilu pokojnikovih svojcev.
21. člen
Civilne in državne pogrebe organizira in opravi upravljalec pokopališča sporazumno z naročnikom.
Za vojaške enote, društva in organizacije, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, veljajo njihova pravila za potek pogreba, vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega ali svojcev.
22. člen
Za izkop jame, zasip groba, prekope, prvo ureditev groba in zaščita sosednjih grobov skrbi upravljalec pokopališča.
23. člen
Pokopi so vsak dan. Uporabo mrliške vežice in njen obratovalni čas določi upravljalec pokopališča.
24. člen
Pogrebna dejavnost se izvaja praviloma izven pokopališč in zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika.
25. člen
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi kataster in načrt pokopališča,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa praviloma v dogovoru z naročnikom in v primeru verskega pokopa z župnikom,
– organizira in opravlja pogrebe,
– vodi evidenco o pokopih,
– organizira in nadzira razna dela na pokopališču,
– skrbi za red in mir ter čistočo na pokopališču,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
IV. VIRI FINANCIRANJA
26. člen
Urejanje pokopališča ter pokopališka dejavnost in izvajanje pogrebnih storitev se financirajo iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– takse za vzdrževanje pokopališč,
– plačila storitev koristnikov in
– drugih virov.
27. člen
Upravljalec pokopališča oddaja prostore za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki v skladu s tem odlokom.
Če se pravni naslednik najemnika groba odpove prostoru za grob ali če pravnih naslednikov ni, lahko najemno razmerje s pogodbo podaljšajo tudi drugi.
Upravljalec izroči grobni prostor najemniku takoj po sklenitvi najemne pogodbe in plačilu najemnine.
28. člen
Najemna pogodba se sklene za dobo 10 let in se lahko po poteku te dobe ponovno podaljša.
Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata je najemnik dolžan odstraniti iz groba spomenik in druge predmete, ter jih odstraniti iz območja pokopališča v roku 90 dni. Ta rok pa ne more biti daljši od izteka 10-letnega roka od zadnjega pokopa.
Če najemnik predmetov iz drugega odstavka tega člena ne odstrani, jih po poteku postavljenega roka upravljalec pokopališča na njegove stroške, prostor pa se lahko odda drugemu najemniku.
Šteje se, da je najemnik sam odstopil od pogodbe, če v roku enega leta po zapadlosti računa ne plača najemnine. Odstop od pogodbe v tem primeru ugotovi s posebnim sklepom komisija, v katero imenuje člane pristojen občinski organ. Sklep se objavi na oglasni deski na pokopališču, sedežu občine stalnega prebivališča najemnika in oglasni deski na sedežu upravljalca. Sklep mora viseti na oglasni deski 30 dni. Sklep postane pravnomočen, če obveznosti niso poravnane po tem roku.
29. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– osebo najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja groba oziroma prostora za grob,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti.
30. člen
Višina najemnine znaša za družinski grob 12.000 SIT, za enojni (samski) grob pa 8.000 SIT.
31. člen
Taksa za vzdrževanje pokopališč se plačuje letno in znaša za vse najemnike grobov 2.500 SIT razen za pokopališči na Bolfenku in Janškem vrhu, kjer znaša taksa 1.500 SIT.
32. člen
Sredstva zbrana po 30. in 31. členu se uporabljajo namensko na tistem področju, kjer se zberejo.
33. člen
Najemnik groba mora poravnati najemnino in takso za vzdrževanje v 15 dneh po prejemu računa.
Zneski iz 30. člena in 31. člena tega odloka se uskladijo enkrat, v mesecu januarju, z rastjo drobnoprodajnih cen v preteklem letu.
V. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljalec pokopališča, če ne ravna v skladu z določbami 25. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz 25. člena tega odloka.
35. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki stori prekršek iz 12. člena tega odloka.
36. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 15.000 SIT se kaznuje posameznik, ki nasadi drevje in druge okrasne rastline v nasprotju s 13. členom tega odloka in postavi spomenik brez soglasja upravljalca (14. člen).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojni državni organi, organi občinske inšpekcije in delavci upravljalca pokopališča.
38. člen
Že sklenjene pogodbe so veljavne do preteka, s tem, da se uporabljajo ostale določbe tega odloka.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 2/78).
40. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 358-1/96
Majšperk, dne 9. aprila 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti