Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1667. Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza, stran 2204.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 39/95 in 65/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93 in 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 in Uradni list RS, št. 57/95) ter družbenega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87 in Uradni list RS, št. 57/95) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90) sprejme zazidalni načrt Danfoss Črnomelj.
Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. ZN-135/95 v aprilu 1996.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
V območje zazidalnega načrta so vključena zemljišča oz. deli zemljišč parc. št.: del 1059, 1060/1, 1061/1, 1061/6, 1061/5, 1061/4, 1061/2, 1062/4, 1062/2, 1063/4, del 1063/1, 1063/5, del 1068/1, del 1066, del 1069, del 1070/1, del 1075/1, del 1126/38-cesta, del 1107/1, del 1194/24, del 1110/2, del 1112/1, del 1111/1, del 1113/1, del 1058/12, del 1058/11, del 1058/22, del 1058/7, del 1058/5, del 1058/23, del 1058/4, del 1058/1, del 1060/2, del 1060/4, 1060/3, 1061/11, 1061/3, 1068/2, 1061/7, 1058/9, 1126/2-pot, 1058/17 in 1058/8, vse k.o. Črnomelj.
Primarni vodovod se zaradi tangenc z novo pozidavo prestavi in poteka po naslednjih zemljiščih parc. št.: 1058/1, 1058/2, 1058/16, 1058/3, 1059, 1060/1 in 1061/1, vse k.o. Črnomelj.
Del obstoječe kanalizacije se prestavi in poteka po zemljiščih parc. št.: 1032/10, 1035/3, 1129/1-pot, 1062/2, 1063/4, 1063/1 in 1063/5, vse k.o. Črnomelj.
Meteorna kanalizacija izven območja urejanja poteka po zemljiščih parc. št.: 1113/1, 1113/4, 1122/1, 1115/2, 1121, 1194/24, 1110/4 in 1187/1-potok, vse k.o. Črnomelj.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno proizvodnji kompresorjev s spremljajočimi površinami; upravni prostori, energetski objekti, skladišča tehničnih plinov, olj in maziv ter ostali spremljajoči objekti ter parkirišča. Kmetijske površine proti stanovanjski soseski Čardak se ohranijo s funkcijo zelenega pasu z intenzivno zazelenitvijo.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja:
Celotno industrijsko območje se uredi kot zaključena prostorska enota v grajeni strukturi Črnomlja oziroma med stanovanjsko strukturo mesta ter obstoječo proizvodnjo. Velika pozornost se nameni stičnim območjem, kjer so obravnavane ureditve v neposrednem ali posrednem stiku z grajeno strukturo bivalnega okolja oziroma z odprtimi kmetijskimi površinami.
Ohrani se sedanja proizvodna hala ob cesti in parkirne površine. V nadaljevanju parcele proti severu se razporedijo: nov proizvodni objekt, na severozahodnem delu območja pa objekti skladišč tehničnih plinov, skladišča olj in maziv, odpadnih surovin ter drugi spremljajoči prostori. Energetski objekt se locira na jugozahodnem delu tik ob obstoječem energetskem bloku, v nadaljevanju do obvozne ceste pa parkirišča za zaposlene. Proti naselju se mora ohraniti vsaj 50 metrski zeleni pas kot vizualna in zvočna bariera. Čimbolj funkcionalno se izrabijo razpoložljive površine med predvideno obvozno cesto in industrijskimi objekti.
5. člen
B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte:
Tlorisna velikost novega proizvodnega objekta je v oseh 79,20 m x 181,25 m z aneksom velikosti 75 m x 9 m na vzhodni strani objekta, ki po višini obsega pritličje, aneks pa tri etaže. V aneksu se ne sme opravljati proizvodne dejavnosti. Višina objekta ne sme presegati višine sedanjega objekta razen v prvih dveh poljih zahodne strani proizvodne hale, kjer to zahteva vgrajena tehnološka oprema (regalno skladišče, stiskalnice za preoblikovanje pločevine) in lahko znaša največ 13 m.
Oblikovanje nove proizvodne hale naj bo usklajeno z značilnostmi objekta obstoječe proizvodnje. Fasade objektov naj bodo rastrirane barvno in tudi reliefno tako, da se doseže vsaj delno prilagoditev objektov velikih volumnov bolj drobnemu merilu narave in okolice. Pri tem se uporabi podobna konstrukcija in materiali, kot na obstoječi proizvodni hali. Streha je sestavljena iz treh vzdolžnih dvokapnic, naklona maksimalno 10 stopinj.
Ob obstoječih objektih nadstrešnice, kompresorske postaje ter skladišču plina se zgradi nov energetski objekt osne velikosti 38 m x 15 m, v katerem bodo locirani; kotlovnica, črpalke za EL kurilno olje, merilno mesto za porabljeno električno energijo z razdelilno postajo, kompresorska postaja in črpalna postaja za hladilno mesto. Po izgradnji novega energetskega objekta se obstoječi objekti odstranijo, namesto njih pa se v celotni dolžini objekta izvede nadstrešnica, širine največ 5 m. Ob novi energetski postaji se postavi rezervoar za komprimiran zrak in hladilno vodo, ki po višini glede na nivo terena ne sme biti višji od 5 m.
Na severni strani novega objekta se na drugi strani notranje obvozne ceste locirajo spremljajoči objekti tlorisne velikosti 165 m x 7 m. Višina teh objektov ne sme presegati višine 5 m. Nad ravno streho objektov se nasuje zemljo debeline najmanj 0,4 m in izravna teren širšega območja ter zatravi. V teh objektih bodo locirana skladišča palet, olj in maziv, kemikalij, odpadnih surovin, pralna ploščad, delavnica za popravilo viličarjev, skladišče jeklenk, ploščad za zbiranje starih olj, polnilnica akumulatorjev, prostor za shranjevanje strojev za čiščenje in skladišče paličastega materiala.
V območju med cestnim telesom obvozne ceste in manipulativnimi površinami znotraj območja se izvede oporni zid višine največ 5 m. Prostor ob opornem zidu se nameni za postavitev cistern za tehnične pline (propan, argon, CO2, O2).
6. člen
C) Pogoji za zunanje in druge ureditve:
Oblikovanje zunanjih površin na funkcionalnih zemljiščih objektov naj se prilagaja oblikovanju objektov in naj bo poenoteno.
Useki in drugi grobi posegi v teren se naj v čimvečji meri omilijo z ustreznimi nakloni brežin, njihovo utrditvijo in zazelenitvijo. Stično območje s stanovanjskim naseljem se ozeleni z gosto drevesno vegetacijo (listavci), v kombinaciji z leseno ograjo.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
7. člen
Cestno omrežje
Uvozi:
Območje urejanja se priključuje na lokalno cesto Ulice heroja Starihe preko glavnega uvoza na jugovzhodnem delu ter le desnega izvoza na to cesto, ko bo zgrajena obvozna cesta vsaj na odseku Kajuhova ulica-Ulica heroja Starihe. Uvoz v območje je kontroliran in ločuje dostavo od ostalega prometa.
Notranje ceste:
Cestni sistem znotraj tovarniškega območja je organiziran ločeno in sicer enosmerno krožno ob objektih, osebni promet zaposlenih in obiskovalcev pa je izven ograjenega območja z navezavo na obstoječ uvoz in izvoza. Notranje ceste istočasno služijo kot požarne ceste. Računska hitrost notranjih cest je 15 km/h, osna obremenitev vseh cest je 25 ton.
Notranja krožna cesta je širine 5 m, uvozni in izvozni pasovi 2x3 m, ceste v območju parkirišč pa 2x2,5 m.
Zunanje ceste:
Ulica heroja Starihe se rekonstruira in se v zahodnem delu navezuje na predvideno obvozno cesto Črnomlja. Širina rekonstruirane ceste je 2x3,25 m z enostransko kolesarsko stezo širine 1,6 m in hodnikom za pešce širine 1,6 m ter bankinama po 0,5 m. V območju križišč je potrebno izvesti razvrstilni pas za levo zavijanje širine 3 m. Skupni prečni profil ceste je 13,7 m. Računska hitrost je 50 km/h.
Obvozna cesta Črnomlja je v tem zazidalnem načrtu projektno rešena zaradi določitve območja možne širitve samega industrijskega območja in mejnih pogojev med cestnim telesom in ureditvami znotraj območja urejanja, sicer pa ni predmet tega zazidalnega načrta.
Parkirišča:
Za potrebe parkiranja se uporabijo obstoječa parkirišča (okoli 100 parkirnih mest), 150 parkirnih mest se zagotovi na jugozahodnem delu tega območja, ostala pa v območju ureditvenega načrta Belt Črnomelj.
Med objekti naj se uredijo potrebne manipulativne površine, ki se asfaltirajo.
8. člen
Oskrba s pitno, tehnološko in požarno vodo:
Gradnja obvozne ceste in proizvodnega objekta bo tangirala primarni vodovod, ki se ga na delu obstoječega vodomernega jaška za Danfoss ter do novega jaška prestavi ob cestno telo predvidene obvozne ceste. V območju poteka vodovoda v cestnem telesu se vodovod dodatno zaščiti. Prestavitev vodovoda mora biti opravljena pred pričetkom gradnje.
Kompleks se na javno vodovodno omrežje priključi preko vodomernega jaška, ki se ga locira na zemljišče parc. št. 1061/1 k.o. Črnomelj. Znotraj območja se omrežje zazanka ter ustrezno uredi hidrantna mreža. Predvidena kapaciteta protipožarne vode je 12 l/s, z upoštevanjem tehnološke in sanitarne vode je maksimalna poraba vode 17 l/s.
Pri projektiranju vodovodnega omrežja se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91).
9. člen
Kanalizacija:
Kanalizacija je zgrajena v ločenem sistemu. Vse fekalne in prečiščene tehnološke vode se v končni fazi odvajajo preko javne kanalizacije v komunalno čistilno napravo Črnomlja. Fekalna kanalizacija poteka po obstoječi kanalizaciji za odvod meteorne in tehnološke vode v Dobličico ter se pred obstoječim črpališčem priključi na sušni kolektor.
Pri projektiranju kanalizacije ob Ulici heroja Starihe je potrebno upoštevati gravitacijsko območje predvidene zazidave Čardak.
Odpadne tehnološke vode je potrebno v objektu predčiščenja odpadnih voda delno predčistiti do stopnje, ki jo zahteva delovanje komunalne (biološke) čistilne naprave. Prečiščena tehnološka voda se preko kontrolnega jaška izpusti v fekalno kanalizacijo, vsebnost posameznih snovi v izpustni vodi pa se mora redno kontrolirati.
Meteorne vode se preko delno rekonstruirane kanalizacije ob Ulici heroja Starihe in nato ob železniškem nasipu izpusti v reko Dobličico. V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj hladilne vode in vode s streh in drugih odprtih površin ter meteorne vode s cest, parkirišč in platojev preko lovilcev olj in maščob.
Pretakalne ploščadi se ob rezervoarjih za gorivo, skladiščih odpadnih olj, plinski postaji ter skladišču ester olja izvedejo iz vodonepropustnega betona. Vtok v meteorno kanalizacijo s teh površin se izvede preko lovilcev olj in maščob.
10. člen
Energetsko omrežje:
Za oskrbo območja z električno energijo se uporabijo obstoječi dovodi. Elektroenergetsko omrežje znotraj območja se izvede v obliki 20 kV kabelske zanke z vgradnjo trafo postaj znotraj objektov. Od RTP do območja Danfoss se ob Ulici heroja Starihe poveča število cevi v obstoječi kabelski kanalizaciji.
Drugo nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski kanalizaciji. Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča izvede javna razsvetljava.
11. člen
Zveze:
Za potrebe tovarniškega kompleksa se predvidi razširitev obstoječih telefonskih linij.
12. člen
Odstranjevanje odpadkov:
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih na zahodnem delu območja in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Odpadni mulji, ki nastanejo pri čiščenju v lastni čistilni napravi, imajo značaj posebnih odpadkov in se do končne dispozicije skladiščijo v posebnem prostoru.
Če bodo pri proizvodnem procesu nastajali tudi drugi posebni odpadki, je potrebno predhodno določiti njihovo končno dispozicijo.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
13. člen
Varstvo pred hrupom:
Sedanja proizvodnja ne povzroča hrupa, ki bi presegal z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določenih mejnih vrednosti ravni hrupa za III. območje. Nova proizvodnja v stičnem območju s stanovanjskim predelom ne sme presegati mejnih vrednosti ravni hrupa, ki so določene za stanovanjske soseske (II. območje). Vse vire hrupa je potrebno odpravljati z dodatnimi protihrupnimi ukrepi na izvoru.
14. člen
Varstvo zraka:
Emisije v zrak ne smejo presegati mejnih količin snovi, ki jih je dovoljeno spuščati v zrak skladno z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).
Iz kurilnih naprav se ne sme izpuščati več snovi v zrak, kot je to dovoljeno z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
Pri lakirnici in postavitvi njene tehnologije se upoštevajo določila uredbe o emisiji snovi v zrak iz lakirnic (Uradni list RS, št. 73/94).
15. člen
Varstvo voda:
V vodotok Dobličico je dovoljeno spuščati le meteorne in prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko določenih mejah.
16. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (UL SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
17. člen
Zaradi kraškega terena je potrebno opraviti geomehanske raziskave in določiti način temeljenja.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA PRI IZVAJANJU TEGA ZAZIDALNEGA NAČRTA
18. člen
Investitor mora zagotoviti v območjih in na zemljiščih iz 2. člena tega odloka ter v skladu z grafičnimi prilogami ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture, zlasti pa:
– rekonstrukcijo Ulice heroja Starihe v območju zazidalnega načrta v skladu s 7. in 25. členom tega odloka,
– prestavitev primarnega vodovoda v skladu z 8. členom tega odloka tako, da ni motena oskrba s pitno in požarno vodo,
– prestavitev in rekonstrukcijo obstoječe fekalne kanalizacije po 9. členu tega odloka,
– rekonstrukcijo in dograditev meteorne kanalizacije po 9. členu tega odloka.
Investitor mora za zavarovanje bližnjih stanovanjskih objektov poskrbeti za:
– izdelavo elaborata o načinu odkopa in odvoza odpadnega materiala, pri čemer mora le-ta vsebovati tudi ustrezne rešitve glede na različne vremenske pogoje,
– pregled bližnjih objektov in izvedbo meritev tresljajev oziroma morebitnih vplivov na objekte v času gradnje, po končani gradnji pa zaradi preprečitve posledic drsenja ali posedanja zemljišča,
– tako miniranje, ki bo zagotavljalo zmanjšanje zračnega udara pri vsakem miniranju tako, da bodo vrednosti zračnega tlaka čimmanjše, v nobenem primeru pa ne smejo preseči vrednosti od predpisanih v pravilniku in predpisih o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivnimi sredstvi in miniranju v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/67, 35/67 in 35/72),
– pri vrtanjih in miniranjih uporabo takih tehničnih sredstev in postopkov, da bodo vibracije, s tem pa tudi prašenje in širjenje emisij v ozračje v času izvajanja zemeljskih del minimalne,
– postavitev protihrupne ograje ob poljski poti za preprečitev širjenja hrupa in prašnih delcev v bližino stanovanjskih objektov že pred pričetkom gradnje,
Investitor mora poravnati vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi gradnje in kasneje tudi zaradi obratovanja objekta ali zaradi drugih sprememb, nastalih zaradi posega v prostor, posebej pa mora zagotoviti sanacijo lokalnih cest in ostale cestne infrastrukture.
19. člen
Investitor je dolžan tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost. Za preprečitev prekoračitve dovoljenih ravni hrupa in drugih vplivov na okolje se mora izvajati monitoring. Po morebitnih ugotovitvah, da negativni vplivi presegajo dovoljene meje, je potrebno odstraniti vzroke nastajanja.
20. člen
Pred izdajo lokacijskega dovoljenja mora investitor poskrbeti za izdelavo presoje vplivov na okolje, pri čemer morajo biti izvedene tudi meritve za ugotovitev nultega stanja.
21. člen
Investitor je kot upravljalec zelenih površin na severnem delu območja zazidalnega načrta dolžan skrbeti za njihovo redno vzdrževanje.
22. člen
Investitor je dolžan zagotoviti nadomesten dostop do zemljišča parc. št. 1058/1 k.o. Črnomelj z javne poti parc. št. 1129/1 iste k.o.
23. člen
Investitor je dolžan ob morebitnih arheoloških najdbah ob izkopih za gradnjo posameznih objektov ali komunalnih naprav dela takoj ustaviti in o tem obvestiti Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
VII.TOLERANCE
24. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna pri tlorisnih gabaritih in sicer zgolj v zmanjšanju le teh, pri čemer se morajo ohraniti gradbena linija objektov v smeri dostopnih in zunanjih cest in namembnost objektov.
Sprememba tehnologij ne sme preseči mejnih emisij v okolje, določenih v predhodnih členih tega odloka. Sprememba tehnologij, ki bi povečala s tem zazidalnim načrtom določene mejne emisije v okolje, brez rednega postopka spremembe zazidalnega načrta ni dovoljena.
VIII. FAZNOST GRADNJE
25. člen
Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v naslednjih fazah:
– prestavitev vodovodnega omrežja, prestavitev javne kanalizacije na odseku Zelena pot-Cankarjeva ulica, ureditev nadomestne poti na kmetijska zemljišča ter ukinitev 20 kV daljnovoda preko območja zazidalnega načrta,
– izvedba grobega izkopa ter gradnja objektov,
– gradnja primarne insfrastrukture ter sekundarnih vodov in naprav,
– izvedba zunanje ureditve in spremljajočih manipulativnih površin,
– rekonstrukcija Ulice heroja Starihe od uvoza v Belt in RTP Črnomelj.
Izgradnja upravnega objekta ter spremljajočih servisnih objektov se izvede v zadnji fazi, po predvidenem ureditvenem načrtu Belt Črnomelj.
IX. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
27. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na občinski upravi Občine Črnomelj.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-8/96
Črnomelj, dne 29. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost