Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1684. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pšajnovica, stran 2219.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94; odločba US RS, Uradni list RS, št. 13/95), 18. člena statuta Krajevne skupnosti Pšajnovica ter sklepa zbora krajanov z dne 30. 3. 1996, je svet KS Pšajnovica na seji dne 3. 5. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pšajnovica
1. člen
Za območje KS Pšajnovica se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih petletnih programov dela na območju KS Pšajnovica.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 23. 6. 1996 od 7. do 19. ure v prostorih KS Pšajnovica, Mali Rakitovec 2, 1223 Blagovica.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporab- ljala za:
– vzdrževanje vseh cest na območju KS,
– vzdrževanje in rekonstrukcijo vodovodov Rakitovec, Pšajnovica in Gabrovnica,
– vzdrževanje kanalizacije na območju KS,
– sofinanciranje izgradnje mrliške vežice v Češnjicah,
– vzdrževanje objektov KS,
– funkcioniranje KS, varovanje okolja.
4. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Pšajnovica in sicer:
1. Vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšanih za davke in prispevke iz plač.
2. Upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za davke in prispevke iz pokojnine.
3. Samostojni podjetniki po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost.
4. Zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove I. iz davčne napovedi za odmero davkov iz dejavnosti.
5. Zavezanci, ki dosegajo dohodke s pogodbenim delom, avtorskim honorarjem in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka, zmanjšanega za davke in prispevke.
6. Lastniki zemljišč iz KS Pšajnovica, ki imajo stalno bivališče v KS Pšajnovica, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 5%.
6. člen
Samoprispevek odvajajo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 5. členu tega sklepa.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se KS Pšajnovica dostavi seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet KS Pšajnovica, ki je tudi odgovoren za zbiranje, pravilno in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Pšajnovica, ki jo imenuje svet KS, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS. V primeru uspešno izvedenega referenduma se v Uradnem listu RS objavi tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v KS Pšajnovica in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicam, na katerih je naslednje besedilo:
KS Pšajnovica
Na referendumu dne 23. 6. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001 za območje KS Pšajnovica, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
.                   glasujem
          za                 proti
.                   (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Pšajnovica.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
14. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pšajnovica, dne 3. maja 1996.
Predsednik
sveta KS Pšajnovica
Ivan Pestotnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti