Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1714. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota, stran 2250.

Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 7. maja 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Mestna občina Murska Sobota s tem odlokom ustanovi Javni zavod za pospeševanje malega gospodarstva in podjetništva na območju Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja
– ime in sedež Razvojnega centra
– dejavnost Razvojnega centra
– organe Razvojnega centra
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo Razvojnega centra
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo Razvojnega centra
– pravice, obveznosti in odgovornosti Razvojnega centra v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti, ustanovitelja in Razvojnega centra
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj Razvojnega centra je Mestna občina Murska Sobota.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva Murska Sobota.
Skrajšano ime zavoda je: Razvojni center.
Sedež zavoda je v Murski Soboti, Kocljeva ul.7.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda je:
– L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.40 Ekonomska propaganda
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
– K/72.30 Obdelovanje podatkov
– K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
– K/72.60 Druge računalniške dejavnosti
– O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj
Na lokalni ravni bo Razvojni center prevzel naloge organizacije in koordinacije na področju izobraževanja, svetovanja in promocije malega gospodarstva. Izvajanje nalog s tega področja bodo prevzeli člani pospeševalne mreže malega gospodarstva.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor,
– programski svet.
7. člen
Zavod upravlja 7-članski upravni odbor s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Upravni odbor je sestavljen iz:
– 4 predstavnikov ustanovitelja
– 2 predstavnikov uporabnikov
– predstavnika delavcev zavoda.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
8. člen
Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira ter vodi delo in poslovanje zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti visoko izobrazbo.
9. člen
Programski svet je strokovni organ zavoda.
Šteje 7 članov, ki jih imenuje upravni odbor. Programski svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih zavoda v okviru pooblastil, določenih s statutom zavoda.
10. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov iz 6. člena tega odloka, določi statut zavoda.
Statut sprejme upravni odbor zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
VI. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Za ustanovitev in začetek dela Razvojnega centra se zagotovijo sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, namenjena za pospeševanje obrti in podjetništva ter za pospeševanje proizvodnje hrane.
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja na podlagi letnega programa dela,
– s prodajo storitev na trgu,
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.
13. člen
Zavod odgovorja za svoje obveznosti v pravnem prometu z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu Mestne občine Murska Sobota namenjena za delovanje Razvojnega centra.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odloča na osnovi predloga upravnega odbora ustanovitelj.
VII. AKTI ZAVODA
15. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanovitelja, in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do imenovanja direktorja Razvojnega centra imenuje Mestni svet mestne občine Murska Sobota v.d. direktorja, ki mora imeti visoko izobrazbo.
17. člen
Direktor Razvojnega centra o svojem delu poroča ustanovitelju dvakrat letno.
18. člen
Zavod mora konstituirati upravni odbor in ostale organe zavoda ter sprejeti statut najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 028-3/96
Murska Sobota, dne 7. maja 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti