Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1700. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Logarovci-Berkovci, stran 2233.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu z 28. členom statuta KS Logarovci-Berkovci je svet KS Logarovci-Berkovci na redni seji dne 7. 5. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Logarovci-Berkovci
1. člen
Za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Logarovci-Berkovci se razpisuje referendum za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 9. 6. 1996 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v gasilskem domu Kokoriči.
3. člen
Sredstva zbrana z dodatnim krajevnim samoprispevkom bodo uporabljena za program:
– asfaltiranje s fino asfaltno prevleko na vse ceste zgrajene v letu 1989 v naseljih Kokoriči in Berkovski Prelogi.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Logarovci-Berkovci za naselja Kokoriči in Berkovski Prelogi ter krajani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v rednem delovnem razmerju.
6. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Logarovci-Berkovci, ki smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v KS Logarovci-Berkovci v naseljih Kokoriči in Berkovski Prelogi ter lastniki zemljiških površin na območju naselij Kokoriči in Berkovski Prelogi iz drugih krajev, in sicer v denarju in naslednji višini:
– 2% od neto plač in nadomestil iz delovnega razmerja, vključno z nagradami in pogodbenim delom;
– 2% od pokojnin;
– 20% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 800 DEM v tolarski protivrednosti letno od obrtne dejavnosti in podjetništva;
– 500 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini;
– 50 DEM v tolarski protivrednosti letno po ha zemlje lastniki, ki nimajo stalnega bivališča na območju naselij Kokoriči in Berkovski Prelogi.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin in nagrad pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Ljutomer. Obrtniki in podjetniki, zaposleni v tujini ter lastniki zemlje pa po položnici, ki jo izstavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno KS dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
10. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu KS Logarovci-Berkovci št. 51930-842-063-82063.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev dodatnega samoprispevka opravlja svet KS Logarovci-Berkovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev poroča na zboru občanov.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem in z glasovnico na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST LOGAROVCI-BERKOVCI
naselje Kokoriči in Berkovski Prelogi
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 9. 6. 1996 za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001, za območje naselij Kokoriči in Berkovski Prelogi v KS Logarovci-Berkovci, za financiranje programa asfaltiranje fine asfaltne prevleke na vse ceste zgrajene v letu 1989.
.                   glasujem
             “ZA”           “PROTI”
.                  (štampiljka)
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka, oziroma beseda “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo dodatnega samoprispevka ne strinja.
13. člen
Na volišču mora biti razglas, na katerem je opredeljen program dodatnega samoprispevka in obveze zavezancev.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Logarovci-Berkovci.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41/96
Berkovci, dne 7. maja 1996.
Predsednik
sveta KS Logarovci-Berkovci
Franjo Kapun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti