Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1729. Odlok o krajevni turistični taksi, stran 2265.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o turistični taksi, (Uradni list RS, št. 18/91) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 28. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev krajevne turistične takse v Občini Rogaška Slatina, način poročanja in nadzor nad njenim odvajanjem.
2. člen
Na območju Občine Rogaška Slatina se določa krajevna taksa v višini 11 točk. Krajevna taksa je prihodek občine.
3. člen
Krajevna taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za vsak dan bivanja v kraju zunaj svojega stalnega prebivališča na območju Občine Rogaška Slatina.
4. člen
Višina krajevne takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke je določena z zakonom o turistični taksi in jo določa Vlada Republike Slovenije s sklepom.
5. člen
Zbrana sredstva krajevne takse so prihodek proračuna Občine Rogaška Slatina in so razporejena v skladu z zakonom o turistični taksi in letnim proračunom občine.
6. člen
Sredstva krajevne turistične takse v višini 5 točk se namenijo za organizirano delovanje Turističnega društva Rogaška Slatina in redno poslovanje Turistično informacijskega centra:
– financiranje turistično informativne dejavnosti,
– financiranje kulturno zabavnih prireditev,
– turistični servis,
– delo komisije za urejanje in olepšavo mesta Rogaške Slatine,
– delo komisije za delo z mladimi,
– delo komisije za prireditve,
– delo komisije za propagando in publikacije,
– delo komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– delo komisije za zasebne sobe,
– sodelovanje z ostalimi društvi in institucijami s področja turizma.
Turistično društvo Rogaška Slatina in Turistično informacijski center sta dolžna vsako leto najkasneje do 31. januarja dostaviti na oddelek za gospodarstvo finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto ter finančno ovrednoteno poročilo za preteklo leto.
7. člen
Sredstva turistične krajevne takse v višini 4 točk se namenijo za organizirano predstavitev območja občine kot celote, zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve občine kot celote,
– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju občine,
– za komunalno urejanje naselij turističnega značaja za potrebe, ki nastajajo zaradi turistične dejavnosti,
– čiščenje in urejanje okolja,
– promocijo Občine Rogaška Slatina,
– financiranje razstav,
– sofinanciranje aktivnosti turističnih društev Kostrivnica in Sveti Florijan,
– sofinanciranje aktivnosti v zvezi z organiziranostjo turizma v Občini Rogaška Slatina.
Program ovrednotene porabe za tekoče leto iz alinee 7 tega člena ter finančno ovrednoteno poročilo za preteklo leto pripravijo društva najkasneje do 31. januarja istega leta in ga dostavijo na oddelek za gospodarstvo.
8. člen
Sredstva turistične krajevne takse v višini 2 točki se namenijo za financiranje urejanja javnih parkov in parkovnih površin.
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe) so dolžne predložiti mesečno poročilo o plačani turistični krajevni taksi na oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina. Poročilo se odda najkasneje do 10. v tekočem mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Poročilo mora obsegati:
– naslov pravne ali fizične osebe,
– nastanitvene zmogljivosti,
– mesec in leto na katerega se poročilo nanaša,
– skupno število nočitev,
– število domačih in tujih gostov (ločen prikaz),
– skupno število gostov, ki so na osnovi 5. člena zakona o turistični taksi oproščeni plačila takse,
– skupno število gostov, ki jim je na osnovi istega člena zakona o turistični taksi ta bila obračunana v višini 50%,
– znesek obračunane in plačane turistične krajevne takse.
10. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor nad odvajanjem turistične krajevne takse določa 11. člen zakona o turistični taksi, ima pravico vpogleda v knjigo domačih in tujih gostov zaradi preverbe o pravilnosti podatkov v poročilu o obračunani in odvedeni turistični krajevni taksi tudi pooblaščeni organ občinske uprave.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če do 10. v tekočem mesecu ne poda ali poda pomanjkljivo poročilo o obračunani in odvedeni turistični krajevni taksi.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne omogočita opravljanje nadzora v smislu določb 5. člena.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi višine krajevne takse, sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina dne 25. 10. 1995.
Št. 332-01/96
Rogaška Slatina, dne 28. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti