Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1699. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1996, stran 2231.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96) je Občinski svet občine Litija na 19. seji dne 9. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Litija za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki, upravljanje s premoženjem občine ter odplačevanje dolgov. Proračun zagotavlja sredstva za financiranje nalog v Občini Litija (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1996, ki so podrobno določene v bilanci prihodkov in odhodkov.
2. člen
Proračun sestavljata splošni del, to je bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in posebni del, to je podrobni pregled odhodkov po namenih z obrazložitvijo.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, nadomestil, pristojbin, drugi prihodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki na ravni občine.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Proračun za leto 1996 se tako določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------
.        Bilanca prihodkov in odhodkov  Račun financiranja
-------------------------------------------------------------------
Prihodki           959,289.054 SIT    18,602.000 SIT
Odhodki            959,289.054 SIT    18,602.000 SIT
Primanjkljaj             0,00 SIT       0,00 SIT
Presežek               0,00 SIT       0,00 SIT
-------------------------------------------------------------------
Račun financiranja Občine Litija za leto 1996 tako obsega prihodke v višini 18,602.000 SIT ter odhodke v višini 18,602.000 SIT. Za pokritje primanjkljaja v višini 18,602.000 SIT oziroma za bilančno uravnoteženje proračuna do konca leta se Občina Litija zadolži v višini 18,602.000 SIT; sklep o zadožitvi sprejme občinski svet.
4. člen
Uporabniki proračuna smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom in, če so izpolnjeni vsi z zakonom, statutom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav; predplačilo je mogoče izvesti ob predhodni pridobitvi soglasja oddelka za finance.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občine drugače določeno.
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna, v skladu s kolektivno pogodbo in zakonom.
Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna. Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo zgolj na podlagi pisnih zahtevkov v skladu z določbami zakona in kolektivne pogodbe.
6. člen
V primeru, da prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali zadrži uporabo teh sredstev.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Litija. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe odgovarjajo vodje oddelkov občinske uprave, ki predlagajo izplačila iz proračuna ter predstojniki zavodov in drugih porabnikov proračuna, vodja oddelka za finance je odgovoren za formalno pravilnost nalogov in odredb.
8. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in uprave občine, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega šolstva, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva, sredstva za subvencije in tekoče prenose v gospodarske javne službe, sredstva za požarno varstvo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za mrliško pregledno službo ter sredstva za druge namene.
9. člen
Sredstva proračuna za posamezne dejavnosti se izplačujejo le na podlagi programa, potrjenega s strani občinskega sveta ali na podlagi pogodbe.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo katere en izvod mora prejeti oddelek za finance.
Sredstva proračuna za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščene osebe naročnika.
Sredstva za investicijske izdatke se lahko realizirajo le na način, določen v prejšnjem odstavku.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela za izvedbo določene naloge in dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ali sklepanju pogodbe ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvedbo naloge, se sredstva prerazporedijo v okviru postavk določene dejavnosti.
11. člen
Zbrana sredstva iz naslova odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se porabljajo za naloge po programu za leto 1996, ki ga sprejme občinski svet. Plan prenesenih in novih nalog se izvaja hkrati, skladno z realizacijo vplačil.
12. člen
Proračunska sredstva za investicije v cestno infrastrukturo se razporedijo v skladu s kriteriji, določenimi v tem odloku.
Asfaltiranje cestnega odseka se izvede v primeru zagotovitve lastnih sredstev s strani KS na območju katere je predvidena modernizacija, v višini, ki zagotavlja pripravo spodnjega ustroja ceste.
Upravičenost do modernizacije cestnega odseka nastopi v primeru dokončne poravnave obveznosti s strani fizičnih oseb, nastalih na podlagi podpisanih pogodb ali drugih aktov, na podlagi katerih je bila vzpostavljena, ne pa tudi poravnana, obveznost do investitorja.
13. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% v obvezno proračunsko rezervo. Izločanje prihodkov v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do konca leta. Proračunska rezerva se uporablja za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin. O navedeni uporabi sredstev odloča občinski svet na predlog župana.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 5/96) ter določbe odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo del (Uradni list RS, št. 19/94, 28/94).
15. člen
O odpisu prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna odloča občinski svet.
16. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni do 28. 2. 1997 županu predložiti poročila o delu, realizaciji programov ter zaključne račune za leto 1996.
Uporabniku, ki ne izpolni pogoja, določenega v prejšnjem odstavku, se za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno izdelati in dostaviti analize poslovanja, ki jih zahteva občinski svet ali župan.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/96).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-5/96
Litija, dne 9. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti