Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1735. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega sistema Rogaška Slatina, stran 2270.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) in 1. člena odloka o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina (sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina dne 25. 10. 1995) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 29. 11. 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega sistema Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega sistema Rogaška Slatina, se ureja oskrba s plinom na območju Občine Rogaška Slatina, zlasti vse pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalcev plina.
Pravilnik ureja:
– naprave dobavitelja in odjemalcev,
– dobavo in kvaliteto plina,
– priključitev na plinovodno omrežje,
– merjenje porabe plina,
– prijavo, odjavo in obračun porabe plina,
– neopravičen odvzem plina,
– prekinitev dobave plina,
– ukrepi za zagotovitev varnosti pri uporabi in dobavi plina,
– obveznosti dobavitelja in odjemalcev plina,
– prehodne in končne določbe.
2. člen
Distributer je pooblaščen dobavljati odjemalcem omrežni plin po določilih in pogojih tega pravilnika.
3. člen
Odjemalec po tem pravilniku je vsaka pravna ali fizična oseba, ki ji dobavitlej na podlagi poprejšnjega pisnega sporazuma dobavlja plin po distribucijskem sistemu.
4. člen
Z odjemalci, ki imajo po določbah tarifnega sistema status pogodbenih odjemalcev, se sklepajo posebne pogodbe.
5. člen
Plinovodni sistem po tem pravilniku sestavljajo srednjetlačni plinovodi, merno-regulacijske postaje, nizkotlačni plinovodi ter industrijski in hišni priključki.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA IN ODJEMALCEV
6. člen
Naprave dobavitelja so:
– srednjetlačni plinovod,
– merno-regulacijske postaje,
– nizkotlačni plinovod,
– industrijski priključki,
– hišni priključki.
7. člen
Srednjetlačni plinovod služi za dovod plina do posameznih oskrbovalnih območij. Na njega se neposredno priključujejo samostojni objekti, industrijski obrati, komunalni objekti, toplotne in tehnološke kotlovnice. Posredno preko regulacijske postaje se priključujejo stanovanjske in poslovne stavbe in večje plinske kotlovnice.
8. člen
Merno-regulacijske postaje so naprave za zmanjšanje tlaka plina v posameznih preskrbovalnih območjih ali stanovanjskih soseskah. Namenjene so za preskrbo nizkotlačnega plinskega omrežja posameznih preskrbovalnih področij ali stanovanjskih sosesk in večjih porabnikov.
9. člen
Nizkotlačni plinovod služi za razvod plina do hišnih priključkov, ki se nanj priključujejo neposredno.
10. člen
Industrijski in hišni priključki so odcepni cevovodi za dovod plina do obrata ali zgradbe, vključno vsi fazonski kosi, armature in požarne pipe.
11. člen
Naprave odjemalca so:
1. notranje razvodno omrežje,
2. notranja plinska instalacija,
3. hišna regulacijska postaja,
4. stanovanjski regulator tlaka,
5. plinomer,
6. plinska trošila.
Vse naštete naprave in napeljave so last investitorja oziroma odjemalca, ki jih zgradi na lastne stroške v soglasju z dobaviteljem plina.
Nemerjeni del plinske hišne instalacije, vključno z merno-regulacijsko postajo, preide z dnem pričetka uporabe plina v upravljanje dobavitelja.
O tem se z odjemalci sklene poseben sporazum oziroma pogodba.
12. člen
Hišni plinski priključki, ki bodo zgrajeni zavezancem samoprispevka v času 10 let od začetka zbiranja samoprispevka, so last investitorja gradnje distribucijskega omrežja in se prenesejo v upravljanje na enak način, kot zgrajeno distribucijsko omrežje.
13. člen
Požarna pipa je glavni zaporni element, s katerim se zapre dovod plina v zgradbo oziroma razvod v zgradbi. Nameščena je na zunanji strani zgradbe v zaščitni omarici nadometne ali podometne izvedbe.
Požarna pipa mora biti nameščena na vedno dostopnem mestu in vidno označena s trajnim napisom.
Mesto namestitve in vrsto zapornega organa, ki služi kot požarna pipa, določi projektant plinske instalacije po navodilih dobavitelja plina in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
14. člen
Hišna regulacijska postaja ali regulator je naprava za zmanjšanje tlaka v posamezni zgradbi. Stanovanjski regulator tlaka je naprava za zmanjšanje tlaka plina v posameznem stanovanju.
15. člen
Notranja plinska instalacija zajema vso plinovodno napeljavo od požarne pipe do plinskih trošil.
16. člen
Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina. Nameščajo se lahko na objekt odjemalca v nadometni ali podometni izvedbi, ali v hodniku večstanovanjske stavbe v zaščitni omarici, ki je lahko tudi skupinska za več stanovanj.
17. člen
Plinska trošila so vse naprave in kurišča, ki so priključena na plinsko instalacijo in trošijo plin.
III. DOBAVA IN KVALITETA PLINA
18. člen
Dobavitelj se obvezuje trajno in nepretrgoma zagotavljati potrebni obratovalni tlak na odcepu hišnega priključka oziroma srednjetlačnega plinovoda ter zagotavljati funkcionalno sposobnost plinovodnega omrežja.
19. člen
Dobavitelj plina kot upravljalec distributivnega omrežja je dolžan popravila, vzdrževalna dela, rekonstrukcije omrežja in obnovo plinovodov izvajati tako, da se trajanje prekinitve dobave plina spravi na najmanjšo možno mero.
20. člen
V primeru nastanka okvare je dobaviteljeva dolžnost obvestiti javnost z napovedjo časa, potrebnega za odpravo okvare.
21. člen
Za stalno kvaliteto plina skrbi glavni dobavitelj zemeljskega plina “Geoplin” d.d. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO PLINOVODNO OMREŽJE
22. člen
Dobavitelj plina izdaja soglasje k priključitvi objekta na javno plinovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: JPO), ter izdaja dovoljenja za začetek obratovanja plinskih naprav na podlagi predhodne ugotovitve sposobnosti plinske instalacije za obratovanje.
23. člen
Investitor novogradnje ali lastnik obstoječe stavbe oziroma stanovanja, ki želi priključiti svoj objekt na javno plinovodno omrežje, mora dobavitelja pisno zaprositi za soglasje k priključitvi na javno plinovodno omrežje.
Vlogi je treba priložiti:
– opis namena uporabe plina in predvideno priključno moč (v nadaljnjem besedilu: PM),
– mapno kopijo parcele z vrisano situacijo objekta ali lokacijsko dokumentacijo,
– gradbeno dovoljenje,
– projekt za izvedbo (PZI) notranje plinske instalacije in hišnega priključka, če PM presega 50 kW,
– potrdilo o plačilu prispevka za priključitev objekta na JPO.
Dobavitelj izda pisno soglasje, kjer bodo podani pogoji za priključitev objekta na JPO.
24. člen
Lastniki obstoječih objektov in etažni lastniki stanovanj, ki želijo priključiti svoj objekt na plinovodno omrežje, če predvidena priključna moč (PM) hišnega priključka (HP) in instaliranih trošil ne presega 50 kW, k vlogi za soglasje priložijo vse kar je navedeno v 23. členu razen PZI.
Za prevzem teh instalacij zadostuje med ostalim shematični prikaz stanja izvedenih del.
25. člen
Stanovalci objektov, ki niso lastniki, lahko zaprosijo za priključitev objekta oziroma stanovanja na JPO pod pogojem, da vlogi priložijo še soglasje upravljalca ali lastnika objekta ali stanovanja.
26. člen
Pred izdajo dovoljenja za puščanje plina v hišno instalacijo, bo dobavitelj opravil pregled hišne plinske instalacije (v nadaljnjem besedilu: HPI) in ugotovil njeno sposobnost za obratovanje.
To bo opravljeno v prisotnosti in po naročilu izvajalca HPI.
27. člen
Po ugotovitvi sposobnosti HPI za obratovanje, bo dobavitelj plina izvršil montažo merno-regulacijskega kompleta, plinske omarice in izvršil tlačni preizkus.
Po ugotovitvi sposobnosti HPI za obratovanje, daje dobavitelj dovoljenje za spuščanje plina in zagon trošil ter sklene pogodbo o dobavi in odjemu plina.
Pri tem je odjemalec dolžan predložiti naslednjo dokumentacijo:
– gradbeno dovoljenje za kotlovnice s priključno močjo nad 50 KW,
– projekt izvedenih del (PID) oziroma izjavo nadzornega organa investitorja, da med izvedbo ni bilo odstopanj od predloženih projektov (PZI).
Za hišne plinske priključke s priključno močjo, manjšo od 50 KW, namesto PID zadostuje skica izvedbe notranje plinske instalacije s podatki o trošilih, ki jo izdela izvajalec plinske inštalacije,
– potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster podzemnih napeljav,
– dokazilo o sposobnosti plinske instalacije za obratovanje, katerega osnovni sestavni del je:
1) izjava pristojnega dimnikarskega podjetja o funkcionalnem preizkusu dimovodnih in prezračevalnih naprav,
2) odločba o registraciji podjetja za izvajanje plinovodnih instalacij (REI Ljubljana),
3) atesti varilcev, vgrajenega materiala, varilne žice,
4) zapisnik o opravljenem tlačnem in trdnostnem preizkusu,
5) potrdilo o plačilu prispevka za priključitev objekta na JPO, ki ga bo zavezancem samoprispevka izdala M-KS Rogaška Slatina.
28. člen
Posamezni lastniki stanovanjskih objektov, stanovalci ali upravitelji stavb, katere so priključene na toplovod daljinskega ogrevanja, lahko zaprosijo dobavitelja za priključitev objekta na JPO le za potrebe kuhanja in priprave sanitarne tople vode, ne pa za potrebe ogrevanja stanovanjskih prostorov.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, lahko stanovalci pristopijo spremembi načina ogrevanja, vendar le pod pogojem:
– da vsi brez izjeme hkrati pristopijo posegu,
– da so vsi pripravljeni, razen stroškov napeljave hišne plinske instalacije z notranjim razvodom, nositi še stroške ukinitve toplotne postaje posamezne enote.
29. člen
Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo priključne moči. Priključna moč je enaka vsoti nazivnih moči vseh priključenih plinskih trošil.
Dobavitelj je dolžan dati investitorju ali odjemalcu pisno soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči, če so zahteve v prošnji usklajene s pogoji tega pravilnika in če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav in ekonomičnost dobave. V nasprotnem primeru mora dobavitelj pisno obrazložiti, zakaj ne soglaša s priključitvijo oziroma spremembo priključne moči.
Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo plina šele potem, ko je investitor oziroma odjemalec izpolnil vse pogoje iz soglasij.
30. člen
Dobavitelj plina daje smernice za izdelavo tehnične dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in napeljav, na področju mesta Rogaška Slatina.
31. člen
V večstanovanjskih hišah hišne priključke in notranje razvode plinske instalacije do plinomera izvede dobavitelj kot lastnik nemerjenega plina, z njegovim soglasjem pa tudi instalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter razpolagajo s potrebnimi strokovnimi kadri (v nadaljevanju “ostali izvajalci”).
32. člen
Izvajalci, ki izvajajo hišno plinsko instalacijo ali njene posamezne dele, so dolžni po končanih delih izvesti vse predpisane preizkuse instalacije na trdnost in tesnost, kakor tudi zagotoviti tehnično neoporečnost plinske instalacije.
Po končanih preizkusih hišne plinske instalacije mora o rezultatih izvajalec izdati pisno izjavo o sposobnosti plinske instalacije za obratovanje, izdelati posnetek razvoda plinske instalacije z navedbo tipa trošila in njegove nazivne moči, predložiti ateste materiala in varilcev ter lastno registracijo za izvajanje plinske instalacije.
33. člen
Dobavitelj ima pravico in dolžnost v predpisanih rokih na stroške lastnika ali upravljalca izvesti preizkus sposobnosti plinske instalacije za obratovanje in funkcionalni preizkus plinskih trošil. Roke za tovrstne preizkuse predpiše pristojni inšpekcijski organ.
To pravico in dolžnost ima dobavitelj tudi v vseh primerih, ko obstaja utemeljen sum o nepravilnosti na plinski instalaciji ali funkcionalnosti trošil.
V teh primerih je dobavitelj dolžan prekiniti dobavo plina, dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.
34. člen
Hišni priključki in notranja plinska instalacija so naprave potrošnika in se izvedejo na njegov račun oziroma na račun investitorja. Enako se na račun potrošnika montira merno-regulacijski set s plinsko omarico, katera se s pogodbo prenesejo v upravljanje in vzdrževanje dobavitelju. Odjemalec plina je dolžan poskrbeti za vzdrževanje hišnih instalacij na lastne stroške.
V. MERJENJE PORABE PLINA
35. člen
Odjemno mesto je plinomer, ki meri porabo plina odjemalca ali več odjemnikov, če se ti oskrbujejo preko skupnega plinomera.
36. člen
Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin plina so plinomeri in korektorji in jih odčitava dobavitelj:
– za obračun dobavljenih količin plina,
– na posebno zahtevo odjemalca, vendar na stroške odjemalca,
– ob vsaki spremembi cene.
37. člen
Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja, vzdrževanja in zamenjave plinomera.
Odjemalec, ki je uporabnik plinske kotlovnice s priključno močjo nad 50 KW, mora izročiti dobavitelju ključ kotlovnice, ki ga dobavitelj hrani v omarici, nameščeni ob vhodu v kotlovnico in jo je možno odpreti samo s ključem dobavitelja.
38. člen
Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi odčitka plinomera. Pri odjemalcih, ki imajo plinomere nameščena na delu instalacije, kjer je nadtlak plina večji od 30 mbar, se količina dobavljenega plina izmeri s prigrajenim korektorjem ali izračuna s pomočjo korekturnega faktorja. Korekturni faktor je pretvornik, ki s plinomerom izmerjene količine pretvori v količine pri standardnih pogojih (288,15 K in 1,01325 bar).
39. člen
Če dobavitelj zaradi odsotnosti odjemalca, ni mogel odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na osnovi dobaviteljevega obvestila javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka plinomera, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine plina glede na dobavo plina v preteklem obdobju, z upoštevanjem dinamike dobave.
40. člen
Če se ugotovi, da so zaradi okvar merilne naprave, ki so nastale brez krivde odjemalca, količine dobavljenega plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov, izmerjena količina sporazumno popravi za čas od zadnje kontrole plinomera do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec rabil plin v času, ko so merilne naprave nepravilno registrirale količine dobavljenega plina.
Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pravilno registrirale dobave, določi na osnovi srednjih vrednosti dobavljenih količin v obdobju pred nastankom okvare in v obdobju po odstranitvi okvare, z upoštevanjem dinamike dobave.
41. člen
Plinomere dobavitelj dobavi in namesti vsakemu novemu odjemalcu na njegove stroške. Tip, velikost in mesto namestitve plinomera določi projektant s soglasjem in po navodilu dobavitelja. Vsi plinomeri morajo imeti veljaven žig od pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
Po namestitvi morajo biti plinomeri plombirani tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe plombe.
42. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo plinomerov lahko opravlja samo dobavitelj plina.
VI. PRIJAVA, ODJAVA IN OBRAČUN PORABE PLINA
43. člen
Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov opravlja dobavitelj plina v skladu z veljavno zakonodajo.
44. člen
Če je pri odjemalcu zaradi instaliranja novih plinskih naprav potrebno zamenjati plinomer z novim večje kapacitete, nosi stroške nabave in zamenjave plinomera odjemalec.
45. člen
Dobavitelj in odjemalec imata, poleg rednih pregledov po 34. členu teh pogojev, vedno pravico kontrolirati točnost plinomera. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost plinomera izven dopustnih meja, plača stroške pregleda dobavitelj, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.
46. člen
Odjemalci plina po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki jim dobavitelj dobavlja plin na osnovi pogodbe o dobavi in odjemu plina za določen ali nedoločen čas.
Fizične osebe so lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš oziroma najemniki stanovanjskih prostorov.
47. člen
Dobavitelj in odjemalec morata obnoviti pogodbo o dobavi in odjemu plina najkasneje v 30 dneh pred njenim potekom. Kolikor tega ne storita, se nadaljnja dobava plina začasno prekine, če s pogodbo to ni drugače določeno.
48. člen
Odjemalec je dolžan sporočati spremembe svojega statusa, naslova ali spremembo odjemalca najkasneje v petnajstih dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo potrebnih dokumentov.
49. člen
Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju odjavo plina vsaj 15 dni pred prekinitvijo odjema, kolikor ni s pogodbo določen drugačen odpovedni rok.
Če odjemalec tega ne stori, se vse obveznosti odjemalca prenesejo na lastnika ali upravljalca prostorov, kjer se nahaja plinomer.
Dobavitelj je dolžan odčitati plinomer v osmih dneh od prejema odjave.
Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do tega odčitka.
Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške dobave od zadnjega odčitka plinomera.
50. člen
Obračun dobavljenega plina se vrši na podlagi odčitka plinomera. Dobavitelj obračunava dobavljeni plin po določbah tarifnega sistema za prodajo plina iz distribucijskega sistema dobavitelja.
Dobavitelj bo odčital stanje plinomera:
1. mesečno – pri odjemalcih plina, ki so uvrščeni v I. in II. tarifni razred,
2. po določilih pogodbe, pri odjemalcih plina s katerimi ima dobavitelj sklenjeno posebno pogodbo o dobavi,
3. večmesečno, letno – se lahko vrši popis plinomerov pri individualnih porabnikih, če se za to sporazumeta odjemalec in dobavitelj.
Pri teh odjemalcih bo izvršen popis plinomerov ob določenem času. Dobavitelj bo pošiljal akontacije, konec leta pa bo izvršen dejanski letni obračun.
Porabljeni plin plačuje potrošnik praviloma enkrat mesečno v osmih dneh po prejemu računa dobavitelja. Če potrošnik porabljenega plina ne plača niti v osmih dneh po prejemu opomina, mu lahko dobavitelj odklopi plin, če ga je v opominu opozoril na take posledice.
Potrošnik lahko ugovarja zoper račun dobavitelja za porabljeni plin, najpozneje v osmih dneh po njegovem prejemu.
VII. NEOPRAVIČEN ODJEM PLINA
51. člen
Za neopravičeni odjem plina se šteje vsaka poraba plina, ki ni merjena s plinomerom, ki je opremljen z veljavnim žigom urada za kontrolo meril in plemenitih kovin in poraba, ki nastopa pri:
– odjemu plina iz plinovodnega sistema brez plinomera,
– odjemu plina pred plinomerom,
– odjemu plina z obhodom mimo plinomera,
– nedopustnih posegih na plinomeru.
52. člen
Če po krivdi odjemalca ni mogoče ugotoviti časa trajanja neopravičenega odjema plina, se neopravičeni odjem obračuna od dneva, ko je odjemalec sklenil z dobaviteljem sporazum o dobavi plina oziroma od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča.
53. člen
Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna iz nazivne, priključne moči plinskih trošil ob upoštevanju naslednjih ur dnevne porabe plina:
– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelce,
– 24 ur dnevno za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za vsa trošila, ki služijo za ogrevanje prostorov,
– pri drugih trošilih v industriji v odvisnosti od števila delovnih izmen, 8, 16 ali 24 ur, oziroma od obratovalnih ur posameznih trošil.
VIII. PREKINITEV DOBAVE PLINA
54. člen
Dobavitelj sme brez odškodnine znižati običajni tlak plina, omejiti ali prekiniti dobavo plina in spremeniti sestav plina pri nastopu višje sile in v naslednjih primerih:
– pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah dobavitelja,
– pri priključevanju novih odjemalcev na plinsko omrežje,
– pri priključevanju novih delov plinskega omrežja,
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komunalnih napeljav,
– v primeru višje sile.
Znižanje tlaka plina in omejitev dobave ali prekinitev dobave plina sme trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.
55. člen
Dobavitelj lahko takoj in brez predhodnega opozorila na stroške odjemalca oziroma lastnika ali upravljalca zgradbe prekine dobave plina v naslednjih primerih:
– če naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost okolice,
– če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,
– če odjemalec namerno poškoduje naprave dobavitelja,
– če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plinovodni napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,
– če se neopravičeno odjema plin,
– če odjemalec ne dovoli dobavitelju dostopa do plinomera,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz teh pogojev,
– če odjemalec prodaja plin drugemu potrošniku po višji ceni kot je določena in brez vednosti dobavitelja,
– če je plomba na plinomeru poškodovana ali nasilno odstranjena,
– če odjemalec v celoti ne plača dobavljenega plina in ne poravna drugih finančnih obveznosti do dobavitelja,
– če odjemalec ne dovoli dobavitelju izvedbe funkcionalnega preizkusa plinske inštalacije,
– če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno in varno obratovanje.
IX. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA
56. člen
Če se v prostoru zazna vonj po plinu je treba takoj ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred plinomerom ter odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači.
Morebitnega ponesrečenca je treba prenesi na svež zrak, mu nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika. V vsakem primeru je treba o uhajanju plina takoj ali nemudoma obvestiti dobavitelja plina.
57. člen
V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z mešanico plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plamenom, tlečo cigareto ipd., niti se ne sme vklapljati ali izklapljati električnih stikal. Uporaba telefona v takih prostorih je nedopustna.
Prepovedano je iskanje netesnih mest na plinski napeljavi in na napravah s plamenom. Netesna mesta se smejo iskati s premazovanjem z milnico ali s posebnimi instrumenti.
58. člen
Če vonj po plinu ne izgine niti po tem, ko je pipa pred plinomerom zaprta ter prostor dobro prezračen in če napake ni mogoče takoj odstraniti, je treba zapreti požarno pipo na vstopu hišnega priključka v stavbo ali plinsko pipo na cesti ter stanovalcem prepovedati zadrževanje v ogroženih prostorih.
Pipo pred plinomerom ali požarno pipo mora zapreti ali poskrbeti da se zapre tisti, ki je uhajanje plina zaznal.
59. člen
Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je treba takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti. Istočasno je treba o tem obvestiti tudi dobavitelja plina.
60. člen
Zaprto požarno pipo na hišnem priključku sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni delavec dobavitelja plina, po prehodnem preizkusu plinskih naprav.
61. člen
Plinska pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske pipe ali diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske pipe pravokotno na smer cevi.
62. člen
Ko dobavitelj plina obvesti odjemalca, da je zaradi višje sile ali drugih razlogov začasno zmanjšan tlak plina v plinskem omrežju, plameni na trošilih ne smejo goreti brez nadzorstva. Če plamen na plinskem trošilu ugasne, je treba takoj zapreti pipo pred trošilom. Plinska pipa se sme odpreti šele potem, ko se je tlak plina normaliziral. To velja tudi, ko je zaradi prenizkega tlaka ugasnil prižigalni plamenček na plinskem trošilu (vodni grelnik, peči, kotli za centralno kurjavo, sobne ogrevalne peči itd.).
63. člen
Dokler se zazna duh po plinu oziroma dokler se plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske pipe pred trošili zaprte. Da ne bi prišlo do nesreče, se je potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plih ne uhaja, kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.
64. člen
Vsi stanovalci hiše, kjer so nameščene plinovodne napeljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinskimi pipami in trošili, seznanjeni z mestom namestitve požarne pipe na vstopu hišnega priključka v stavbo in ukrepih pri uhajanju plina.
Poučevanje na zahtevo odjemalcev o ravnanju s plinskimi pipami in trošili, glede na varnost pri uporabi plina, opravi dobavitelj. Za način poučevanja se sporazumno dogovorita odjemalec in dobavitelj.
65. člen
Navodila za posluževanje, uporabo in vzdrževanje plinskih trošil je dolžan izdelati izvajalec instalacij oziroma dobavitelj opreme.
Seznanjanje stanovalcev z mestom namestitve požarne pipe in ukrepi v primeru uhajanja plina, je dolžnost hišnega sveta ali upravljalca stavbe.
V primeru nejasnosti in na željo lastnika ali upravljalca objekta, je dobavitelj dolžan izdelati pisno navodilo v smislu tega člena.
Pred izdajo dovoljenja za priključitev, mora dobavitelj vročiti odjemalcu navodila z ukrepi v smislu določil tega pravilnika, za zagotovitev varnosti pri uporabi plina. Odjemalec mora podpisati izjavo o prejemu tega pravilnika in se zavezati, da bo poskrbel za seznanitev vseh stanovalcev hiše z navodili.
66. člen
Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih instalacij in trošil, je dolžan izdati izvajalec inštalacij oziroma dobavitelj opreme.
Odjemalec, ki zapusti stanovanje, je po demontaži plinskih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh priključnih mest na plinovodni inštalaciji.
67. člen
Napake na hišni plinski inštalaciji lahko popravljajo samo inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter razpolagajo z zahtevanim strokovnim kadrom.
Vse napake ali predvidene spremembe na hišni plinski instalaciji, je odjemalec dolžan javiti dobavitelju.
Popravila plinskih trošil lahko izvajajo vsa instalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni pri proizvajalcu plinske opreme.
X. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA
68. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna in zadostna dobava plina,
– izdajanje pristankov za uporabo plina in soglasij h gradnji in priključitvi,
– dajanje smernic za izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in inštalacij,
– opravljanje rednih in izrednih pregledov hišne plinske inštalacije,
– odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogrožajo življenje in premoženje odjemalcev ter okolice,
– pregled in kontrola plinomerov,
– zamenjava dotrajanih plinomerov,
– občasna kontrola pri odjemalcih, ki plina ne uporabljajo, imajo pa vgrajeno plinsko instalacijo,
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in omejitvi ali prekinitvi dobave plina,
– seznanjanje odjemalcev z navodili o ukrepih za zagotovitev varnosti pri uporabi plina.
69. člen
Obveznosti odjemalca plina oziroma lastnika plinske instalacije so predvsem naslednje:
– redna poravnava plačilnih obveznosti,
– kontrola obratovalne sposobnosti plinskih instalacij in kontrola plinskih trošil v predpisanih rokih,
– kontrola nad požarnimi pipami,
– skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last,
– preureditev oziroma sanacija plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova kvaliteta neustrezna ali če se spremeni kvaliteta plina,
– razumno trošenje plina kot vira energije,
– odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem,
– dovoljenje in omogočanje dobavitelju opravljanje pregledov plinskih trošil in preizkusov plinskih naprav ter napeljav v njegovi lasti, ne glede na to, če plin uporablja ali ne,
– dajanje podatkov o uporabi plina in odjemalcih, ki jih dobavitelj potrebuje za statistične in druge obdelave,
– zavarovanje in začepljenje inštalacij, če preneha uporabljati plin,
– javljanje vseh okvar in predvidevanih sprememb na hišni plinski inštalaciji,
– obveščanje, če se sumi, da je v nedostopnih prostorih plin,
– uporaba samo tistih plinskih trošil in opreme, ki imajo veljaven atest za uporabo,
– da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo odrasla in strokovno poučena oseba.
70. člen
Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) odjemalca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in delo ter njegovo okolje, je nedopustno.
Zaradi škodljivega ali nevarnega ravnanja sta odjemalec in dobavitelj odgovorna, kazensko in odškodninsko, po veljavnih predpisih.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
71. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 331-12/95
Rogaška Slatina, dne 29. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti