Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1693. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Krško, stran 2224.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 5. in 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 16. seji, dne 9. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Krško natančneje določa:
– organizacija, pripravljanje in delovanje civilne zaščite in drugih sil zaščite in reševanja ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v vojni.
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju;
– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih.
2. člen
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v Občini Krško temelji na:
– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo zaščito in reševanje;
– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za osebno in vzajemno zaščito;
– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov za zaščito in reševanje, predvsem javnih služb, ki delujejo na področju občine.
– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje;
– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih sestavov Gasilske zveze in PGE Krško, občinskega odbora RK in po potrebi drugih društev in organizacij državljanov, ki lahko opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;
– organiziranju, pripravah in delovanju poverjenikov, enot, služb in štabov za civilno zaščito;
– pripravah občinskih organov za izvajanje in vodenje ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti;
– pripravah, organizaciji in permanentnem delovanju občinskega centra za obveščanje oziroma koriščenju uslug Regijskega centra za obveščanje Krško za odkrivanje, spremljanje in obveščanje o nevarnostih.
Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja z organizacijskimi in drugimi pripravami, usposobljenostjo ter enotnim vodenjem akcij zaščite in reševanja v krajevnih skupnostih in v občini.
3. člen
Naravne in druge hude nesreče, zaradi katerih se v Občini Krško aktivirajo sile za zaščito in reševanje, so: potresi, poplave, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše, razpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in podjetja niso zmožne same obvladati nesreče ali nezgode.
V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v vojni.
II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
4. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih in drugih delovnih in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja krajevno pristojen štab za civilno zaščito, vodja intervencije gasilske ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem območju ali poverjenik za civilno zaščito.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab za civilno zaščito ali poverjenik za civilno zaščito.
Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito,
– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljajo komplete za osebno zaščito,
– izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje.
III. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
5. člen
Zaradi ogroženosti se v Občini Krško pripravljajo, organizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob potresih iz ruševin in jam,
– zaščita in reševanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško,
– zaščita in reševanje ob izbruhu klora v tovarni celuloze in papirja v Krškem,
– prva medicinska pomoč,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– prva veterinarska pomoč,
– zaklanjanje,
– evakuacija,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi
– asanacija.
6. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravljanje posledic.
V miru izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, splošno reševalne službe ter enote in štabi za civilno zaščito (v primeru večjih naravnih in drugih nesreč).
IV. PODJETJA IN ZAVODI TER DRUGE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI, POMEMBNE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
7. člen
Kot podjetja, katerih dejavnosti so pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Krško, se določijo:
– Poklicna gasilska enota Krško, za gašenje vseh vrst požarov in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah,
– Komunalno stavbeno podjetje “Kostak” Krško, za opravljanje nalog tehničnega reševanja in asanacije,
– Zdravstveni dom Krško, za opravljanje nalog organizacije in dajanja prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
– Dolenjsko-posavski veterinarski zavod Novo mesto - Veterinarska postaja Brestanica, za opravljanje nalog prve veterinarske pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in organizacijo odvoza živine,
– IGM Sava Krško, za opravljanje nalog tehničnega reševanja in odstranjevanja ruševin,
– “Evrosad” Krško, za opravljanje nalog dekontaminacije tehnike, objektov in zemljišč,
– Nuklearna elektrarna Krško, za opravljanje nalog RKB zaščite in nesreč z nevarnimi snovmi,
– Elektrarna Brestanica, za reševanje in dekontaminacijo v primeru nesreč z nevarnimi snovmi (derivati),
– Tovarna celuloze in papirja Krško, za opravljanje nalog reševanja in dekontaminacije v primeru nesreče z nevarnimi snovmi (klora),
– Rudnik Senovo v zapiranju, za tehnično reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
– Transport Krško, za vse vrste potrebnih prevozov ob naravnih in drugih nesrečah,
– Pionir Standard d.d. Novo mesto, Enota Krško, za intendantsko podporo.
Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med naštetimi podjetji in Občino Krško podpišeta odgovorna oseba v podjetju (direktor) in župan Občine Krško.
Navedena podjetja, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje v Občini Krško, imajo naslednje naloge:
– skrbijo za strokovno usposabljanje delavcev za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– izvajajo aktiviranje svojih delavcev za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– skrbijo za materialno tehnično opremljenost skupin delavcev za učinkovito izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– izvajajo druge priprave, ki omogočajo uspešno delovanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah,
– sile in sredstva podjetij, ki jih je določil svet občine, se pojmujejo kot sile in sredstva podjetij, ki so hkrati sile in sredstva za zaščito in reševanje za potrebe občine oziroma župana in občinskega štaba za civilno zaščito.
Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druga podjetja, ustanove in posameznike, potrebne za izvajanje dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč.
V. SPLOŠNE REŠEVALNE SLUŽBE IN SODELOVANJE DRUŠTEV TER DRUGIH ORGANIZACIJ DRŽAVLJANOV PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU
8. člen
Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukrepov ob velikih požarih in nesrečah, ki jih določa ta odlok, izvajajo PGE Krško in operativne gasilske enote civilne zaščite Krško.
Zaradi večje operativnosti, se delovanje operativnih gasilskih enot civilne zaščite prilagaja obstoječi gasilski organizaciji - teritorialna oziroma sektorska organiziranost.
Operativne gasilske enote civilne zaščite se popolnjujejo iz članstva obstoječih prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Krško.
Sestav in število operativnih gasilskih enot civilne zaščite na območju Občine Krško, določi župan na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
Prostovoljna gasilska društva, ki so udeležena v reševalnih akcijah, imajo pristojnosti splošnih reševalnih enot.
Za organizacijo, strokovno usposabljanje in druge operativne priprave operativnih gasilskih enot in prostovoljnih gasilskih društev, skrbijo Gasilska zveza Krško in občinski štab za civilno zaščito.
9. člen
Gasilska zveza Krško in prostovoljna gasilska društva v občini, opravljajo svoje naloge v vseh situacijah do trenutka, ko je obseg elementarne ali druge nesreče tako obsežen, da je potrebno aktivirati tudi druge enote in službe civilne zaščite.
O aktiviranju enot in služb civilne zaščite Krško, odloča župan ali poveljnik za civilno zaščito Občine Krško oziroma pooblaščeni član štaba za civilno zaščito.
Operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki gasilskih društev, ki so že določeni s strani Gasilske zveze Krško.
10. člen
V krajevnih skupnostih, kjer je več operativnih gasilskih enot ( prostovoljnih gasilskih društev), ki so angažirane v izvajanju zaščitnih in reševalnih nalog, aktivnosti vodi in poveljuje vsem poveljnik najmočnejšega gasilskega društva (oziroma nosilnega društva).
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju več krajevnih skupnosti oziroma na območju sektorja, aktivnosti vodi in vsem poveljuje sektorski poveljnik (če je aktiviran župan ali OŠCZ Krško, le-ta vodi aktivnosti zaščite in reševanja, operativnim gasilskim enotam pa poveljuje sektorski poveljnik).
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju celotne Občine Krško, vse aktivnosti ob večjih nesrečah in katastrofah organizira in vodi župan ali poveljnik za civilno zaščito Občine Krško, operativnim gasilskim enotam civilne zaščite in prostovoljnim gasilskim društvom pa poveljuje poveljnik Gasilske zveze Krško ali pooblaščeni član poveljstva GZ.
Kadar pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti nastopa PGE Krško, vsem prisotnim gasilskim enotam poveljuje v strokovnem vodenju poveljnik PGE Krško (pooblaščeni poveljujoči) v sodelovanju s poveljnikom Gasilske zveze Krško.
11. člen
Drušva, katerih dejavnost je pomembna za izvajanje nalog zaščite in reševanja v Občini Krško, so:
1. Radioklub “Krško” in “Prekopa” - za vzpostavitev in organizacijo UKV zvez za potrebe zaščite in reševanja,
2. Društvo potapljačev “Vidra” Krško - za reševanje na vodah,
3. “Klub jamarjev Kostanjevica” - za reševanje iz jam in ruševin,
4. Planinsko društvo “Bohor” Senovo - za postavitev začasnih bivalnih naselij,
5. Taborniški rod “Sivi dim” Krško in “Tiha dolina” Kostanjevica,
12. člen
Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med naštetimi društvi in Občino Krško podpišeta predsednik društva in župan.
Za nemoteno izvajanje nalog zaščite in reševanja, se društvom pomaga v sodelovanju z Upravo za obrambo Krško - izpostava Krško, z ustreznim razporejanjem kadrov v enote civilne zaščite.
13. člen
Občinski odbor Rdečega križa Krško, poleg rednih dejavnosti, ki sovpadajo z zaščito in reševanjem, organizira poizvedovalno službo za primer večjih nesreč.
OORK Krško zagotavlja stalno pripravljenost in operativno sposobnost pripadnikov poizvedovalne službe.
VI. ENOTE IN ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE
a) Enote civilne zaščite
14. člen
Enote civilne zaščite so v Občini Krško posebej organizirane in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.
Enote civilne zaščite organizirajo vse krajevne skupnosti in tista podjetja in zavodi, ki zaposlujejo na enotnem delovnem prostoru več kot 80 delavcev, oziroma tista, ki jih določi s svojim sklepom župan na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
Enote civilne zaščite lahko organizirajo podjetja, zavodi in druge organizacije tudi po lastni odločitvi.
Enote civilne zaščite so splošne in specializirane.
Splošne enote civilne zaščite organizirajo v Občini Krško za izvajanje manj zahtevnih ukrepov zaščite in reševanja podjetja, zavodi in druge organizacije ter krajevne skupnosti, ki na svojem območju nimajo gasilskega društva oziroma, če ti sestavi niso zadostni.
Specializirane enote civilne zaščite na območju Občine Krško organizirajo za izvajanje posameznih ukrepov zaščite in reševanja večja podjetja, zavodi in druge organizacije, krajevne skupnosti in občina, na podlagi ocene ogroženosti.
15. člen
V Občini Krško so za izvajanje posameznih ukrepov oziroma nalog zaščite in reševanja zadolžena podjetja iz 7. člena in društva iz 11. člena odloka, s katerimi župan podpiše pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.
Zaradi potencialne ogroženosti jedrske nesreče v NE Krško, nesreče s klorom v tovarni celuloze in papirja Krško ter nevarnosti potresa, se v Občini Krško formirajo naslednje specializirane enote CZ:
– oddelek za RBK zaščito in
– ekipa za akustično izvidovanje.
b) Štabi za civilno zaščito
16. člen
Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Krško, krajevni skupnosti in podjetjih, se imenujejo štabi za civilno zaščito.
Občinski štab za civilno zaščito in štabe za civilno zaščito v krajevnih skupnostih, imenuje s svojim sklepom župan.
Štab za civilno zaščito v organizacijah oziroma podjetjih in zavodih, imenuje organ upravljanja (direktor).
17. člen
Štabi za civilno zaščito opravljajo naslednje naloge:
– ocenjujejo ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč na svojem območju,
– izdelujejo in spremljajo načrte za delovanje civilne zaščite,
– predlagajo županu organizacijo civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja v občini,
– usmerjajo usposabljanje pripadnikov civilne zaščite,
– po pooblastilu župana odrejajo, organizirajo in vodijo izvajanje zaščitnih in reševalnih akcij ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter v vojni.
18. člen
Občinski štab za civilno zaščito Občine Krško vodi delovanje vseh štabov in poverjenikov civilne zaščite na območju občine, štab za civilno zaščito krajevne skupnosti vodi delovanje vseh štabov, poverjenikov in enot civilne zaščite na območju krajevne skupnosti, štab za civilno zaščito podjetja pa vodi zaščitne in reševalne aktivnosti v podjetju.
Na območju Občine Krško se ustanovijo štabi za civilno zaščito:
A: občina - Občinski štab za civilno zaščito
B: krajevne skupnosti: štab za CZ krajevne skupnosti v KS: Krško, Kostanjevica, Leskovec, Senovo, Brestanica.
V drugih krajevnih skupnostih: Dolenja vas, Raka, Koprivnica, Gora, Krško Polje, Podbočje, Rožno-Presladol, Senuše, Veliki Trn, Zdole in Veliki Podlog, se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
Poverjenike civilne zaščite v KS in njihove namestnike, s svojim sklepom imenuje župan.
C: podjetja, organizacije in zavodi: NE Krško, tovarna celuloze in papirja Krško, Evrosad Krško, Elektrarna Brestanica.
19. člen
V podjetjih, zavodih, ustanovah in delovnih enotah, ki nimajo štabov za civilno zaščito in je več kot 10 zaposlenih, se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
Župan s svojim sklepom določi podjetja v občini, ki morajo imenovati poverjenike civilne zaščite. Poverjenika imenuje organ upravljanja (direktor).
20. člen
V Občini Krško se imenujejo poverjeniki civilne zaščite za naslednje stanovanjske bloke oziroma naselja:
I. BRESTANICA
Za stanovanjske bloke v ulicah:
– Cesta Prvih borcev št. 6, 14, 19, 21, 23, 25, 31,
– Cesta izgnancev št.5,
– Elektrarniška ul. št. 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
II. KRŠKO
1. Za stanovanjske bloke v ulicah (rajon št.1)
– CKŽ št. 29, 30, 48, 49, 59,
– Pod goro št. 5, 8, 17, 2a, 4a, 4b, 4c, 4d,
– Dalmatinova ul. št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
– Valvazorjevo nabrežje 7.
2. Za stanovanjske bloke v Gubčevi ulici (rajon št.2)
– št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
3. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.3)
– C. 4. julija št. 18, 18a, 40a, 40b, 44, 46, 48, 50,
– Kolodvorska ul. št. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b,
– Prešernova ul.št. 4a, 4b.
4. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.4)
– C.4.julija št.52, 52a, 54, 60, 60a, 58a.
5. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.5)
– C.4.julija št.62, 62a, 62b, 64, 66,
– Aškerčeva ul. št. 2.
6. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.6)
– C.4.julija št.57, 59, 67,
– Cankarjeva št. 1, 1a, 3, 3a.
7. Za stanovanjske bloke v ulicah:(rajon št.7)
– Zdolska št. 10, 12, 14, 14a, 16, 16a, 16b, 18, 18a, 19, 20, 22, 24, 26,
– Na Resi št. 1, 2,
– Papirniška št. 8, 13, 13a, 15, 15a, 17, 17a,
– Delavska št.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
– Sremiška št.1.
8. Za stanovanjske bloke v Bohoričevi ul.št.:13, 15, 17, 19, (rajon št.8)
III. SENOVO
1. Za stanovanjske bloke v Titovi ulici (I. rajon)
– št. 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 112, 114, 116, 118, 120.
2. Za stanovanjske bloke v ulicah:(II. rajon)
– Cesta kozjanskega odreda št. 1, 3, 5, 6, 12, 18, 5, 21
– Trg rudarjev št.1, 2, 3, 4,
3. Za stanovanjske bloke v Delavski ulici št. (III. rajon) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Poverjenike civilne zaščite v stanovanjskih blokih imenuje s svojim sklepom župan.
Za organizacijo zaščite in reševanja v stanovanjskih blokih, večjih stanovanjskih naseljih, za vzdrževanje zaklonišč, formiranje reševalnih skupin in odpravljanje posledic nesreč, so odgovorni lastniki stanovanj, njihovi upravljalci in poverjeniki CZ.
21. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito v pripravah na zaščito in reševanje:
– vzpodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, delavcev) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite,
– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih ukrepov za zaščito ljudi ter premoženja,
– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za zaščito in reševanje v okolju, v katerem živi (KS) oziroma dela (podjetje),
– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč in naprav ter opozarja pristojne na vzdrževanje zaklonišč (upravnika ali direktorja podjetja),
– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme (RKB zaščite, opreme za gašenje požarov in reševanje iz ruševin, prve medicinske pomoči ter vseh drugih sredstev, ki se nahajajo v objektih in okolju, za katere je zadolžen),
– spremlja in opozarja prebivalce oziroma delavce v podjetjih, na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in premoženje (požar, potres, poplava itd.).
22. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni:
– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in reševanje v KS oziroma podjetju,
– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča nadrejeni štab za civilno zaščito,
– vzpodbuja osebno in vzajemno zaščito prebivalcev, stanovalcev, oziroma delavcev,
– sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vodenju in izvajanju zaščite in reševanja.
23. člen
Ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogrožajo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma, ki lahko povzročijo večje posledice, aktivirajo civilno zaščito poveljniki civilne zaščite ali poverjeniki CZ, poslovodni organi oziroma dežurni funkcionar, pristojen za ukrepanje, katerega pooblasti župan.
Civilna zaščita po aktiviranju deluje po načrtu za delovanje civilne zaščite in po dejanskih potrebah oziroma ukazih župana in nadrejenih štabov za civilno zaščito.
24. člen
Zaščito in reševanje ob vseh manjših nesrečah vodijo samostojno vodje gasilskih enot oziroma vodje gasilskih enot gasilskih društev.
Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih in nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega, vodijo vodje intervencijskih enot PGE Krško. V določenih primerih ob prometnih nesrečah z nevarnimi snovmi, pa lahko vodijo zaščito in reševanje tudi delavci organov za notranje zadeve.
25. člen
Zaščito in reševanje ob nesrečah večjega obsega, vodi župan ali štabi za civilno zaščito. Za vodenje reševalnih akcij, ki zahtevajo posebno strokovnost in znanje, župan lahko imenuje pri občinskem štabu za civilno zaščito skupine strokovnjakov za strokovno pomoč.
VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
26. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali poveljnik za civilno zaščito v skladu s pogoji in situacijo, po lastni presoji ali na predlog občinskega štaba za civilno zaščito, odredi aktiviranje državljanov ter njihovih sredstev, delavcev in sredstev podjetij, zavodov in reševalnih služb ter štabov in enot civilne zaščite na območju občine.Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja Občine Krško.
Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mobilizacijo razglasi Vlada RS. Mobilizacija se izvaja po načrtu za mobilizacijo Uprave za obrambo Krško - izpostava Krško. Strukture za zaščito in reševanje Občine Krško so dolžne pomagati izvajati mobilizacijo.
27. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpi, imajo aktivirani iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode.
Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne nastanitve in prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja najmanj 4 ure.
Povračilo oziroma odškodnina upravljalcem, uporabnikom ter lastnikom sredstev in nepremičnin, gre v breme proračuna Občine Krško, v primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč, gre povračilo v breme podjetja, zavoda, prevozne organizacije ali druge organizacije, katere obratovanje ali delavci ali vozniki so povzročili nastanek nesreče.
VIII. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
28. člen
Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter vojni nevarnosti in obveščanje prebivalstva, zavodov ter drugih organizacij, državnih organov, civilne zaščite in drugih reševalnih služb, se v Občini Krško organizira sistem za opazovanje in obveščanje.
29. člen
Sistem za opazovanje in obveščanje v Občini Krško sestavljajo služba za opazovanje in obveščanje in dopolnilno opazovalno omrežje.
Organizacija in delovanje sistema za opazovanje in obveščanje v Občini Krško, je določena z odlokom, ki ga je sprejel občinski svet.
30. člen
Za sprejem in prenos ukrepov, odredb in sporočil, za zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov o nevarnostih, seznanjanjem pristojnih organov ter za obveščanje in alarmiranje prebivalstva in podjetij, organizacij in organov, je v Občini Krško pristojen center za obveščanje oziroma regijski center za obveščanje.
31. člen
Center za obveščanje Krško oziroma regijski center deluje neprekinjeno 24 ur dnevno.
IX. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
32. člen
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se v Občini Krško izvaja po programih, ki zagotavljajo temeljno in dopolnilno usposabljanje oziroma programih, ki jih predpiše Republiška uprava za zaščito in reševanje.
Dopolnilno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.
33. člen
Pripadniku civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži usposabljanje ali posamezna vaja:
– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udeležiti usposabljanja ali vaje,
– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima med usposabljanjem izpit ali kolokvij ali obvezne vaje,
– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan,
– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov, zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na usposabljanje,
Prošnje za odložitev usposabljanja ali vaje je potrebno vložiti pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve: Upravi za obrambo Krško - izpostava Krško, v osmih dneh po prejemu poziva.
X. KAZENSKA DOLOČBA
34. člen
Ob kršitvah tega odloka, se uporabljajo kazenske določbe zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94).
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka skrbi Urad župana Občine Krško.
XI. KONČNI DOLOČBI
35. člen
S sprejetjem tega odloka, preneha veljati odlok o organizaciji in delovanju civilne zaščite v Občini Krško št.1-854-1/89 v veljavi od 17. 11. 1989.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 851-4/96-1/18
Krško, dne 9. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti