Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1742. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996, stran 2287.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3. in 4. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95, 2/96, 14/96, 16/96 in 19/96) se v prilogi 4:
1003 00   Ječmen

1003 00 90  - Drug:

1003 00 909 - - drug                     pr

1005     Koruza

1005 90 000 - Druga                      pr

1103     Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

1103 13   - - koruzna:

1103 13 100 - - - pri katerih vsebnost maščobe ne
       presega 1,5 ut.%                 pr

1103 13 900 - - - druga                    pr


2505 10   - Silikatni in kremenov pesek:

2505 10 002 - - kremenčeva moka za glazure v keramični
       industriji                    2,0

2530     Mineralne snovi, ki niso navedene in
       ne zajete na drugem mestu:

2530 90   - Drugo:

2530 90 950 - - drugo                    2,0

       - Drugo:

2707 91 000 - - kreozotna olja                pr

2835     Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati
       (fosfiti), fosfati in polifosfati:

       - Fosfati:

2835 29   - - drugi:

2835 29 900 - - - drugi                   5,0

2840     Borati; peroksiborati (perborati):

       - Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):

2840 19 000 - - drug                     5,0

2912     Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami
       ali brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid:

       - Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z
       drugimi kisikovimi funkcijami:

2912 60 000 - Paraformaldehid                5,0


3206     Druga barvila; preparati, navedeni v 3.
       opombi v tem poglavju, razen tistih iz tar. št.
       3203, 3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki
       se uporabljajo kot luminofori, kemično določeni
       ali nedoločeni:

       - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
       dioksida:

3206 19 00  - - drugi:

3206 19 001 - - - koncentrirane disperzije v
       plastičnih masah "Masterbatch"          5,0

3207 10 000 - Pripravljeni pigmenti, pripravljena
       sredstva za motnenje, pripravljene barve in
       podobni preparati                5,0

3207 20   - Steklasti emajli in glazure, lošči in
       podobni preparati:

3207 20 900 - - drugi                    5,0

3207 30 000 - Tekoči keramični laki in podobni
       preparati                    5,0

3208     Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, disperziranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju:

3208 10   - Na osnovi poliestrov:

3208 10 90  - - druge:

3208 10 901 - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se uporablja v
       prehrambeni, kozmetični in sorodnih
       industrijah                   4,9

3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih
       polimerov:

3208 20 10  - - raztopine, kot so določene v 4.
       opombi k temu poglavju:

3208 20 101 - - - termovarljivi premazi za
       uporabo v prehrambeni in farmacevtski
       industriji                    4,9

3208 20 90  - - druge:

3208 20 901 - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se uporablja v
       prehrambeni, kozmetični in sorodnih
       industrijah                   4,9

3208 90   - Drugo:

3208 90 10  - - raztopine, kot so določene v 4.
       opombi k temu poglavju:

3208 90 101 - - - zaščitni premazi za uporabo v
       prehrambeni in farmacevtski industriji      4,9

       - - drugo:

3208 90 91  - - - na osnovi sintetičnih polimerov:

3208 90 911 - - - - za uporabo v proizvodnji
       pločevinaste embalaže, ki se uporablja v
       prehrambeni, kozmetični in sorodnih
       industrijah                   4,9

3214     Kiti (steklarski, za cepljenje idr.),
       smolni ometi, druge tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela; preparati za
       površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov,
       tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni:

3214 10 10  - - steklarski kiti, kiti za cepljenje
       dreves, smolni cementi, tesnilne mase in drugi
       kiti:

3214 10 101 - - - na osnovi tesnilne mase na
       osnovi PVC ali sintetičnega kavčuka       6,5

3214 90 000 - Drugo                     6,5

3215     Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje
       ali risanje in druga črnila, vključno
       nekoncentrirana ali v trdnem stanju:

       - Tiskarske barve:

3215 11 00  - - črna:

3215 11 001 - - - za tisk na belo in Alu
       pločevino                    3,5

3215 19 00  - - druge:

3215 19 002 - - - za tisk na belo in Alu
       pločevino                    3,5

3402     Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401:

3402 90   - Drugo:

3402 90 100 - - površinsko aktivni preparati         6,2

3601 00 009 - Malodimni                    pr

3602 00 001 - Brizantni eksplozivi              pr

3823     Industrijske maščobne monokarbonske
       kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski
       maščobni alkoholi

       - Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije:

3823 19   - - drugo:

3823 19 100 - - - destilirane maščobne kisline        5,0

3906     Akrilni polimeri v primarnih oblikah

3906 90 00  - Drugi:

3906 90 002 - - Natrijeve soli poliakrilne
       kisline                     5,0

3906 90 003 - - Raztopine akrilnih polimerov v
       organskih topilih                5,0

3917     Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

       - Druge cevi in tulci:

3917 31   - - gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak
       27,6 MPa ali več:

3917 31 900 - - - drugo                   6,5

3917 32   - - druge, ki niso ojačene in ne
       kombinirane z drugimi materiali, brez pribora:

       - - - brezšivne, razrezane na dolžine, ki so
       večje od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda
       drugače neobdelane:

       - - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo
       ali preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

3917 32 190 - - - - - drugo                  pr

       - - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3917 32 390 - - - - - drugo                  pr

3917 40   - Pribor:

3917 40 900 - - drugo                    8,0

3919     Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne oblike iz plastičnih
       mas, vključno tudi tiste v zvitkih

3919 90   - Drugo:

3919 90 61  - - - - iz mehčanega polivinilklorida
       ali polietilena:

3919 90 611 - - - - - iz mehkega PVC z
       elektroizolacijskim lepilnim nanosom       6,5

3920     Druge plošče, listi, filmi, folije in
       trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste
       strukture, neojačeni, nelaminirani,
       brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi
       materiali

3920 10   - Iz polimerov etilena:

3920 10 80  - - debeline več od 0.125 mm:

3920 10 802 - - - večplastna folija "tuba
       laminate"                     pr

3920 10 809 - - - drugo                    pr

       - Iz drugih plastičnih mas:

3920 92 000 - - iz poliamidov                6,5

3921     Druge plošče, listi, filmi, folije in
       trakovi iz plastičnih mas

       - Celičaste strukture:

3921 11 00  - - iz polimerov stirena:

3921 11 001 - - - iz ekstrudiranega, z zaprtimi
       porami za toplotno izolacijo (npr. vrsta
       STYRODUR)                    6,5

3921 90   - Drugo:

3921 90 90  - - drugo:

3921 90 901 - - - večplastne koekstrudirane
       folije                      6,5

3925     Gradbeni proizvodi za vgraditev iz
       plastičnih mas, ki niso navedeni in ne zajeti
       na drugem mestu

3925 90 10  - - pribor in armatura, namenjeni
       stalni vgradnji v vratih ali na njih, oknih,
       stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb:

3925 90 101 - - - iz ekstrudiranega polistirena,
       z zaprtimi porami in z utori ali žlebovi na
       robovih za toplotno izolacijo (npr.vrste
       STYRODUR)                    8,0

3926     Drugi proizvodi iz plastičnih mas in
       proizvodi iz drugih materialov iz tar. št. 3901
       do 3914

3926 20 000 - Obleka in pribor zanjo (vključno
       rokavice)                     pr

3926 90   - Drugo:

       - - drugo:

       - - - drugo:

3926 90 99  - - - - drugo:

3926 90 991 - - - - - plastične mreže za zemljine
       iz polietilena visoke gostote (PEHD)
       kombinirana ali ne z geotekstilom iz
       polipropilena                  pr


4008     Plošče, listi, trakovi, palice in profili
       iz gume, razen iz trde gume

       - Iz necelularne gume:

4008 21   - - plošče, listi in trakovi:

4008 21 90  - - - drugo:

4008 21 901 - - - - surova elastika v obliki
       trakov in nitk                  pr

4008 21 902 - - - - tiskarske in lakirne gumi
       prevleke za aplikacijo tiskarskih barv in lakov
       na pločevino                   5,0

4016     Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

       - Drugo:

4016 99   - - drugo:

       - - - drugo:

4016 99 880 - - - - - - drugo                5,0

4413 00 000 Zgoščen (zbit) les v blokih,
       ploščah, trakovih ali profilih          pr

4418 40 00  - Opaži za betonska dela:

4418 40 001 - - - kompletni opaži za betonska dela      6,5

4418 90   - Drugo:

4418 90 900 - - drugo                    6,5

4504     Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih)
       in izdelki iz aglomerirane plute

4504 10   - Bloki, plošče, listi in trakovi;
       ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom,
       vključno kolute:

       - - Drugo:

4504 10 990 - - - drugo                   3,5

4803 00 901 - - papir izdelan po suhem postopku       6,5

4805     Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih
       ali listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki
       so navedene v 2. opombi tega poglavja

4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2
       ali več:

       - - izdelan iz odpadnega papirja:

4805 80 190 - - - drugo                   6,5

4805 80 900 - - drugo                    6,5

4808 30 000 - Drug kraft papir, nabran (krep ali
       plisiran), vključno reliefni ali luknjani    6,5

4811     Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803,
       4809, 4810

4811 29 001 - - - za izdelavo medicinske embalaže
       mase od 58 do 62 gr/m2 v zvitkih širine od
       411 mm do vključno 420 mm z Atestom o kvaliteti
       za uporabo v medicini               pr

4811 39 001 - - - papir za izdelavo filtrov,
       impregniran                   6,5

4811 90   - Drug papir, karton, celulozna vata ter
       listi in trakovi iz celuloznih vlaken:

4811 90 900 - - drugo                     pr


5007     Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več svile ali drugih svilenih odpadkov,
       razen buretne svile:

       - - krep:

5007 20 110 - - - nebeljene, degumirane ali
       beljene svile                   pr

5007 20 590 - - - - barvane                  pr

5007 90 900 - - tiskane                    pr

5204     Sukanec za šivanje iz bombaža,
       nepripravljen ali pripravljen za prodajo na
       drobno

5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na drobno        5,9

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

5205 42 00  - - številke na eno nit od 232,56 do
       714,29 deciteksov (metrične številke Nm nad 14
       do 43 na eno nit):

5205 42 001 - - mercerizirana                 pr

5205 43 00  - - številke na eno nit od 192,31 do
       232,56 deciteksov (metrične številke Nm nad 43
       do 52 na eno nit):

5205 43 001 - - mercerizirana                 pr

5401     Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih
       ali sintetičnih vlaken, nepripravljen ali
       pripravljen za prodajo na drobno

5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

       - - nepripravljen za prodajo na drobno:

5401 10 191 - - - iz sintetičnih filamentov
       (polipropilena ali akrila)            pr

5402     Preja iz sintetičnih filamentov (razen
       sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo
       na drobno, vključno sintetične monofilamente
       številke pod 67 deciteksov

5402 10   - Preja velike trdnosti (iz najlona ali
       drugih poliamidov):

5402 10 100 - - iz aramidov                  pr

       - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena, do
       50 zavojev na meter:

5402 49   - - druga:

       - - - drugo:

5402 49 910 - - - - iz propilena               pr

5403     Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca
       za šivanje), nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno z umetnimi monofilamenti
       številke manj kot 67 deciteksov

       - Druga preja, enojna:

5403 33   - - iz celuloznega acetata:

5403 33 100 - - - enojna, brez zavojev ali z
       največ 250 zavoji na meter            pr

5407 20   - Tkanine, dobljene iz trakov ali
       podobnih izdelkov:

       - - iz polietilena ali polipropilena, širine:

5407 20 11  - - - pod 3 m:

5407 20 111 - - - iz polietilena               pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več sintetičnih filamentov:

5407 71 00  - - nebeljene ali beljene:

5407 71 001 - - - iz polipropilena              pr

5407 72 00  - - barvane:

5407 72 001 - - - iz polipropilena              pr

5503 40 00  - Iz polipropilena:

5503 40 001 - - 1,7 do 2,2 dtex                pr

5509     Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo
       na drobno

       - Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:

5509 53 000 - - v mešanici pretežno ali samo z
       bombažem                     pr


6002     Drugi pleteni ali kvačkani materiali

6002 10   - Široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi
       5% ali več elastomerne preje ali niti iz
       kavčuka ali gume:

6002 10 100 - - ki po masi vsebujejo 5% ali več
       elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti   pr

6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po
       masi 5% ali več elastomerne preje ali niti iz
       kavčuka ali gume:

6002 30 10  - - ki po masi vsebujejo 5% ali več
       elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti:

6002 30 101 - - - tiskani                   pr

6002 43   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       - - - iz sintetičnih vlaken:

6002 43 33  - - - - - barvani:

6002 43 331 - - - - - - za oblačila iz Gorotexa        pr

6002 99 00  - - drugi

6002 99 001 - - - termovelur mase nad 200 g/m2        pr

6211     Trenirke, smučarske obleke in kopalne
       hlačke ali kopalne obleke; druga oblačila

       - Druga oblačila za moške in dečke:

6211 33   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6211 33 10  - - - delovna in poklicna oblačila:

6211 33 101 - - - - pilotski zaščitni telovniki        pr

6306     Ponjave, platnene strehe in zunanje
       platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za
       plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila);
       izdelki za taborjenje

       - Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice:

6306 12 00  - - iz sintetičnih vlaken:

6306 12 001 - - - termoizolacijske membranske
       kritine                     8,0

6804 23 000 - - iz naravnega kamna              2,0

6813     Frikcijski material in izdelki iz
       frikcijskega materiala (npr. plošče, valji,
       trakovi, segmenti, koluti, podstavki, obloge),
       nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na
       bazi azbesta, drugih mineralnih materialov ali
       celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom ali
       drugimi materiali

6813 10 900 - - druge                    3,6

6813 90   - Drugo:

6813 90 900 - - drugo                    3,6

6909     Keramični izdelki za laboratorijsko,
       kemično in drugo tehnično rabo; korita in
       podobne posode, ki se uporabljajo v kmetijstvu;
       keramični lonci, kozarci in podobni izdelki, ki
       se uporabljajo za transport ali pakiranje blaga

       - Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
       in drugo tehnično rabo:

6909 19 000 - - drugo                     pr


7010     Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla

       - Drugo, s prostornino:

7010 94   - - 0,15 l ali manj:

       - - - drugo:

       - - - - za farmacevtske izdelke, s prostornino:

7010 94 710 - - - - - - - nad 0,055 litra           pr

7010 94 790 - - - - - - - 0,055 litra ali manj        pr

7015     Stekla za ure in podobna stekla, stekla za
       nekorektivna ali korektivna očala, izkrivljena,
       upognjena, votla in podobno obdelana, optično
       neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za
       proizvodnjo takih stekel

7015 10 000 - Stekla za korektivna očala           pr

7202     Ferozlitine

       - Fero-mangan:

7202 11   - - ki vsebuje več kot 2 ut.% ogljika:

7202 11 80  - - - drugo:

7202 11 801 - - - - fero-manganove carbure          6,5

7202 19 00  - - drugo:

7202 19 001 - - - fero-manganove offine           6,5

7220     Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega
       jekla, širine manj kot 600 mm

7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

7220 20 91  - - - - 2,5% ali več niklja:

7220 20 911 - - - - - širine 13 mm ali manj          pr

7220 90   - Drugi:

       - - širine več kot 500 mm:

7220 90 19  - - - drugi:

7220 90 191 - - - - pločevina, prevlečena s PVC
       folijo, visok sijaj               6,8

7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

       - ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:

7223 00 111 - - - premera 0,8 mm in manj           6,8

7223 00 19  - - druga:

7223 00 191 - - - premera 0,8 mm in manj           6,8

7223 00 91  - - ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar
       ne več kot 31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več,
       vendar ne več kot 22 ut.%.kroma:

7223 00 911 - - - premera manj kot 0,8 mm          6,8

7307     Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Liti pribor (fitingi):

7307 11   - - iz netempranega litega železa:

7307 11 10  - - - ki se uporablja v tlačnih
       sistemih:

7307 11 101 - - - - fazonski kosi za litoželezne
       cevi                       5,6

7307 22 900 - - - spojnice in kolena             5,6

7308     Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz
       tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.:
       mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice,
       stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna
       ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje,
       pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz
       železa ali jekla; pločevine, palice, profili,
       kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za
       uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

7308 40   - Podporniki in drugi elementi za
       gradbene odre in opaže in podporniki za
       rudniške jaške:

7308 40 900 - - drugo                    5,6

7311 00   Kontejnerji za komprimirane ali
       utekočinjene pline, iz železa ali jekla

7311 00 10  - Brezšivni:

7311 00 101 - - za tehnične pline              6,8

7312     Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni
       trakovi ipd., iz železa ali jekla, ki niso
       električno izolirani

7312 10   - Vpredena žica, vrvi in kabli:

       - - drugi:

       - - - drugi, z največjim prečnim prerezom:

       - - - - več kot 3 mm:

       - - - - - vpredena žica:

7312 10 710 - - - - - - neprevlečena             5,6

7315     Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

7315 11   - - valjaste verige:

7315 11 100 - - - ki se uporabljajo za kolesa in
       motorna kolesa                  7,0

7318     Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni),
       vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje,
       razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke)
       in podobni izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

7318 14   - - samovrezni vijaki:

7318 14 100 - - - iz nerjavnega jekla            5,6

7318 15   - - drugi vijaki, sorniki, s svojimi
       maticami ali podložkami ali brez njih:

       - - - drugi:

       - - - - - z glavo:

       - - - - - - z ravno ali križno zarezo:

7318 15 510 - - - - - - - iz nerjavnega jekla        5,6

7326     Drugi železni ali jekleni izdelki

7326 19   - - drugi:

7326 19 900 - - - drugo                   6,5

7326 90 971 - - - - varilne kabine za izdelavo
       karoserijskih delov, njihovo industrijsko
       sestavo in montažo vozil iz tar. št. 8701 do
       8705                       pr

7408     Bakrena žica

       - Iz bakrovih zlitin:

7408 21 000 - - iz zlitine bakra in cinka
       (medenina)                    3,0

7408 29 000 - - druga                    3,0

7409     Plošče, pločevine in trakovi iz bakra,
       debeline več kot 0,15 mm

       - Iz rafiniranega bakra:

7409 11 000 - - v kolobarjih                 3,6

7409 19 000 - - drugo                    3,6

       - Iz zlitine bakra in cinka (medenina):

7409 21 000 - - v kolobarjih                 3,6

7409 29 000 - - drugo                    3,6

       - Iz zlitine bakra in kositra (brona):

7409 31 000 - - v kolobarjih                 3,6

7409 39 000 - - drugo                    3,6

7410     Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali
       podobnih podložnih materialov), debeline do
       vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)

       - Brez podlage:

7410 11 000 - - iz rafiniranega bakra            3,6

7411     Bakrene cevi

7411 10   - Iz rafiniranega bakra:

       - - ravne, z debelino sten:

7411 10 110 - - - več kot 0,6 mm               3,6

7411 10 900 - - drugo                    3,6

       - Iz bakrovih zlitin:

7411 21   - - iz zlitine bakra in cinka (medenina):

7411 21 10  - - - ravne:

7411 21 101 - - - - cevi in zlitine bakra in
       cinka z debelino stene, manjše od 3 mm      3,6

7411 21 90  - - - drugo:

7411 21 901 - - - - cevi z debelino stene 3 mm in
       manj                       3,6

7411 29   - - druge:

7411 29 90  - - - drugo:

7411 29 901 - - - - gibljive bakrene cevi,
       premera več kot 25,4mm              3,6

7412     Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.
       spojnice, kolena, oglavki)

7412 10 000 - Iz rafiniranega bakra             3,6

7412 20 000 - Iz bakrovih zlitin               3,6

       - Žica:

7505 22 000 - - iz nikljevih zlitin             2,0

7604     Aluminijaste palice in profili

       - Iz aluminijevih zlitin:

7604 21 00  - - votli profili:

7604 21 001 - - - varjeni in perforirani ali
       vlečeni profili                 5,6

7604 29   - - drugo:

7604 29 90  - - - profili:

7604 29 901 - - - - profili dimenzije 12 x 8 mm
       in manj                     5,6

7606     Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,2 mm

       - Drugi:

7606 91 00  - - iz nelegiranega aluminija:

7606 91 001 - - - aluminijeva pločevina za
       litografiranje (litografska pločevina)      5,6

7606 92 00  - - iz aluminijevih zlitin:

7606 92 001 - - - pobarvana pločevina v
       kolobarjih                    5,6

7607     Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s
       podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali
       podobnih materialov), debeline do vključno
       0,2 mm (brez podlage)

7607 19 99  - - - - druge:

7607 19 991 - - - - - aluminijeva folija za
       litografiranje (litografska folija)       5,0


8202     Ročne žage; listi za žage vseh vrst
       (vključno z listi za žage za vrezovanje,
       prerezovanje ter listi žag brez zob)

       - Drugi listi za žage:

8202 99   - - drugi:

       - - - z jekleno delovno površino:

8202 99 900 - - - z delovno površino iz drugih
       materialov                    pr

8207     Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne
       priprave na mehanični pogon ali brez njega ali
       za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje,
       kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje
       in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
       odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
       vključno z matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
       zemlje

8207 20 90  - - z delovno površino iz drugih
       materialov:

8207 20 901 - - - za izdelavo karoserijskih delov
       za industrijsko sestavljanje vozil iz tar. št.
       8701 do 8705                   pr

8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje
       sten in zemlje:

       - - z delovno površino iz drugih materialov:

       - - - drugo:

8207 50 900 - - - - drugo                   pr


8308     Zapirala, okovje z zapirali, zaponke,
       zapirala z zaponkami, sponke, očesca in
       podobno, za obleko, obutev, ročne torbe,
       potovalne predmete in druge gotove izdelke;
       cevaste ali razcepne kovice iz navadnih kovin;
       biseri in bleščice iz navadnih kovin

8308 90 00  - Drugo, vključno z deli:

8308 90 001 - - zapirala, okovje z zapirali
       (zaklopke) za smučarsko obutev in rolke      pr

8309     Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
       zamaški in zamaški, skozi katere se vliva),
       čepi za steklenice, pokrovi iz pločevine z
       navojem ali brez njega, zalivke in drug pribor
       za pakiranje, iz navadnih kovin

8309 90   - Drugo:

8309 90 90  - - drugo:

8309 90 901 - - - pokrovi za pločevinke iz tar.
       podšt. 7310 21 102                pr


8401     Jedrski reaktorji; gorilni elementi
       (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje;
       stroji in aparati za separacijo izotopov

8401 10 000 - Jedrski reaktorji                pr

8401 20 000 - Stroji in aparati za separacijo
       izotopov in njihovi deli             pr

8401 30 000 - Gorilni elementi (polnjenja),
       neobsevani                    pr

8401 40   - Deli jedrskih reaktorjev:

8401 40 100 - - odprto utopno kovani             pr

8401 40 900 - - drugi                     pr

8407     Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na
       vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim
       gibanjem bata

       - Pogonski motorji za plovila:

8407 21   - - izvenkrmni motorji:

       - - - s prostornino nad 325 cm3:

8407 21 990 - - - - z močjo nad 30 kW             pr

8408     Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na
       vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski
       motorji)

8408 20   - Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:

       - - drugi:

       - - - za kmetijske ali gozdarske traktorje na
       kolesih, z močjo:

8408 20 310 - - - - do vključno 50 kW             pr

8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne
       medije batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

8413 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu        pr

8413 50   - Druge tlačne črpalke z izmeničnim
       gibanjem:

       - - druge:

       - - - druge:

8413 50 500 - - - dozirne in proporcionalne
       črpalke                      pr

       - - - - batne črpalke:

8413 50 790 - - - - - druge                  pr

8413 60   - Druge tlačne črpalke z rotacijskim
       gibanjem:

       - - druge:

8413 60 300 - - - hidravlične enote              pr

       - - - druge:

       - - - - zobniške črpalke:

8413 60 410 - - - - - hidravlično gnane            pr

8413 60 490 - - - - - druge                  pr

       - - - - krilne črpalke:

8413 60 590 - - - - - druge                  pr

       - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:

8413 81   - - črpalke:

8413 81 900 - - - druge                    pr

8414     Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali
       plinski kompresorji in ventilatorji;
       ventilacijske ali recirkulacijske nape z
       vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki
       imajo filtre

8414 80 710 - - - - - vijačni kompresorji           pr

8414 90   - Deli:

8414 90 900 - - drugi                     pr

8417     Industrijske in laboratorijske peči,
       vključno peči za sežiganje, neelektrične

8417 80   - Druge:

8417 80 900 - - druge                     pr

8420 10   - Kalandri in drugi stroji za valjanje:

8420 10 500 - - ki se uporabljajo v gumarski
       industriji in industriji plastičnih mas      pr

8426     Dvigala, vključno kabelska dvigala;
       ladijski žerjavi; portalna dvigala, luška
       dvigala in avto dvigala, opremljena z dvigalom

       - Druga dvigala, samovozna:

8426 41 000 - - na pnevmatičnih kolesih            pr

8428     Drugi stroji za dviganje, manipulacijo,
       nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala,
       premične stopnice, transporterji in žičnice)

       - Drugi transporterji, ki delujejo
       kontinuirano, za blago ali material:

8428 31 000 - - specialno predvideni za uporabo
       pod zemljo                    pr

8428 39   - - drugi:

       - - - drugi:

8428 39 930 - - - - avtomatske naprave za
       transport, rokovanje in shranjevanje
       polprevodnikov, kaset, škatel in
       drugega materijala za polprevodniške naprave   pr

8429     Buldožerji, angledozerji, grejderji,
       ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z
       lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji,
       samovozni

       - Buldožerji in angledozerji:

8429 11 000 - - goseničarji                  pr

8451     Stroji (razen strojev iz tar. št. 8450) za
       pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje,
       likanje (vključno s stiskalnicami za
       fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje,
       dovrševanje, prevlačenje ali impregniranje
       tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali
       gotovih tekstilnih predmetov in stroji za
       nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo
       podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih
       oblog, kot je linolej; stroji za navijanje,
       odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto
       izrezovanje tekstilnih tkanin

       - Stroji za sušenje:

8451 29 000 - - drugi                     pr

8456     Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst
       s posnemanjem materiala z laserjem ali drugim
       svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
       elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
       elektronskim snopom, ionskim snopom ali curkom
       plazme

8456 30   - Z elektroerozijo:

       - - numerično krmiljeni:

8456 30 110 - - - žični                    pr

8456 30 190 - - - drugi                    pr

8456 30 900 - - drugi                     pr

8458     Stružnice za obdelavo kovin

       - Horizontalne stružnice:

8458 11   - - numerično krmiljene:

       - - - avtomatske stružnice:

8458 11 200 - - - stružni centri               pr

8458 11 410 - - - - z enim vretenom              pr

8458 11 490 - - - - z več vreteni               pr

8458 19 200 - - - stružni centri               pr

       - Druge stružnice:

8458 99 000 - - druge                     pr

       - Konzolni rezkalni stroji:

8459 51 000 - - numerično krmiljeni              pr

       - Drugi rezkalni stroji:

8459 61   - - numerično krmiljeni:

8461 50 190 - - - drugi                    pr

       - - - drugi:

8459 61 910 - - - - ploskovno rezkalni stroji         pr

8462     Obdelovalni stroji (vključno s
       stiskalnicami) za obdelavo kovin s prostim
       kovanjem ali kovanjem v utopih; obdelovalni
       stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo
       kovin z upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem,
       uravnavanjem, prerezovanjem ali izrezovanjem,
       za rezanje s striženjem; stiskalnice za
       obdelavo kovin ali kovinskih karbidov, ki niso
       zgoraj navedene

       - Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje
       in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):

8462 29   - - drugi:

8462 29 100 - - - za obdelavo ploščatih izdelkov       pr

8462 49   - - drugi:

8462 49 909 - - - drugi                    pr

8462 99 910 - - - - - za izdelavo kovic, sornikov
       in vijakov                    pr

8463 10 100 - - stroji za vlečenje žice            pr

8463 20 000 - Stroji za valjanje navojev           pr

8464     Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
       azbesta, cementa in podobnih mineralnih
       materialov ali za hladno obdelavo stekla

8464 10   - Strojne žage:

8464 10 900 - - druge                     pr

8464 20   - Stroji za brušenje in poliranje:

8464 20 800 - - drugi                     pr

8464 90 902 - - - stroji za diamantno kronsko
       vrtanje betona, hlajeni z vodo          pr

8465 10   - Stroji, s katerimi so mogoče različne
       vrste strojne obdelave brez zamenjave orodja
       med takimi obdelavami:

8465 10 90  - - z avtomatskim prenosom obdelovanca
       med operacijami:

8465 10 901 - - - numerično krmiljeni obdelovalni
       centri mostovne izvedbe "Point to point"     pr

8467 11 101 - - - - orodja za industrijsko
       sestavo in montažo karoserije vozil iz tar. št.
       8701 do 8705                   pr

8470 50 000 - Registrirne blagajne              6,5

8471 90 000 - Drugo                      pr

8473     Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za
       stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem
       primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8469
       do 8472

8473 40   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8472:

8473 40 900 - - drugi                    6,5

8474     Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo,
       pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali
       gnetenje zemlje, kamna, rudnin ali drugih
       trdnih mineralnih materialov (vključno s prahom
       ali pasto); stroji za aglomeriranje,
       modeliranje ali oblikovanje trdnih mineralnih
       goriv, keramične mase, cementa, sadre ali
       drugih mineralnih izdelkov v obliki prahu ali
       paste; stroji za izdelavo peščenih livarskih
       kalupov

8474 20 000 - Stroji za drobljenje ali mletje         pr

8475     Stroji za montiranje električnih ali
       elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali
       bliskovnih žarnic v steklene plašče; stroji za
       proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in
       steklenih izdelkov

8475 90 000 - Deli                      pr

8477     Stroji za obdelavo gume ali plastične mase
       ali za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v
       tem poglavju

8477 30 000 - Stroji za oblikovanje s pihanjem        pr

       - Drugi stroji in mehanske naprave:

8479 81 000 - - za obdelovanje kovin, vključno z
       napravami za navijanje električne žice      pr

8479 89 955 - - - - - stroji in oprema za
       industrijsko sestavo in montažo karoserije
       vozil iz tar.št. 8701 do 8705           pr

8481     Pipe, ventili in podobne naprave za
       cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in
       podobno, vključno z redukcijskimi ventili in
       termostatsko krmiljenimi ventili

8481 10   - Redukcijski ventili:

       - - drugi:

8481 10 910 - - - kombinirani s filtri ali
       mazalci                     5,6

8481 10 990 - - - drugi                   5,6

8481 80   - Druge naprave:

       - - pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
       pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje  
       in podobne instalacije:

8481 80 190 - - - drugi                    pr

       - - druge:

       - - - procesno upravljalni ventili:

8481 80 590 - - - - drugi                  5,9

8482     Kotalni ležaji

8482 10   - Kroglični ležaji:

8482 10 900 - - drugi                    6,5

       - Deli:

8482 91   - - kroglice, iglice in valjčki:

8482 91 900 - - - drugi                    pr


8501     Elektromotorji in električni generatorji
       (razen generatorskih agregatov)

8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:

       - - drugi:

8501 10 910 - - - univerzalni motorji na
       izmenični ali enosmerni tok            pr

8502     Električni generatorski agregati in
       rotacijski konvertorji (pretvorniki)

       - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji):

8502 13   - - z močjo nad 375 kVA:

       - - - drugi:

8502 13 910 - - - - z močjo nad 375 kVA do
       vključno 750 kVA                 pr

8502 13 990 - - - - z močjo nad 750 kVA            pr

       - - drugi:

8502 20 910 - - - z močjo do vključno 7,5 kVA         pr

8502 20 990 - - - z močjo nad 7,5 kVA             pr

8504 10 990 - - - druge                    pr

8504 40 990 - - - - - drugi                  pr

8504 90   - Deli:

8504 90 190 - - - drugo                   5,4

8506     Primarne celice in primarne baterije

8506 50   - Litijeve:

8506 50 100 - - cilindrične celice              6,5

8506 90 000 - Deli                      pr

8507     Električni akumulatorji, vključno s
       separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno
       s kvadratnimi

8507 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu        pr

8507 30 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu        pr

8507 80   - Drugi akumulatorji:

       - - drugi

8507 80 910 - - - nikelj-hidridni              8,3

8511 30   - Razdelilniki; vžigalne tuljave:

8511 30 900 - - drugi                    7,1

8514 20   - Indukcijske ali dielektrične peči:

8514 20 100 - - indukcijske peči in pečice          pr

       - Drugi stroji in aparati:

8515 29 90  - - - drugi:

8515 29 901 - - - - za točkovno varjenje in
       varilne klešče, ki se uporabljajo v
       industrijskem sestavljanju karoserij vozil iz
       tar. št. 8701 do 8705               pr

8515 80 990 - - drugi                     pr

8517     Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter telekomunikacijski
       aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali
       za digitalne žične sisteme

8517 80   - Drugi aparati:

8517 80 100 - - domofonski sistemi              pr

8517 80 900 - - drugi                     pr

8518 30   - Naglavne slušalke, slušalke za eno uho
       in kombinacije z mikrofonom:

8518 30 900 - - drugo                     pr

8525 10   - Oddajniki:

8525 10 900 - - drugi                     pr

8525 20   - Oddajniki z vdelanim sprejemnikom:

8525 20 100 - - radiotelegrafski ali
       radiotelefonski aparati, za uporabo v civilnem
       letalstvu                     pr

8525 20 910 - - - za mobilno telefonijo            pr

8525 20 990 - - - drugi                    pr

8525 40   - Video kamere za snemanje posamičnih
       slik in druge video snemalne kamere:

8525 40 100 - - video kamere za snemanje
       posamičnih slik                 5,0

       - - drugi video snemalniki:

8525 40 910 - - - ki lahko posnamejo zvok ali
       sliko, posneto s televizijsko kamero       5,0

8525 40 990 - - - drugi                   5,0

       - Drugo:

8526 91   - - naprave za radionavigacijo:

8526 91 900 - - - druge                    pr

8528     Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji

       - Video monitorji:

8528 30 100 - - barvni                    pr

8528 30 900 - - črno-beli in drugi enobarvni         pr

8529     Deli, ki so izključno ali pretežno
       namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8525
       do 8528

8529 10   - Antene in antenski raflektorji vseh
       vrst; deli, namenjeni za uporabo z njimi:

8529 10 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu        pr

       - - drugi:

       - - - antene:

       - - - - zunanje antene za radijske ali
       televizijske difuzne sprejemnike:

8529 10 390 - - - - - druge                  pr

8529 10 500 - - - - druge                   pr

8529 10 900 - - - drugo                    pr

8529 90   - Drugo:

8529 90 100 - - sklopi in podsklopi, ki so
       sestavljeni iz dveh ali več medsebojno
       pritrjenih delov, za aparate iz tar. podšt.
       8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 in
       8526 92 10, za uporabo v civilnem letalstvu    pr

8529 90 700 - - - elektronski sklopi             pr

8529 90 890 - - - - drugi

8530 80 000 - Druga oprema                  pr

8531     Električni aparati za zvočno ali vizualno
       signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
       indikatorske table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št.
       8512 in 8530

8531 90   - Deli:

8531 90 900 - - drugi                     pr

       - Drugi konstantni kondenzatorji:

8532 24   - - keramični, večplastni:

8532 24 900 - - - drugi                    pr

8535 30 900 - - drugi                     pr

8535 40 00  - Prenapetostni odvodniki,
       omejevalniki napetosti in dušilni elementi
       motečih valov:

8535 40 001 - - kovinsko-oksidni prenapetostni
       odvodniki vgrajeni v polimerna ohišja in
       dušilni elementi motečih valov          pr

8536 50 900 - - druga                    7,4

       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:

8536 69   - - drugi:

8536 69 100 - - - za koaksialne kable            7,4

8537 10 990 - - - drugo                    pr

8538     Deli, ki so izključno ali pretežno
       namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št.
       8535, 8536 in 8537

8538 90   - Drugi:

8538 90 900 - - drugi                     pr

       - Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih
       in infrardečih žarnic:

8539 22   - - druge, z močjo do vključno 200 W in
       za napetosti nad 100 V:

8539 22 900 - - - druge                   6,5

8539 29   - - druge:

8539 29 980 - - - - do vključno 100 V            6,2

       - Žarnice na razelektrenje, razen
       ultravijoličnih žarnic:

8539 39 000 - - druge                    6,8

8539 90   - Deli:

8539 90 900 - - drugo                    6,5

8541     Diode, tranzistorji in podobni
       polprevodniški elementi; fotoobčutljivi
       polprevodniški elementi, vključno
       fotonapetostne celice, sestavljene v module ali
       plošče ali ne; diode za sevanje svetlobe;
       montirani piezoelektrični kristali

8541 10   - Diode, razen fotoobčutljivih diod in
       diod za sevanje svetlobe:

8541 10 910 - - - močnostne usmerniške diode         5,0

       - Tranzistorji, razen fotoobčutljivih:

8541 21   - - z disipacijo (izgubljeno močjo),
       manjšo od 1 W:

8541 21 900 - - - drugi                   5,0

8541 30   - Tiristorji, diac in triac elementi,
       razen fotoobčutljivih elementov:

8541 30 900 - - drugi                    5,0

8541 40   - Fotoobčutljivi polprevodniški elementi,
       vključno fotonapetostne celice, sestavljene v
       module ali plošče ali ne; diode za sevanje
       svetlobe:

       - - diode za sevanje svetlobe:

8541 40 190 - - - druge                   5,0

8541 60 000 - Montirani piezoelektrični kristali       5,6

       - Drugi električni vodniki, za napetosti nad 80
       do vključno 1000 V:

8544 30 900 - - drugi                    6,5

       - Drugi električni vodniki, za napetosti nad 80
       do vključno 1000 V:

8544 51 000 - - s konektorji                 4,5

8544 59   - - drugi:

       - - - drugi:

8544 59 800 - - - - za napetost nad 80 V, vendar
       manj kot 1.000 V                 5,0

8544 60   - Drugi električni vodniki, za napetost
       nad 1.000 V:

8544 60 100 - - z bakrenimi vodniki             6,5

8546     Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala

8546 20 99  - - - drugi:

8546 20 991 - - - - za napetosti nad 72,5 kV         PR

8546 90   - Drugi:

8546 90 900 - - drugi                    5,9

8547     Izolirni deli za električne stroje, naprave
       ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega
       materiala ali samo z manjšimi kovinskimi
       komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi
       med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
       izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za
       električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih
       kovin, obložene z izolirnim materialom

8547 90 000 - Drugo                     3,0


8705 90   - Druga:

8705 90 30  - - vozila z betonskimi črpalkami:

8705 90 301 - - - zmogljivosti nad 85 m3/h in
       dolžino rok nad 28 m               pr

8714     Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713

       - Drugi:

8714 92   - - platišča in napere koles:

8714 92 100 - - - platišča                  7,4

8714 93   - - pesta, razen pest z zavoro in zavor
       za pesta, in prosta verižna kolesa:

8714 93 100 - - - pesta brez zaviralnih naprav
       ali prostih verižnih koles            7,4

8714 93 900 - - - prosta verižna kolesa           7,4

8714 94   - - zavore, vključno pesta z zavoro in
       zavore za pesta, in njihovi deli:

8714 94 300 - - - druge zavore                7,4

8714 96   - - pedala in prestave v pestu ter
       njihovi deli:

8714 96 100 - - - pedala                   7,4

8714 96 300 - - - prestave v pestu              7,4

8714 96 900 - - - deli                    7,4

8714 99   - - drugo:

8714 99 100 - - - ročice                   7,4

8714 99 500 - - - prednje in zadnje verižne
       prestave ("derailleur" menjalniki) ..      7,4

8714 99 900 - - - drugo; deli                7,4

8716     Priklopniki in polpriklopniki; druga
       vozila, nesamovozna; njihovi deli

       - Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz
       blaga:

8716 39   - - drugi:

       - - - drugi:

       - - - - novi:

       - - - - - drugi:

8716 39 59  - - - - - - drugi:

8716 39 591 - - - - - - - za prevoz osebnih avtomobilov in
       kombiniranih vozil s hidravlično dvižno
       platformo za prevoz tovora v dveh nivojih     pr

8716 39 591 - - - - - - - za prevoz osebnih avtomobilov in
       kombiniranih vozil s hidravlično dvižno
       platformo za prevoz tovora v dveh nivojih     pr


8803 10   - Propelerji in rotorji ter njihovi deli:

8803 10 900 - - drugi                     pr

8803 20   - Podvozja in njihovi deli:

8803 20 900 - - drugi                     pr

8803 30   - Drugi deli letal ali helikopterjev:

8803 30 900 - - drugi                     pr


9001     Optična vlakna in snopi optičnih vlaken;
       kabli z optičnih vlaken (nevgrajeni in
       neoplaščeni), razen tistih iz tar. št. 8544;
       listi in plošče iz polarizirajočega materiala;
       leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala
       in drugi optični elementi iz kakršnega koli
       materiala, nemontirani, razen takih optično
       neobdelanih steklenih elementov

9001 40   - Steklene leče za očala:

9001 40 200 - - ki niso namenjene izboljšanju
       vida                       6,5

9001 40 800 - - - druge                   6,5

9020 00 901 - - plinske maske                 pr

9013 10 000 - Teleskopske namerilne naprave za
       orožje; periskopi; teleskopi za stroje,
       naprave, instrumente ali aparate iz tega
       poglavja ali XVI. oddelka             pr

9017 20 190 - - - drugi                    pr

9022 12 000 - - aparati za računalniško tomografijo      pr

       - Termometri in pirometri, ki niso kombinirani
       z drugimi instrumenti:

9023 00   Instrumenti, aparati in modeli,
       namenjeni za demonstriranje (npr. pri pouku ali
       na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega

9023 00 100 - Ki se uporabljajo za poučevanje
       fizike, kemije ali tehničnih predmetov      pr

9025 11 990 - - - - drugi                  6,5

9026 10   - Za merjenje ali kontrolo pretoka ali
       nivoja tekočine:

       - - - drugi:

9026 10 990 - - - - drugi                  5,0

9026 20 900 - - - - drugi                   pr

9028 90   - Deli in pribor:

9028 90 100 - - za električne števce             6,5

9031 80   - Drugi instrumenti, aparati in stroji:

9031 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu        pr

9033 00 000 Deli in pribor (ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za
       stroje, naprave, instrumente ali aparate iz 90.
       poglavja                     6,5

9114     Drugi deli ur

9114 20 000 - Ležajni kamen                 7,4

9305 90 900 - - drugo                     pr

9401 90   - Deli:

9401 90 80  - - - drugi:

9401 90 801 - - - - deli sedežev iz tar. podšt. 9401.30    pr

9403     Drugo pohištvo in njegovi deli

9403 90   - Deli:

9403 90 900 - - iz drugih materialov             6,8

9405     Svetilke in druga svetila, vključno z
       reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli,
       ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

9405 40   - Druge električne svetilke in druga
       svetila:

       - - drugo:

       - - - iz drugih materialov:

9405 40 990 - - - - drugo                  6,8

9506 70   - Drsalke in kotalke, vključno s čevlji s
       pritrjenimi drsalkami ali kotalkami:

9506 70 900 - - deli in pribor                6,5

9602     Obdelani materiali rastlinskega ali
       mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz
       teh materialov; izdelki, oblikovani ali
       izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali
       naravne smole ali iz mase za modeliranje, in
       drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       obdelana, neutrjena želatina (razen želatine,
       ki se uvršča v tar. št. 35.03) in izdelki iz
       neutrjene želatine:

9602 00 001 - kapsule iz želatine za farmacevtske
       namene                      pr

9603 50 000 - Druge ščetke, ki so deli strojev,
       aparatov ali vozil                6,5

9611 00 000 Ročni datumski pečati, žigi,
       numeratorji in podobno (vključno priprave za
       tiskanje ali vtiskovanje na nalepkah); ročni
       vrstičniki in garniture za tiskanje, ki imajo
       take vrstičnike                  pr
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/95-15/7-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti