Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1568. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
1569. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1639. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredba o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje prosto pri uvozu blaga
1640. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 150-letnici železnic na Slovenskem

Sklepi

1641. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo in doinstalacijo HE Doblar II
1642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo in doinstalacijo HE Plave II
1643. Sklep o začasni dodelitvi nepremičnin z opremo MIC Bohinj p.o. Ribčev laz 63, Bohinjsko jezero
1644. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim članom osebe, ki ima posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

1570. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih Upravne enote Trebnje za leto 1996
1571. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Nova Gorica
1572. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Miren-Kostanjevica
1573. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Pivka
1574. Pravilnik o nalogah pripadnika civilne zaščite, ki predstavljajo povečano nevarnost za nastanek okvare zdravja
1575. Pravilnik o zbirkah podatkov
1576. Pravilnik o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov
1577. Pravilnik o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojnih invalidov
1578. Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka
1645. Odredba o dajanju podatkov za vodenje davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne osebe
1646. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
1647. Navodilo o spremembah navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1579. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilcev

OBČINE

Bled

1580. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1995
1581. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled
1582. Odlok o komunalnih taksah v Občini Bled
1583. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični center Bled
1584. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996
1585. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v...
1586. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91)

Gorenja vas-Poljane

1587. Sklep o preimenovanju naslova in sedeža KS Gorenja vas

Gornja Radgona

1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 1995
1589. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornja Radgona
1590. Sklep o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Gornja Radgona za leto 1996

Gornji Petrovci

1591. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto1995
1592. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1996

Grosuplje

1593. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1996
1594. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1595. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Idrija

1599. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti
1600. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Črni vrh, za naselji idrijski Log in Zadlog

Ig

1596. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1995
1597. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1996
1598. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 1996

Jesenice

1601. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Jesenice
1602. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1995
1603. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Jesenice

Kuzma

1604. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Kuzma
1605. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kuzma, ki je bil dne 28. aprila 1996

Lendava

1606. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1996
1607. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

Ljutomer

1608. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1996

Murska Sobota

1609. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti v mestu Murska Sobota
1610. Odlok o določitvi števila članov svetov mestnih četrti v mestu Murska Sobota in določitvi volilnih enot za volitve članov svetov mestnih četrti
1611. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča

Novo mesto

1612. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 1996
1613. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto

Odranci

1614. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1995
1615. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1996

Podčetrtek

1616. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1995
1617. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Podčetrtek
1618. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek
1619. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Puconci

1620. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1996
1621. Sklep o določitvi povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Puconci

Sevnica

1622. Sklep o ukinitvi nepremičnine javnega dobra

Sežana

1623. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1995
1624. Odlok o občinskem prazniku Občine Sežana

Slovenska Bistrica

1625. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica

Šentjernej

1626. Ugotovitev, da je mandat članov Občinskega sveta občine Šentjernej prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov gospodarske liste Občine Šentjernej

Šmarje pri Jelšah

1627. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1996
1628. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
1629. Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah prešel na naslednjega kandidata
1630. Sklep o višini cene storitev in višini prispevkov staršev k oskrbnim stroškom v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
1631. Sklep o razrešitvi funkcije člana občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah

Trebnje

1632. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje

Vojnik

1633. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 1996
1634. Odlok o občinskem prazniku Občine Vojnik
1635. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik
1636. Poročilo o izidu lokalnih volitev 21. aprila 1996

Vrhnika

1637. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vrhnika za leto 1995
1638. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bevke
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti