Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1638. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bevke, stran 2178.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Bevke je Svet Krajevne skupnosti Bevke na seji dne 30. 3. 1996 sprejela
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bevke
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bevke.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 16. 6. 1996 od 7. do 19. ure na glasovnem mestu, ki ga določi volilna komisija krajevne skupnosti.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena za izvedbo programa krajevne skupnosti in sicer: kulturni dom s prizidkom, igrišče, asfaltiranje vaških poti in kanalizacija. Skupna vrednost programa znaša 50,000.000 SIT. S samoprispevkom bo zbranih 25,000.000 SIT.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 6 let in sicer od 1. 7. 1996 dalje.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju krajevne skupnosti Bevke po stopnji 1,5% odnaslednjih osnov:
1. delavci, ki dosegajo OD iz delovnega razmerja po predpisih o delovnih razmerjih od čistega OD in nadomestila OD,
2. občani, ki prejemajo pokojnino,
3. delovni ljudje, ki samostojno, kot glavni ali postranski poklic opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost in plačujejo davek iz dejavnosti po dejansko doseženem dohodku od osebnega dohodka zmanjšanega za prispevke in davke ter od nadomestila OD,
4. delovni ljudje, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku in samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot:
– glavni poklic od osnove za odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– postranski poklic od osnove, ki ustreza 3-kratnemu pavšalnemu davku, odmerjenemu od dejavnosti v istem letu,
5. delovni ljudje in občani od priložnostnih prihodkov iz kmetijskih, gospodarskih ali poklicnih oziroma drugih dejavnosti, avtorskih pravic ter osebnih dohodkov iz naslovapogodb o delu, od katerih se plačuje davek po odbitku ter pri dohodkih iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav zmanjšanih za normirane ali dejansko priznane materialne stroške.
Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena pa plačujejo samoprispevek po stopnji 4% delovni ljudje in občani od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin.
6. člen
Samoprispevka ne bodo plačevali občani od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidninah in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine, za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi. Samoprispevke tudi ne bodo plačevali delavci, katerih osebni dohodek ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu pri Agenciji RS za plačilni promet, nadzor in informiranje Vrhnika.
8. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal na zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet, nadzor in informiranje in Republiška uprava za javne prihodke – Izpostava Vrhnika.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo obračunavali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu, zavezancem od kmetijske obrtne in poklicne dejavnosti pa Republiška uprava za javne prihodke – Izpostava Vrhnika.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in občani v KS Bevke, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku in tudi zaposleni občani mlajši od 18 let.
11. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Referendum bo vodila volilna komisija krajevne skupnosti, ki bo tudi ugotovila rezultate referenduma.
12. člen
Na referendumu bodo glasovali delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
.                 KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE
.                    glasovnica
Na referendumu, dne 16. 6. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Bevke za financiranje programa krajevne skupnosti in sicer: kulturni dom s prizidkom, igrišče, asfaltiranje vaških poti in kanalizacije.
.                   glasujem
ZA                                      PROTI
                     žig
Glasuje se tako, da se obkroži besedo ZA tisti, ki se z uvedbo samoprispevka strinja in besedo PROTI, ki se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Bevke.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Bevke, dne 27. aprila 1996.
Predsednik
Krajevne skupnosti Bevke
Miro Vonča l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti