Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1611. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča, stran 2156.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 21. člena statuta KS Černelavci je svet Krajevne skupnosti Černelavci na seji dne 15. 2. 1996 po predhodnih odločitvah na zborih občanov naselij Černelavci, Veščica, Kupšinci in zaselka Pušča sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 16. 6. 1996 od 7. ure do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih v posameznih naseljih in zaselku Pušča.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za naselje Černelavci bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa in sicer za:
– ureditev pokopališča in izgradnjo mrliške vežice,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– ureditev športnih objektov,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Černelavci.
Za izvršitev tega programa bo potrebno 38,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 21,000.000 SIT. Ostala potrebna sredstva se zagotovijo iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, z namenskim združevanjem sredstev krajanov in drugih virov.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za naselje Kupšinci bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa in sicer za:
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– izgradnja avtobusnega postajališča,
– ureditev športno rekreacijskega objekta,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Kupšinci.
Za izvršitev tega programa bo potrebno 24,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 9,500.000 SIT. Ostala potrebna sredstva se zagotovijo iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, z namenskim združevanjem sredstev krajanov in drugih virov.
5. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za naselje Veščica bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa in sicer za:
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– ureditev pokopališča in mrliške veže,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Veščica.
Za izvršitev tega programa bo potrebno 28,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 11,000.000 SIT. Ostala potrebna sredstva se zagotovijo iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, z namenskim združevanjem sredstev krajanov in drugih virov.
6. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za zaselek Pušča bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa in sicer za:
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,
– ureditev pokopališča in izgradnje mrliške veže,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– ureditev športnih objektov,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalne dejavnosti zaselka Pušča.
Za izvršitev tega programa bo potrebno 6,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 2,000.000 SIT. Ostala potrebna sredstva se zagotovijo iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, z namenskim združevanjem sredstev krajanov in drugih virov.
7. člen
Krajevni samoprispevki za naselja Černelavci, Kupšinci, Veščica in zaselek Pušča bodo uvedeni za obdobje petih let in sicer od 1. 7. 1996 do 30.6.2001.
8. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za posamezno naselje.
9. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naseljih Černelavci, Kupšincih, Veščici in zaselku Pušča, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega prebivališča v naseljih Černelavci, Kupšincih, Veščici in zaselku Pušča, ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki - nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v teh naseljih.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki in sicer v naslednji višini:
– 2% mesečno od neto plače zaposlenih,
– 3% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naseljih Černelavci, Veščica, Kupšinci in zaselku Pušča,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gopodarstvu Republike Slovenije za preteklo leto,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki stanovanjskih objektov stanujočih izven naselij Černelavci, Veščica, Kupšinci in zaselka Pušča,
– 500 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki obrtnih poslovalnic, ki nimajo stalnega prebivališča v naseljih Černelavci, Veščica, Kupšinci in zaselku Pušča,
– 1% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom.
10. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu s 12. členom zakona o samoprispevku.
11. člen
Na referendumu v naselju Černelavci volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnsoti Černelavci in ima naslednjo besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
                 naselje: ČERNELAVCI
.                     GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 16.6.1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS ČERNELAVCI, za naselje Černelavci, ki se uporabi za:
– ureditev pokopališča in izgradnja mrliške vežice,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– ureditev športnih objektov,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Černelavci.
.                   G L A S U J E M
“ZA”                                   ”PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Na referendumu v naselju Kupšinci volilci glasujejo nepospredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Černelavci in ima naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
                  naselje: Kupšinci
.                   GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 16. 6. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS ČERNELAVCI, za naselje Kupšinci, ki se uporabi za:
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– izgradnja avtobusnega postajališča,
– ureditev športno rekreacijskega objekta,
– razna vrzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Kupšinci.
.                 G L A S U J E M
“ZA”                                   ”PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Na referendumu v naselju Veščica volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Černelavci in ima naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
                  naselje: Veščica
.                  GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 16.6.1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS ČERNELAVCI, za naselje Veščica, ki se uporabi za:
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– ureditev pokopališča in mrliške veže,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Veščica.
.                  G L A S U J E M
“ZA”                                   ”PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
14. člen
Na referendumu v zaselku Pušča volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Černelavci in ima naslednje besedilo:
.                 KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
                    zaselek: Pušča
.                    GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 16. 6. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS ČERNELAVCI, za zaselek Pušča, ki se uporabi za:
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,
– ureditev pokopališča in izgradnja mrliške veže,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– ureditev športnih objektov,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti zaselka Pušča.
.                  G L A S U J E M
“ZA”                                   ”PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
15. člen
Krajevni samoprispevek je v posameznem naselju izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina krajanov, ki so glasovali v tem naselju.
16. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Černelavci.
17. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren svet Krajevne skupnosti Černelavci in vaški odbori posameznih naselij in zaselka.
18. člen
Referendume vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Černelavci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
19. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na krajevno običajen način.
Št. 38/96
Černelavci, dne 5. maja 1996
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Černelavci
Matija Donko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti