Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1585. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v..., stran 2130.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 14. seji dne 11. 4. 1996, sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000
ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
v nadaljevanju Sestavine prostorskega plana Občine Bled (v nadaljevanju PPOB)
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PPOB, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOB, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PPOB ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave PPOB, ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), v nadaljevanju: NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93 in 71/93), v nadaljevanju: ZUNDPP.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na individualne pobude, ki so bile posredovane do vključno 30. 3. 1996 na Strokovno službo za prostor Občine Bled in na predvidene prostorsko izvedbene načrte, ki jih predlaga strokovna služba Občine Bled.
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– Strokovna služba za prostor in varstvo okolja pri Občini Bled
– sodelovanje se vzpostavi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNDPP
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik: Irena Černigoj Rus
– Odbor za prostor in varstvo okolja.
4. člen
4. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOB so:
1. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občini Bled, Cesta Svobode 13, Bled;
2. Triglavski narodni park, Kidričeva cesta 2, 4260 Bled;
3. Zavod za gozdove Slovenije, izpostava Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PPOB pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.
5. člen
5. Terminski plan
Glej grafični prikaz terminskega plana, ki je sestavni del tega programa.
6. člen
6. Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev PPOB predvidevamo naslednja sredstva:
– za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv: 300.000 SIT + materialni stroški.
Št. 014-2/96-5-03
Bled, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti