Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1583. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični center Bled, stran 2127.

Na podlagi določil 3., 4., 7. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in šestindvajsete alinee četrtega odstavka 20. člena ter 71. in 72. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 14. seji dne 11. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični center Bled
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi javni gospodarski zavod (v nadaljevanju: zavod) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti v Občini Bled, z namenom pospešitve trženja turističnih storitev.
Zavod, kot javna gospodarska služba, zagotavlja izvajanje tistih dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog na področju promocije turizma in splošne turistične informativne dejavnosti, z namenom pospeševanja trženja turističnih storitev in gospodarske promocije turizma v Občini Bled.
2. člen
Zavod opravlja dejavnosti po 1. členu tega odloka kot neprofitne.
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Bled, Cesta svobode 13.
Ustanovitelj izvršuje pravice in prevzema ustanoviteljske obveznosti upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja zavoda.
4. člen
S soglasjem ustanovitelja lahko tudi druge pravne in fizične osebe odkupijo ustanovitveni delež, vendar skupaj največ za 49%.
Pogoje, pod katerimi lahko tudi druge pravne in fizične osebe odkupijo ustanovitveni delež, in kriterije za višino odkupa posameznih deležev, določa statut zavoda.
Prevzem oziroma odkup ustanoviteljskih pravic in obveznosti naknadnih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je Turistični center Bled.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je na Bledu, Cesta svobode 13.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja na področju turizma naslednje dejavnosti:
– pripravlja strategijo razvoja turizma,
– pospešuje turistično dejavnost,
– načrtuje in izvaja marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti,
– organizira in izvaja skupne nastope na sejmih in borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnosti,
– organizira in izvaja programe, ki se nanašajo na vključevanje Občine Bled v vse vrste alpskih programov,
– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– organizira in izvaja stike z javnostjo in skupno ekonomsko propagando,
– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih aktivnosti,
– sodeluje in se povezuje s Centrom za promocijo turizma Slovenije in z drugimi sorodnimi organizacijami.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.
7. člen
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s tem odlokom določenega zagotovljenega programa dela, v obliki dodatnih programov in projektov.
Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
8. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s tem odlokom.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
9. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
10. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda se zagotovijo z ustanovitvenim kapitalom zavoda v višini 4,000.000 SIT.
11. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod zagotavlja iz osnovnega kapitala in prispevka ustanovitelja.
Če pride do spremembe ustanoviteljskih deležev, se temu ustrezno spremenijo deleži prispevkov.
Vir sredstev za financiranje zagotovljenega programa dela zavoda je občinski proračun, v katerega se zbirajo namenska sredstva turistične takse in turistični prispevek.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno, če s finančnim načrtom ni določeno drugače.
12. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizične osebe, vendar brez upravljalskih pravic.
Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih opravlja.
13. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni odbor, nadzoruje pa nadzorni odbor zavoda.
Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
14. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV PRI UPRAVLJANJU ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:
– določa pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda ter zagotavljanje porabe njegovih storitev,
– odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo upravni odbor zavoda določi z letnim programom dela,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– odloča o odkupu ustanovnega deleža pravnim in fizičnim osebam na predlog upravnega odbora.
Upravni odbor zavoda v soglasju z ustanoviteljem:
– sprejema statut zavoda in njegove statusne spremembe,
– sprejema notranjo organizacijo zavoda ter število in vrste delovnih mest,
– sprejema letni program dela zavoda in njegovo finančno ovrednotenje (zagotovljen program dela zavoda – 6. člen),
– odloča o najemanju posojil, ki niso predvidena ali presegajo znesek 5,000.000 SIT.
Upravni odbor zavoda:
– določa merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dejavnosti iz 7. člena odloka in njegovo finančno ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom ter način pokrivanja izgube,
– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za zaposlitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,
– odloča o najemanju posojil do 5,000.000 SIT,
– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za dela in storitve, katerih vrednost presega 5,000.000 SIT,
– daje soglasje k pogodbam iz 7. člena odloka,
– predlaga ustanovitelju spremembe ustanoviteljskih deležev, spremembo imena ali spremembo dejavnosti zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in statutom zavoda.
Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvaja Občinski svet občine Bled.
17. člen
Odločitve sprejema upravni odbor zavoda na seji z večino glasov. Kadar je glasovanje neodločeno, je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik upravnega odbora zavoda.
Upravni odbor ima na začetku osem članov, ki jih imenuje oziroma razrešuje Občinski svet občine Bled na predlog:
– komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: predsednika in šest članov,
– delavcev, zaposlenih v zavodu: enega člana.
Ob končanem naknadnem odkupu ustanoviteljskega deleža lahko upravni odbor šteje največ štirinajst članov.
18. člen
Mandat članov upravnega odbora zavoda traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Pristojnost upravnega odbora, članstvo in število glasov se natančno določijo s statutom zavoda; v skladu s 4. členom tega odloka se ustanoviteljski deleži drugih soustanoviteljev, ki ne smejo presegati 49%, porazdelijo mednje po deležih, v skladu s kriteriji, ki bodo opredeljeni v statutu.
Način dela upravnega odbora zavoda se določi s poslovnikom o delu upravnega odbora zavoda.
Občinski svet občine Bled lahko razreši člane upravnega odbora zavoda, če pri svojem delu ne upoštevajo politike, sprejete na področju turizma, če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda ter iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
19. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda, s soglasjem Občinskega sveta občine Bled.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
20. člen
Odbor za turizem spremlja delo zavoda in daje občinskemu svetu svoje mnenje o vseh aktivnostih zavoda.
VII. ORGANIZACIJA ZAVODA
21. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
VIII. NADZOR
22. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pooblaščene organizacije in nadzorni odbor zavoda.
Nadzorni odbor zavoda je sestavljen iz treh članov, ki jih predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa občinski svet občine Bled.
Člani nadzornega odbora so imenovani za dobo štirih let.
Pristojnosti in način delovanja ter razloge in postopek za razrešitev članov nadzornega odbora določa statut zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom.
24. člen
Finančna sredstva za delovanje zavoda v letu njegovega pričetka delovanja zagotovi Občina Bled iz proračunskih sredstev.
25. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta, opravlja nepoklicno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja zavoda Matjaž Završnik, ek., ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register.
26. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Ustanovitelj imenuje upravni odbor zavoda v tridesetih dneh po registraciji zavoda.
Upravni odbor zavoda sprejme statut zavoda v tridesetih dneh po imenovanju ter ga v nadaljnjem mesecu predloži v soglasje ustanovitelju zavoda.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/96-7-03
Bled, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti