Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1613. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto, stran 2159.

Na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 18. seji dne 25. 4. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem ter točkovnik za vrednotenje stanovanj na območju Mestne občine Novo mesto.
SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in na naslovu tudi resnično prebiva;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičine;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja, ki se določi ob vsakokratnem razpisu;
– da prosilec ni bil imetnik stanovanjske pravice po zakonu o stanovanjskih razmerjih;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni bil lastnik stanovanja, pa je tega odtujil;
– da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, ni stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga odtujil;
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.
POSEBNI POGOJI
3. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na družinskega člana ne presega višine, ki je določena v 26. členu zakona o socialnem varstvu.
4. člen
Posebni pogoji iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:
– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem;
– socialne razmere;
– zdravstveno stanje.
TOČKOVANJE
5. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi družinski člani, se ocenjujejo glede na:
.                              točk
I. Stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja                180
– prosilec stanuje z družino pri
starših ali sorodnikih                    120
– prosilec stanuje v samskem
domu ali je podnajemnik                   150
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mora ob vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.
Šteje se, da je prosilec brez stanovanja tudi v primeru nezakonitega bivanja v objektu (brez dovoljenja lastnika) in v primeru bivanja v objektu, ki je v takem stanju, da je ogrožena varnost uporabnikov objekta. V teh dveh primerih ni potrebna predložitev pravnomočne sodne odpovedi stanovanja.
.                              točk
II. Kvaliteto bivanja:
– kvaliteta, ki se ne točkuje                 0
– bivanje v stanovanju nižje
kategorije, provizoriju ali baraki              140
– bivanje v kletnem ali
podstrešnem stanovanju                    70
– bivanje v vlažnem in
mračnem stanovanju                      24
Za stanovanje nižje kategorije se šteje stanovanje brez elektrike, vode ali sanitarij.
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja, kot so nestandardno nizki stropovi, dotrajana streha, stanovanje brez toplotne in hidroizolacije ipd.
.                              točk
III. Stanovanjsko površino:
– do 4m2 na družinskega člana                120
– od 5m2 do 8m2 na družinskega člana             80
– od 9m2 do 12m2 na družinskega člana             60
– od 13m2 do 16m2 na družinskega člana            20
– nad 16m2 na družinskega člana                0
IV. Neprimernost stanovanja - stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja
.                              točk
– stanovanje z vsemi deli in brez souporabe          0
– stanovanje brez kuhinje                   40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov            40
– stanovanje s souporabo kuhinje               20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja          20
V. Funkcionalnost stanovanja:
.                              točk
– funkcionalnost, ki se ne točkuje               0
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)          50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča          16
– stanovanje z nestandardno visokimi (nad 3 m)
ali nizkimi stropovi (pod 2,10 m) - ne točkuje se
v primeru podstrešnih stanovanj                10
6. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
.                              točk
– ni otrok in ni starejši od 65 let              0
– družina z enim mladoletnim otrokom             30
– družina z dvema mladoletnima otrokoma            48
– družina s tremi mladoletnimi otroki             60
– družina z več kot tremi mladoletnimi otroki         72
– družina z družinskim članom iz 6. člena
stanovanjskega zakona, starim nad 65 let           30
Družinski član iz 6. člena stanovanjskega zakona, star nad 65 let se točkuje le v primeru, da bo živel s prosilcem tudi v socialnem stanovanju, ki bi mu bilo dodeljeno v najem.
7. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
.                              točk
– ni ločenega življenja                    0
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)          72
– ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer                     45
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo
in varstvo (samohranilec)                   40
– status prosilca z družinskim članom, za
katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno,
da je nezaposljiv                       36
8. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:
.                              točk
– ni trajnih obolenj                      0
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami              80
– trajna obolenja ostalih druž. članov,
pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami          60
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
.                              točk
– družina, v kateri nobeden od zakoncev oziroma
roditeljev ni starejši od 30 let (mlada družina)       60
– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno bolezen ali težko telesno
motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji          60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec
ali odrasli družinski član nesposoben za
samostojno življenje in delo in je ugotovljena
z izvidom in mnenjem pristojne komisije            50
10. člen
Pri točkovanju posamezne vloge prosilca, se več alinei hkrati lahko točkuje le, kjer se pogoji, navedeni v alineah med seboj smiselno ne izključujejo.
11. člen
Pri ocenjevanju vloge se upošteva tudi čas stalnega bivanja prosilca v Mestni občini Novo mesto do dneva razpisa:
.                              točk
– do 15 let                          0
– od 15 do 20 let                       15
– od 20 do 40 let                       30
– nad 40 let                         60
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v Mestni občini Novo mesto.
12. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– podatki o vseh denarnih prejemkih,
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo stanovanjske, premoženjske, socialne in zdravstvene razmere.
IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
13. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko župan Mestne občine Novo mesto na predlog komisije za ogled stanovanjskih razmer dodeli socialno stanovanje v najem mimo prednostne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar, poplava ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje;
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu;
– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog Centra za socialno delo Mestne občine Novo mesto).
V vseh teh primerih se stanovanje dodeljuje za določen čas.
14. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov in Centra za socialno delo.
15. člen
V primeru izpraznitve stanovanja, ki je že prilagojeno uporabi invalida ali družine z invalidnim članom, se to stanovanje dodeljuje samo invalidom oziroma družini z invalidnim članom.
PREDNOSTNA LISTA ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
16. člen
Javni razpis za oblikovanje prednostne liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem, glede na število prostih stanovanj na podlagi sklepa občinskega sveta, objavi župan Mestne občine Novo mesto praviloma enkrat letno.
17. člen
Razpis mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
– dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti k vlogi;
– okvirno število socialnih stanovanj v Mestni občini Novo mesto;
– okvirni datum razpoložljivosti le-teh;
– razpisni rok
– rok objave sklepa o prednostni listi za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
18. člen
Po preteku razpisnega roka občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju: upravni organ) prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah upravičencev. Pri tem sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in društvi, zavodom za zaposlovanje in drugimi ter po lastni presoji opravi vse druge poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.
Upravni organ udeležence razpisa obvesti tudi o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
19. člen
Župan občine imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za uvrstitev prosilca na prednostno listo.
Komisijo sestavljajo 3 člani, od katerih je eden zaposlen v upravnem organu, dva pa v Centru za socialno delo, ki ju tudi predlaga.
20. člen
Na podlagi določil tega pravilnika komisija izpolni točkovalni zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. En izvod zapisnika se vroči udeležencu razpisa.
Komisija opravi ogled samo pred neposredno dodelitvijo stanovanja in sicer pri prosilcih z enakim številom točk ali pri vsaj petih prosilcih, ki so uvrščeni zaporedno na prednostni listi in za katere bi bilo razpoložljivo izpraznjeno stanovanje primerno po velikosti, glede na število njihovih ožjih družinskih članov in pripravi predlog za dodelitev stanovanj.
V primeru dodelitve stanovanja, prilagojenega za potrebe invalidnih oseb, se to načelo upošteva samo med prosilci, ki so invalidne osebe ali družinami z invalidnimi osebami.
21. člen
Predstojnik upravnega organa na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po objavi razpisa s sklepom določi prednostno listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo po potrditvi stanovanjske komisije Mestne občine Novo mesto objavi na oglasni deski Mestne občine Novo mesto.
22. člen
Prosilec ima zoper svojo uvrstitev na prednostno listo pravico ugovora pri županu Mestne občine Novo mesto najkasneje v 15 dneh po objavi prednostne liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem na oglasni deski Mestne občine Novo mesto.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe.
23. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Vloge prosilcev, ki so že uvrščeni na prednostno listo, se na podlagi njihovega soglasja upoštevajo pri vseh nadaljnjih razpisih. V primeru sprememb se njihove vloge dopolnijo z novimi podatki.
DODELITEV SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM
24. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem na predlog komisije za ogled stanovanjskih razmer izda predstojnik upravnega organa. Pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem se preveri, če prosilec še izpolnjuje merila in pogoje za dodelitev socialnega stanovanja v najem.
25. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona.
V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.
26. člen
Upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Občina lahko odpove pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status upravičenca za dodelitev socialnega stanovanja.
27. člen
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
28. člen
V primeru, da prosilec, ki je uvrščen na prednostno listo ali se njegov stanovanjski problem rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno socialno stanovanje, izda predstojnik upravnega organa sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne prednostne liste ali izjemne dodelitve stanovanja.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-175/96-12
Novo mesto, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti