Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1581. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled, stran 2124.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), četrte pete in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 14. seji dne 11. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obliko in način uporabe grba, zastave in pečata Občine Bled kot lokalne samoupravne skupnosti.
2. člen
Grb, zastava in pečat se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni s tem odlokom.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana).
4. člen
Občina Bled zavaruje grb, zastavo in pečat.
Nihče drug jih ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
II. OBLIKA GRBA, ZASTAVE IN PEČATA OBČINE BLED
5. člen
Grb Občine Bled ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Na belem polju je simbol Bleda, v katerem je voda v spodnjem delu ponazorjena v modri barvi, zgornji del znaka, ki ponazarja otok in zelenje v zeleni barvi in streha v rdeči barvi. Ščit je obrobljen s črnim robom; grb se na aplikacijah lahko uporablja v slepem tisku.
Osnovne barve grba Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK:
– rdeča: m 95%, y 40%, k 40%, folija Oracal 751 26, pantone 215U;
– zelena: c 100%, y 70%, k 40%, folija Oracal 751 60, pantone 335U;
– modra: c 100%, m 50%, k 30%, folija Oracal 751 67, pantone 308U;
– bela: 100%.
6. člen
Zastava Občine Bled je izdelana v belozeleni barvi, in sicer je upodobljena z zelenimi rombi na beli podlagi.
Razmerje med dolžino in širino je 1:2.
Osnovne barve zastave Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK:
– zelena: c 100%, y 70%, k 40%; pantone 335U;
Rob zastave je po širini sestavljen iz štirih polovičnih zelenih rombov, po dolžini pa iz štirih polovičnih belih rombov. V zastavi je dvanajst polnih belih in dvanajst polnih zelenih rombov.
7. člen
Pečat Občine Bled je okrogle oblike s premerom 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. Na obodu je napis Občina Bled, v sredini pa je grb Občine Bled.
Poleg pečata iz prvega odstavka tega člena Občina Bled uporablja tudi mali pečat s premerom 20 mm, ki je obrobljen z enim krogom.
III. NAČIN UPORABE GRBA, ZASTAVE IN PEČATA
8. člen
Grb Občine Bled se uporablja:
– na pečatu občine;
– na slovesni seji občinskega sveta;
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini;
– na prireditvah, ki predstavljajo občino;
– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina;
– na oznakah in publikacijah, ki jih izdajajo organi občine;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo župan, podžupan, tajnik občine ter predsednik in člani občinskega sveta;
– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja in če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega odloka;
Simboli, ki so sestavni del grba občine Bled, se na podlagi dovoljenja iz 12. člena, lahko uporabljajo tudi za promocijske namene Občine Bled.
9. člen
Zastava Občine Bled je stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Bled.
Zastava Občine Bled se izobesi tudi na drugih mestih in sicer v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah, kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ob obiskih uradnih delegacij ter ob drugih podobnih priložnostih, pomembnih za občino.
V primeru iz drugega odstavka tega člena se morajo izobešene zastave odstraniti najkasneje v 24. urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
10. člen
Pečat Občine Bled uporabljajo organi občine in občinska uprava v skladu z zakonom o pečatih državnih organov v RS in pravilnikom o obliki in besedilu pečatov državnih organov v RS.
11. člen
Za pravilno uporabo grba, zastave in pečatov Občine Bled skrbi tajnik občine po predhodnem mnenju komisije za pridobitev občinskega grba in zastave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenj za uporabo simbolov občine, vodi evidenco izdanih dovoljenj ter opravlja druga strokovno administrativna opravila v zvezi z uporabo grba, zastave in pečata občine.
12. člen
Grb, zastavo in pečat lahko izdelajo podjetja ali samostojni podjetniki le na podlagi dovoljenja, ki ga izda tajnik občine po predhodnem mnenju komisije za pridobitev občinskega grba in zastave.
IV. NADZORSTVO
13. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalno redarska služba Občine Bled.
V. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
1. uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
2. uporablja grb in zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (3. člen);
3. če grb, zastavo ali pečat uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev (4. člen)
4. če uporablja grb ali simbole grba v nasprotju z 9. členom odloka;
5. če izobesi zastavo v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena odloka;
6. če ne odstrani izobešene zastave v 24. urah po tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena (tretji odstavek 9. člena);
7. če nima ustreznega dovoljenja iz 11. in 12. člena odloka;
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine Bled ne uporabljajo določbe odloka o grbu Občine Radovljica (Uradni list RS, št. 25/92, 31/93).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-2/96-8-03
Bled, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti