Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1620. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1996, stran 2166.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 20. člena statuta Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na seji dne 15. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Puconci za leto 1996 (v nadaljevanju: proračuna občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1996 se določijo v višini 316,230.000 SIT in se razporedijo za
– tekoče obveznosti               164,373.000 SIT
– investicijske obveznosti            151,857.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna občine.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu občine predložiti finančne načrte za leto 1996 ter zaključne račune za leto 1995 do 31. maja 1996.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1996 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča občinski svet.
14. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine določenim v bilanci odhodkov
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna
– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 3,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna odloča občinski svet.
17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest in lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
18. člen
Krajevna skupnost na katerem območju se gradi občinska cesta mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest, ki so v upravljanju KS kolikor sama zagotovi najmanj 70% sredstev po predračunski vrednosti.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in primarno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najman 50% sredstev po predračunski vrednosti oziroma občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v specifičnih primerih spremeni.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen predpis.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Sredstva iz naslova presežkov proračuna in ostalih računov bivše Občine Murska Sobota po zaključnem računu za leto 1994 in 1995 se po delitveni bilanci med novo nastalimi občinami naknadno vključijo v proračun občine.
21. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti se za leto 1996 vodijo v okviru podjetja TRAJBAR CANKOVA na osnovi sklenjene pogodbe. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da še naprej vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 003/96
Puconci, dne 15. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti