Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1996 z dne 17. 5. 1996

Kazalo

1597. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1996, stran 2140.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list, št. 57/94, 14/95; 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94), je Občinski svet občine Ig na 13. redni seji dne 22. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Ig za leto 1996 (v nadaljevanju besedila: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Ig.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za financiranje drugih dogovorjenih nalog. Višina sredstev za zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob sprejemu državnega proračuna. Za druge dogovorjene naloge pa se zagotavljajo sredstva v višini izvirnih prihodkov Občine Ig, navedenih v zakonu o financiranju občin.
Proračun sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo: 233,968.440 SIT in se razporedijo na:
– financiranje zagotovljene porabe        213,608.220 SIT
– financiranje drugih
dogovorjenih nalog                20,360.220 SIT
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Občine Ig.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Uporabniki so dolžni službi za proračun in finance Občine Ig predložiti finančne načrte za leto 1996 s primerjalnimi podatki preteklega leta v 30 dneh po sprejemu tega odloka (kolikor tega še niso storili).
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe za leto 1997 do 30. novembra 1996.
7. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnosti uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča svet na predlog župana.
8. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, ali pa se jih z rebalansom proračuna prerazporedi.
9. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem obvešča svet.
III. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE IG
10. člen
Za premoženje Občine Ig se štejejo stalna in gibljiva sredstva izkazana v aktivi premoženjske bilance in so v lasti Občine Ig.
S premoženjem Občine Ig gospodari župan.
Odsvojitev delov premoženja Občine Ig je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine razen, če se del premoženja podari za humanitarne, znanstveno raziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene. Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Ig sprejme občinski svet v skladu z zakonom.
Premoženjsko bilanco sestavi Občina Ig najkasneje do 30. 9. 1996 po stanju na 31. 12. 1995.
IV. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec ali od njega pooblaščena oseba.
Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovorna odgovorna oseba pri uporabniku.
12. člen
Občinska uprava Občine Ig je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo preostih denarnih sredstev na vseh računih Občine Ig, zardi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. 1. 1996.
Ig, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti